Byplan

Krafttak for bilfritt sentrum

En tredobling av gågatenettet? En dobling av sykkelveinettet, femdoblet areal for torg? Reguleringsforslaget for Oslo sentrum er nå lagt ut på høring – for at ALLE skal få si sin mening.

- Dette er en plan som kommer til å forme Oslo sentrum i mange tiår framover, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

355 dekar innenfor Ring 1, 425 berørte eiendommer: Det er solide dimensjoner over «Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum - Program for Bilfritt byliv». Etter mange års diskusjon om et bilfritt sentrum legges det nå fram konkrete forslag. En plan som altså alle inviteres til å si sin mening om.

- Vi ønsker deltakelse fra hele befolkningen, fra alle som ferdes, arbeider eller bor i Oslo sentrum. Det er viktig at alle synspunkter kommer fram, det vil sikre at de beste løsningene velges, sier Stein Kolstø, enhetsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE). Han har ledet arbeidet med planforslaget.


Vi dreier fokus i byutviklingen bort fra bilens framkommelighet og over mot myke trafikanter og kollektivtrafikk, gode offentlig rom og møteplasser.

Byråd Hanna Marcussen.

Myke trafikanter

Forslaget vil legge til rette for å prioritere myke trafikanter i alle gater i sentrum, samtidig som gågatenettet utvides kraftig. En rekke nye gågater på tvers skal binde Karl Johans gate sammen med havnepromenaden og Akershus festning. Kirkegata er tildelt rollen som viktigste gågate nord-sør. Planen tar også til orde for å doble sykkelveinettet, femdoble arealet for torg og skape sammenhengende ruter for sykkel og kollektiv trafikk gjennom sentrum.

Hanna Marcussen
Byråd Hanna Marcussen.
Foto: Oslo kommune

- Vi dreier fokus i byutviklingen bort fra bilens framkommelighet og over mot myke trafikanter og kollektivtrafikk, gode offentlig rom og møteplasser, sier byråd Hanna Marcussen.

To varianter

Forslaget til områderegulering omfatter alle de viktigste gatene og byrommene i Oslo sentrum (i bydelene Sentrum, Frogner og St. Hanshaugen), og det legges fram i to varianter:

Variant 1 utvider gågatenettet fra dagens 24.000 kvadratmeter til 84.000 kvadratmeter. Gateparkering fjernes, byliv prioriteres. Gater som ikke reguleres til gågater eller som får en kombinasjon av gående/syklister/ kollektivreisende/bilister, skal få fleksible løsninger der fotgjengerne har høyeste prioritet. Å kjøre i sentrum vil bli vanskeligere, men det vil være mulig med begrenset bilkjøring.

Slik foreslår Plan- og bygningsetaten reguleringen i planforslagets variant 1.
Variant 1: Slik foreslår Plan- og bygningsetaten reguleringen i planforslagets variant 1.
Ill:: Plan- og bygningsetaten

Variant 2 utvider gågatenettet til 43.000 kvadratmeter, og sykkelnettet utvides noe mer enn i variant 1. Det tas til orde for økt bruk av «sambruksgater» med høy kapasitet for syklende, men samtidig med en mulighet for motorisert trafikk. - Her er det mange hensyn å ta, og vi håper mange engasjerer seg i prosessen, sier byråd Marcussen. Som overfor Aftenposten har utdypet det slik: - Den ene varianten er litt bedre for fotgjengere, den andre er litt bedre for syklister. Vi vil ende opp med en kombinasjon av de to.

Slik foreslår Plan- og bygningsetaten reguleringen i planforslagets variant 2
Variant 2: Slik foreslår Plan- og bygningsetaten reguleringen i planforslagets variant 2.
Ill:: Plan- og bygningsetaten

Torsdag 14. juni var det åpent informasjons- og høringsmøte om planforslaget «Områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum. Program for bilfritt byliv». Møtet ble strømmet på Facebook og du kan se opptak av møtet her.

Et lignende møte vil også avholdes mot slutten av høringsperioden, nærmere tidspunkt blir annonsert.

Hele planforslaget, inkludert kart, fakta m.m. kan leses på Plan- og bygningsetatens nettsider. Dokumentet er også tilgjengelig i PBEs kundesenter i Vahls gate 1.

Samlet forslag etter innspill

Etter høringsperioden, som er utvidet fra de lovpålagte seks uker til elleve uker for å øke deltakelsen, vil innspillene som kommer inn være viktige i prosessen fram mot et samlet forslag som sendes til bystyret for politisk behandling. Den vil trolig skje på nyåret.

Selv om den endelige utformingen altså gjenstår, nøler ikke Oslos byplansjef Ellen de Vibe med å kalle planen «et paradigmeskifte» med tanke på hvordan vi bruker gatene og disponerer arealene i byen på.

- Vi trenger å omdisponere dyrebare arealer. Se bare på hvor populær Torggata er blitt, en kjempefin gate der handel og næringsliv blomstrer etter omleggingen til sambruksgate. Nå går vi fra bilarealer til menneskearealer, sier byplansjefen.

FilerPublisert: 12. Juni 2018

Les også disse sakene