Byplan

Gode idéer gir gode møteplasser

Bak det litt tørre navnet «Kommunedelplan for torg og møteplasser» skjuler det seg mye liv og røre og samvær og lek. Og mulige penger. Som i den nye Iladalen park.

- Vi har aldri hatt et så bra miljø her før. Og det er jo utrolig mange barn her!

Tommy Gulliksen smiler og putter hendene i en varm frakkelomme. Det er kald vinter i Iladalen denne formiddagen, og akkurat nå er det flere pelskledde hunder enn barn rundt oss. Men det siste halvåret er mye skjedd i den åpne parken rett sør for Ring 1. Her er kommet fotballbane med kunstgress, to aktivitetssoner med treningsapparater, trampoliner, klatrenett, sykkeløvingsbane. Benker, bordtennisbord, petanque-bane er også på plass, og lekeplassen er oppgradert.

Altså et arbeid som er lagt merke til og verdsatt i lokalmiljøet. Parken er blitt et sted for flere og hyppigere besøk. Noe Tommy Gulliksen bl.a. kan observere fra sin bolig. Han er ikke bare nabo, han er også en årsak til «Nye Iladalen»:

- Vi var noen venner som ville lage noen aktiviteter for barna. Så vi startet «Iladalens Venner». Raskt tok vi kontakt med bydelen. Og så var vi i gang, forteller Tommy.

- Jeg tror Tommy spurte meg om det var noen muligheter for en kunstgressbane. Det raske svaret på det var jo nei, vi har ikke penger til sånt. Men så nøstet jeg litt videre. Og fant ut at vi kunne søke om penger, sier Mads Bruun Nakkerud, park- og nærmiljøkonsulent i Bydel Sagene.

Iladalen
Iladalen park ble ferdigstilt i 2018.
Foto: Eiendoms- og byfornyingsetaten

160 millioner

Pengene han kunne søke om, befinner seg i «Kommunedelplan for torg og møteplasser». Hvert år bevilger kommunen penger til å utvikle byens torg og møteplasser. Siden ordningen kom i stand i 2007, er 161 millioner kroner fordelt på ca. 85 prosjekter i de ulike bydelene. Fordelingen skjer ved at bydelene (utenfor sentrum) kommer med innspill. Om få uker skal nye, ferske millioner fordeles, søknadsfristen er 31. januar. Et arbeid som byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen gjerne tar fatt på:

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo
Byråd Hanna E. Marcussen håper på mange innspill.
Foto: Oslo kommune

- Jeg er veldig glad for at vi har fått prioritert oppgradering av byens torg og møteplasser! Gode offentlige byrom er svært viktige for både innbyggere og besøkende til Oslo, og helt i kjernen av grønn byutvikling. Nå har alle bydelene mulighet til å søke om midler, og jeg håper naboer, organisasjoner og lokale ildsjeler bruker anledningen til å komme med innspill til bydelen sin om hva de trenger og ønsker seg. Tilbakemeldingene fra lokalmiljøet er veldig viktige i vårt videre arbeid med byens torg og møteplasser, sier Marcussen.

- Hvert år får vi innspill fra et flertall av bydelene, altså rundt 10-15 bydeler årlig. Hver bydel kommer ofte med forslag til flere plasser, sier Atle Røiom, leder for Tomteseksjonen i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). EBY er mottaker av forslagene, og sammen med en kollega lager Røiom en innstilling på hvem som bør få penger. Innstillingen går videre til rådhuset, der vedtak som regel treffes av byrådet en gang før sommeren. I 2019 skal 10 millioner fordeles, og fra 2020 kan summen bli 20 millioner kroner årlig.

Knud Knutsens plass
Knud Knudsens plass ligger på St. Hanshaugen og sto ferdig i 2010.
Foto: Ilja Hendel

Involverer innbyggerne

- Vi har mange eksempler på at penger fordeles etter innspill til bydelene fra foreninger, lag og private. Bydelene prøver ofte å involvere innbyggere i planfasen, sier Atle Røiom.

Slik det altså skjedde i Iladalen og bydel Sagene. Venneforeningen satte det hele i gang, og bydelen fikk ballen til å rulle videre. Ikke minst inviterte bydelen til et åpent møte på en kafé. Der fikk alle i nærmiljøet komme og delta med forslag og synspunkter på hva en utendørs møteplass burde inneholde. Blant de ivrige og velvillige var den lokale menigheten i kirken som er nabo til friarealet.

