Byplan

Ny og større gjenbruksstasjon

Mindre bilkaos, mer plass og mye gjenbruk. Gjenbruksstasjonen på Haraldrud skal vokse seg større og grønnere. Og for første gang skal den stå på egen grunn.

Med tilhengeren full av brunt løv, kvist og kvas, svinger Geir og Svein Hermansen lettvint og lommekjent inn på seksjonen for hageavfall på Haraldrud gjenbruksstasjon. Det er andre gang i høst at far og sønn kjører fra Manglerud og hit.

– Vi gjør klart for neste sommer. Det vi leverer idag blir fin-fin jord til neste år, sier Geir Hermansen.

Mens de skyfler løvet ut av tilhengeren, vokser berget med hageavfall foran dem. De kan levere avfall på et senter i sitt nærmiljø, men kjører alltid til Haraldrud.

– Her blir vi kvitt alt avfallet på en tur, der tar de bare imot små mengder, en kubikk, forklarer Hermansen jr.

– Og så slipper vi å betale bompenger. I hvert fall inntil videre, humrer han.

Framtidig parkområde langs Haraldrudveien, sett fra sør. Haraldrudveien 18 nærmest til venstre.
Framtidig parkområde langs Haraldrudveien, sett fra sør. Haraldrudveien 18 nærmest til venstre.
Illustrasjon: Fra planforslaget

Behov for mer plass

De har tenkt stort, planleggerne bak forslaget om bygging av en ny gjenbruksstasjon på Haraldrud. Arealet skal utvides fra dagens 11 dekar til nærmere 20 dekar. Anlegget er planlagt ferdig i 2023, og skal da kunne ta imot 550 000 besøk i året.

Det begynner å haste. Kapasiteten på dagens gjenbruksstasjon i Haraldrudveien 18 er snart nådd. Dessuten er anlegget midlertidig. Det ligger på privat grunn, og en leiekontrakt er ingen garanti for evigheten.

– Oslo vokser. Flere innbyggere gir høyere forbruk, og vi trenger mer plass til avfallsbehandling, forklarer Tor André Kvarekvål, sjefingeniør i Renovasjonsetaten (REN). Han mener dagens anlegg er utdatert, og gleder seg til det om noen år står et stort, moderne og høyeffektivt gjenbruksanlegg klart.

– For oss er det viktigst å få et permanent anlegg. Det gjør det lettere å planlegge fremover, understreker han.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som, på vegne av Renovasjonsetaten har utarbeidet det opprinnelige planforslaget for utvikling av den nye gjenbruksstasjonen.

Avansert ombruk

Gjenbruksstasjon. Det ligger i ordet: Avfall som leveres inn, skal brukes om igjen, eller transformeres til noe annet. På «nye» Haraldrud tenker man å ta prinsippet om gjenbruk til nye høyder.

– Gjenbruk blir enda viktigere enn i dag, og vi vil skape aktivitet rundt det. For å få til dette, vil vi bruke ressursene som ligger i renovasjonsvirksomheten, sier Anders L. Solheim, seksjonsleder i EBY.


Parkområdene langs Den grønne ringen, sammen med ny bebyggelse, vil tilføre området nye byrom for rekreasjon og aktivitet.

Anette Karlsnes, planlegger i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Et slags senter for aktivt gjenbruk tenkes etablert på et område langs Haraldrudveien, når avfallsmottaket flyttes til Brobekkveien.

Her kan det poppe opp butikker, for kjøp og salg av brukte ting. På små verksteder kan interesserte få reparert eller omgjort et bruktprodukt til noe med verdi. Kunstnere og skoleelever kan lage installasjoner med materialer fra gjenbruksstasjonen, og barn og unge kan få undervisning i «Avfall som ressurs».

– Parkområdene langs Den grønne ringen, sammen med ny bebyggelse, vil tilføre området nye byrom for rekreasjon og aktivitet, sier Anette Karlsnes, planlegger i EBY.

Dermed kan en del av den tungt trafikkerte Haraldrudveien få en sterk oppgradering. Veien skal utvikles til en bred kollektivgate med et bredt, parklignende grøntområde på den ene siden. En rekke med høye kontorbygg vil bli reist, som en slags buffer mot støy fra gjenbruksstasjonen. Det er i disse byggenes førsteetasjer at planleggerne ser for seg et mylder av ombruksaktiviteter.

