Byplan

Stort engasjement for Rødtvet

Mange er opptatt av utviklingen av Rødtvet. Nå inviterer vi naboer, grunneiere og lokale lag og foreninger til å delta i diskusjonen om hvordan Rødtvet skal være i framtiden.

– Rødtvet har noen fantastiske kvaliteter som gjør det til et godt sted å bo, sier seniorarkitekt Karen Rognstad i Plan- og bygningsetaten. – Her er det nærhet til Marka, kort vei til sentrum med T-banen og nærhet til skole og barnehager.

Rognstad er prosjektleder for arbeidet med planprogram og Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Rødtvet. Planprogrammet skal vise hvordan næringsområdene i Pottemakerveien og Kakkelovnskroken, vest for Rødtvet T-banestasjon, gradvis kan utvikles til et boligområde. Målet er at planene skal forsterke og videreutvikle kvalitetene som allerede finnes, og gjøre Rødtvet til et enda bedre sted å bo.

– Vi skal planlegge nye parker, torg, lekeplasser, turveier og sykkelveier. Vi ser for oss en gangbro over Trondheimsveien som fullfører turveinettet og kobler Rødtvet til nærområdene. Med utviklingen vil det også bli et utvidet lokalt handels- og servicetilbud. Vi ønsker å få inn en variasjon av boligtyper, som kan tiltrekke seg mennesker og familier i ulike livsfaser, og være et supplement til de boligene som finnes i området i dag, seier Rognstad.


– Rødtvet har noen fantastiske kvaliteter som gjør det til et godt sted å bo.

Seniorarkitekt Karen Rognstad, Plan- og bygningsetaten.

Trondheimsveien som bygate?

Deler av Rødtvet ligger inntil den tett trafikkerte Trondheimsveien med tilhørende støy og luftforurensing.

– Plan- og bygningsetaten vil bruke planarbeidet på Rødtvet til å vise mulighetene som ligger i en ombygging av Trondheimsveien. Trondheimsveien er en sterk barriere i Groruddalen. I arbeidet med planprogram og VPOR ser vi på hvordan både Rødtvetveien og Trondheimsveien kan bygges om, for å minske trafikk, støy og luftforurensing, redusere «barriere-effekten», og gjøre Rødtvet enda mer attraktivt for gående, syklende og kollektivreisende.

I tillegg ligger Rødtvet mellom byområder som i dag er til dels sterkt adskilt fra hverandre.

– Ønsket er at denne delen av Groruddalen bindes bedre sammen, på langs og på tvers av Trondheimsveien, mot Marka og mellom de ulike boligområdene, sier Rognstad.

Fotgjengerovergang Pottemakerveien Rødtvet
Om noen år kan dette næringsområdet langs Pottemakerveien være fylt med boliger, barnehage og nye møteplasser.
Foto: Rolf Rolid

Mange innspill til arbeidet

Plan- og bygningsetaten legger stor vekt på medvirkning i prosjektet. Etter oppstartsmøtet i juni 2017 kom det inn 37 innspill til planprogrammet, både fra privatpersoner, borettslag og offentlige institusjoner.

– Innspillene viser at lokalbefolkningen er opptatt av at det nye området skal bli et trygt og godt bomiljø, med varierte boligtyper, sier Rognstad.

Innspillene viser også et sterkt ønske om å bevare dagens grøntområder, skape flere møteplasser og få sammenhengende turveier. Flere er bekymret for trafikksituasjonen, som i dag oppleves uoversiktlig og utrygg. Gateparkeringen gir dårlig sikt og skaper farlige situasjoner. Trygge forbindelser mellom boligområdene og sikker skolevei, er momenter som også blir trukket fram. Andre tilbakemeldinger er at byggehøydene må tilpasses eksisterende bebyggelse, og at man må bevare åpenheten rundt Rødtvet gård.

Vil skape en arena for medvirkning

Plan- og bygningsetatens rolle i utviklingen av Rødtvet, er først og fremst å se på helheten og sikre noen overordnede kvaliteter.

Karen og Frank fra PBE
Frank Båtbukt og Karen Rognstad i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Terje Heiestad

– Fordi man ser hele området under ett, kan man sikre en sammenhengende grøntstruktur og byromsstruktur, finne løsninger for trafikk og parkering, plassere nye barnehager og legge føringer for byggehøyder og tomteutnyttelse, sier Rognstad.

– Etter at vi har laget den overordnede planen, vil de ulike grunneierne følge opp med reguleringsplaner for sine eiendommer. Mange av temaene de som bor på Rødtvet er opptatt av, vil derfor bli avklart i reguleringsplanene som de private forslagsstillerne utarbeider. – Vi mener derfor det er viktig å etablere en arena hvor grunneiernes og de lokale aktørenes interesser kan presenteres og drøftes.

Medvirkningsmøte på Rødtvedt i 2017
Det var stort oppmøte og engasjement på medvirkningsmøtet i juni 2017. Gruppearbeidene resulterte i mange gode ideer.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Nytt medvirkningsmøte 6. februar

For å fortsette dialogen med de lokale aktørene, inviterer PBE nå til et nytt medvirkningsmøte 6. februar 2018.

- På møtet vil vi orientere om status, presentere en trafikkanalyse, og vise foreløpige skisser. Vi har ingen ferdig plan enda, men det er også poenget, at vi skal få innspill før vi låser viktige grep i planen. Derfor oppfordrer vi både naboer, grunneiere og lokale lag- og foreninger til å møte opp og delta i diskusjonen om hvordan vi kan utvikle planene for Rødtvet videre, avslutter Karen Rognstad.

Les mer om planprogrammet for Rødtvet på Oslo kommunes sider.Publisert: 02. Februar 2018

Les også disse sakene