Har du en god idé til en møteplass som kan glede og utvikle bydelen din? Ta kontakt med bydelen eller med Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved hildegunn.oye@eby.oslo.kommune.no

Frist for søknad om tildeling av penger i 2019 er 31. januar. Tiltakene gjennomføres som hovedregel av bydelene eller Bymiljøetaten. Mer info finner du her.

Og det vanket altså penger. En snau million ble bevilget fra torg- og møteplassprogrammet, og konsulent Mads Bruun Nakkerud fant også ut at Omsorgsbygg Oslo KF kunne bidra med midler for å sikre at plassen fikk en universell utforming (se informasjon om ordningen). EBY-pengene utløste i tillegg spillemidler (819.000 kroner) samt 50.000 kroner fra Norges Fotballforbund. Slik har det vært også i flere andre oppgraderingsprosjekter i parkene.


Ting tar jo litt tid, men vi er kjempefornøyde nå.

Tommy Gulliksen, initiativtaker til oppgradering av Iladalen park

Resultatet i Iladalen, som lokalmiljøet har kunnet glede seg over siden mai 2018, ble en innholdsrik møteplass for både voksne og barn.

- Parken vår er også nøkkelen til fellesskap. Vi har barn med ulik bakgrunn i lokalmiljøet her, men alle slipper barna ut i parken. Der finner de venner. Parken er en fellesnevner, et tilbud som ikke ekskluderer noen, sier Tommy Gulliksen. Og konkluderer slik:

- Ting tar jo litt tid, men vi er kjempefornøyde nå.

Tøyen torg
Tøyen torg har fått støtte til utvikling og ombygging av sentertorget.
Foto: Eiendoms- og byfornyingsetaten

Stor variasjon

En rekke av møteplassene som er opparbeidet siden programstart i 2007, er tilrettelagt med tanke på fysisk aktivitet og lek. Men spennvidden er stor: I 2013 stakk Tøyen torg av med hele årspotten, altså til utvikling og ombygging av selve sentertorget. Og kommunedelplanen lister opp en rekke varianter av mulige møteplasser: Fremme kunst og kultur, trygge byrom, sikring av lokalklimatiske og økologiske forhold, øke tilgjengelig gategrunn. Et fellestrekk er at møteplassene skal fremme tilhørighet, stedsidentitet og sosialt liv og øke forståelsen for det offentlige rom.

- Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger om tiltakene. Så dette er en hyggelig oppgave for oss, og vi ser også at mange setter pris på tiltakene når møteplassene åpnes, sier Atle Røiom i EBY.

Tilsammen 161 millioner kroner har blitt bevilget til etablering og videreutvikling av torg og møteplasser fra 2007 til 2018. Pengene blir bevilget at byrådet i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har en koordinerende rolle i samarbeidet mellom kommunens etater, bydeler og private. Tiltakene gjennomføres som hovedregel av bydelene eller Bymiljøetaten.

Her kan du lese mer om kommunedelplanen for torg og møteplasser og se hvilke tiltak som har blitt støttet
.

Det er også rom for videre utvikling av møteplassene som er opparbeidet. I Iladalen skal miljøprofilen spisses. Kildesortering av avfall er nå på plass. I tillegg skal det tilrettelegges for biomangfold og planting av pollenrike vekster som vil være en hjelp for humler og bier. I samarbeid med Vann- og avløpsetaten planlegges det også å samle vann fra hustakene rundt og benytte overflatevannet til vannlek, vannbed og vannrenne ut i parkdraget.

Mads Bruun Nakkerud i Sagene bydel ser også muligheter i den nedlagte barneparken litt nedenfor den nye møteplassen.

- Kanskje kan vi få til et publikumshus her. Vi planlegger et åpent møte om dette. Det er viktig for oss å få med folk. Det handler om engasjement, lokal forankring og gode idéer.

Godt nabolag: Beboerne i den kommunale bygården i Kolstadgata 7 er engasjert i bomiljøet sitt. Her rapper en av de lokale gutta i gatefesten for k7 -beboere og venner.

Tøyen endrer boligmarkedet

Tøyen ønsker igjen å gå foran og bli en foregangsbydel for alternative, boligsosiale løsninger. Beboernes behov må styre boligutviklingen, og profittgaloppen må stilles i sjakk.

Svartdalsparken

Parkbyen Oslo: – Velkommen til min demokratiske hage

Oslo har hundrevis av parker, og alle skal ha en park innen gangavstand. Det vet oslofolk å sette pris på, og bruker parkene som sin egen hage – ikke minst nå i sommermånedene.Publisert: 27. Desember 2018

Les også disse sakene