Planområde
Planområdet ligger i Hovinbyen og skal på sikt transformeres til en tett bystruktur.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Frykter trafikk-kaos

Geir Hermansen har ofte stått i bilkø på vei til og fra gjenbruksstasjonen. I sommer opplevde han at politiet måtte hjelpe til med trafikkavviklingen i Brobekkveien. Han ser likevel lyst på planen om å bygge en ny og større gjenbruksstasjon, men en ting har han klart for seg:

– Da må det samtidig sørges for et nytt veisystem, slik at man unngår de lange køene.

På et informasjonsmøte i bydel Bjerke nylig, var alle som uttalte seg, enig med Hermansen. De ønsker en ny gjenbruksstasjon velkommen, men frykter flere biler, lange køer og kaos.

F.v. Anders L. Solheim, Anette Karlsnes, Tor André Kvarekvål og Torild Halvorsen.
Høyt hevet over avfallsmottaket på Haraldrud, står kvartetten som i lang tid har samarbeidet om planen for en ny gjenbruksstasjon. F.v. Anders L. Solheim, Anette Karlsnes, Tor André Kvarekvål og Torild Halvorsen.
Foto: Kristin Nilsen

Vil løse køproblemene

Ifølge planforslaget skal «nye» Haraldrud få kapasitet til å ta i mot 314 biler i timen i gjennomsnitt. Det er det dobbelte av i dag. Men har publikum grunn til å frykte lengre bilkøer?

– Nei. Vi skal løse køproblemene, hevder planleggerne.

Slik skal det gjøres:

Kømagasin: Ett tiltak er at det legges et kømagasin for biler inne på gjenbruksstasjonens område. Det gir bedre kontroll på utkjøringen i Brobekkveien, en og en bil av gangen, og de slipper å vente når de kommer ut.

– At man slipper tilbakeslagskøer med biler ut i Brobekkveien, er et løft for hele området, mener Solheim.

Snur trafikkstrømmen: Et annet tiltak er å snu trafikkstrømmen motsatt vei av i dag. Nå kjører man inn til gjenbruksstasjonen fra Brobekkveien, og ut via Haraldrudveien. Til det nye anlegget vil innkjøringen skje fra Haraldrudveien, i en første fase, mens utkjøringen går via Brobekkveien.

Tverrgata: Et tredje tiltaket er en ny gate, Tverrgata. Den vil gå gjennom hele utbyggingsområdet, mellom Haraldrudveien og Brobekkveien. Tverrgata skal avlaste nordre del av Haraldrudveien for tungtrafikk. Den blir også ny innkjøring til gjenbruksstasjonen, når den er ferdig.

  • Den første gjenbruksstasjonen i Oslo ble etablert på Haraldrud midt på 1980-tallet.
  • Den besto av et asfaltert område og to containere, en for brennbart avfall, og en for ikke brennbart.
  • Siden har gjenbruksstasjonen flyttet tre ganger.
  • I 2008 ble den reetablert i Haraldrudveien 18, som et av landets mest moderne anlegg.
  • I dag er den i ferd med å bli utdatert, og en ny skal bygges i Brobekkveien.

Stor utfordring

Det vil alltid være en stor utfordring å skulle integrere en gjenbruksstasjon i en tett befolket by, mener EBYs Anders L. Solheim.

– Blir den lagt for langt utenfor byen, synes folk det blir for vanskelig å komme dit, og sett fra et miljøperspektiv blir det for mye bilkjøring. Legges den for tett på bybebyggelsen, blir det naboprotester.

– Jeg tror vi har funnet en god løsning, oppsummerer han.

Framtidig parkområde langs Haraldrudveien, sett fra sør. Ny bebyggelse på Haraldrudveien 18 og 24 i 8 etasjer, på vestsiden av Haraldrudveien i 5 etasjer.
Framtidig parkområde langs Haraldrudveien, sett fra sør. Ny bebyggelse på Haraldrudveien 18 og 24 i 8 etasjer, på vestsiden av Haraldrudveien i 5 etasjer.
Illustrajon: Fra planforslaget

Flere miljøtiltak

Langs begge sider av Haraldrudveien og Brobekkveien blir det gang og sykkelveier. Det blir også gangvei langs Tverrgata. Solcellepanel monteres på takene i anlegget. Maskinparken blir elektrifisert. Det gir mindre støy

Det farlige avfallet kommer vil bli tatt hånd om i et nytt 500 kvm stort innendørs mottak.

