Byplan

10 fakta om fremtidens Hovinbyen

Hvordan blir det å bo i Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde? Vi gir deg 10 fakta om fremtidens Hovinbyen.

1. Hovinbyen har et potensial på 30 000–40 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal.

2. Det vil være plass til 60 000–80 000 innbyggere og 50 000–100 000 nye arbeidsplasser i området.

3. Hovinbyen skal bli et klimasmart byområde med lave C02-utslipp. Det er et ønske om å utvikle klimasmart energi- og ressurssystem hvor energieffektivisering og optimalisering står sentralt.

4. I Hovinbyen ønsker kommunen at alle nye bygg utformes med grønne tak og/eller solcellefangere.

5. Den grønne ringen og aksene skal skape grønne forbindelser som gir bedre sammenknytning internt i Hovinbyen og mot resten av byen. Det skal etableres nye grøntområder og grøntforbindelser i mangelområder. Bekker skal åpnes i dagen.

6. Hovinbyen skal ha et kapasitetsterkt og tilgjengelig kollektivtransportnett som knytter sammen byområdene og Hovinbyen til resten av byen.

7. All trafikkvekst skal tas med gang, sykkel og kollektiv. Området skal ha en gang- og sykkelandel på minst 50 prosent. Gatene i Hovinbyen foreslås strukturert slik at de først og fremst legger til rette for fotgjengere, dernest syklister, så for kollektivtrafikk internt i og gjennom Hovinbyen.

8. Målet er at 80 prosent av Oslos befolkning skal bo nærmere enn 200 meter fra sykkelveinettet. Planen foreslår mange sykkelruter i og gjennom Hovinbyen.

9. Økern, Helsfyr-Bryn og Breivoll skal videreutvikles og forsterkes som viktige regionale kollektivknutepunkt.

10. Hovinbyen skal tilby et mangfold av boligtyper og være et godt sted å bo for mennesker i ulike livssituasjoner og faser av livet. Nye boliger skal komplettere den eksisterende bebyggelsen.

Illustrasjonen viser blågrønne kvaliteter i fremtidige Hovinbyen og er hentet fra konkurranseforslaget «Hovin bynatur» av JaJaArchitects. ​
Illustrasjonen viser blågrønne kvaliteter i fremtidige Hovinbyen og er hentet fra konkurranseforslaget «Hovin bynatur» av JaJaArchitects. ​
Foto: Oslo kommune
Illustrasjon av den grønne ringen laget av Topic Architecture.
Illustrasjon av den grønne ringen laget av Topic Architecture.
Foto: Oslo Kommune
  • Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en by med mange nye boliger og arbeidsplasser.
  • Planen inneholder to deler. Del I er en uformell, juridisk bindende strategisk plan. Del II er to planprogram, for Helsfyr og deler av Ulvenområdet, hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 4.
  • Det er tre mål for Hovinbyen i den strategiske planen:
  1. Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart utvidelse.
  2. Hovinbyen skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og resten av byen.
  3. Gange, sykkel og kollektiv skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på i Hovinbyen.


Publisert: 18. Februar 2016

Les også disse sakene