– Her vil du bli møtt av spesialister, som sørger for å ta i mot det farlige avfallet på en sikker måte og gi det riktig behandling, opplyser seksjonsleder i REN, Torild Halvorsen.

  • Mellom Haraldrudveien og Brobekkveien skal det bygges en ny, større gjenbruksstasjon, samt utvide Renovasjonsetatens administrasjons- og lagervirksomhet.
  • Den nye gjenbruksstasjonen legges til Brobekkveien 89-95.
  • Haraldrudveien utvikles til kollektivgate, som del av Den grønne ringen, ved å etablere et grøntdrag på østsiden av veien.
  • et opprettes en ny veiforbindelse, Tverrgata, mellom Haraldrudveien og Brobekkveien.

Se planforslaget

Alternative planer

Planforslaget som ligger ute på høring, inneholder to alternativer. Alternativ 1, hoveddelen, er utarbeidet av EBY, på vegne av Renovasjonsetaten. Alternativ 2 er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten (PBE). PBE er uenig i deler av EBYs altenativ 1, og vil ikke anbefale det. Samtidig støtter PBE hovedintensjonen om å utvide virksomheten og øke kapasiteten ved å bygge en ny gjenbruksstasjon.

Uenigheten dreier seg i korte trekk om hvorvidt utbyggingen av hele anleggsområdet skal skje trinnvis, som EBY foreslår, eller om også andre elementer, i tillegg til gjenbruksanlegget, bør ferdigstilles tidlig, som PBE ønsker.

– Idéen med å utvikle gjenbruksstasjonen, er at den skal fungere sammen med boligområdene som skal bygges rundt. De utvikles jo nå samtidig med gjenbruksstasjonen, så det er viktig at tiltak som kan redusere noe av industripreget Haraldrud har, kommer på plass så tidlig som mulig, forklarer prosjektarkitekt Zen Mushtaq, saksbehandler for PBEs alternativ 2.

Han mener Tverrgata, og strøksdannelsen i Haraldrudveien, er vesentlig å få på plass tidlig, fordi det vil bidra til et estetisk løft som området trenger. Han tror ikke det nødvendigvis vil forsinke utbyggingen.

– Derfor har vi i vårt alternativ kun knyttet Tverrgata, som eneste umiddelbare rekkefølgekrav til byggingen av den nye gjenbruksstasjonen.

Begge etatene mener at de vil kunne klare å enes om et samkjørt forslag, som fører frem til politisk behandling i løpet av neste år.

Illustrasjon av byliv i Kabelgata i Hovinbyen

Haraldrud skal bli et levende byområde

Plan- og bygningsetaten la 8. august fram et forslag til en veiledende plan for de offentlige rom (VPOR) på Haraldrud. Nå ønsker vi innspill og kommentarer til forslaget.

FREMTIDENS HOVINBYEN: I Oslo er Urbact-prosjektet en del av det mye større prosjektet Hovinbyen, Oslos største byutviklingsområde.

Urbact: fra utkant til urbant

Hvordan gjøre områder i utkanten av sentrum som i dag består av industri og tung trafikk til attraktive områder for folk i fremtiden?

Illustrasjonen viser blågrønne kvaliteter i fremtidige Hovinbyen og er hentet fra konkurranseforslaget Hovin bynatur av JaJaArchitects. ​

10 fakta om fremtidens Hovinbyen

Hvordan blir det å bo i Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde? Vi gir deg 10 fakta om fremtidens Hovinbyen.

Avfallsdeponiet på Grønmo ligger nå langt under bakken, overflaten er dekket av grøntarealer og er foreslått tilrettelagt for friområder, idrettsaktiviteter og kretsløpslæring

Grønn fremtid på Grønmo

Endelig skal Grønmo bli tilgjengelig for publikum. Reguleringsplanen for Grønmo vil gi byen et nytt og spennende sted for rekreasjon, miljølæring og idrettsaktiviteter.Publisert: 21. November 2018

Les også disse sakene