Byplan

Kjelsrudbyen

I dag bor det ingen på Kjelsrud. Men det skal det bli en endring på.

Hvor er Kjelsrud? Bor du i Oslo har du sannsynligvis kjørt forbi. Kjelsrud er det litt triste og grå industriområdet som ligger tvers over veien for Ikea på Furuset i Groruddalen. Det er «staden der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Området er dominert av industri og lager, med Statnetts høyspentlinjer, Aga gassindustri og Volvo som store aktører.

Visjoner for Kjelsrud

Men nå skal det grå bli grønnere. Plan- og bygningsetaten har akkurat lagt ut en områderegulering for Kjelsrud på høring. Det er en plan for langsiktig utvikling. Enhetsleder Arne Bergsgard i Plan- og bygningsetaten mener Kjelsrud har potensiale til både arbeidsplasser og opp til 1750 boliger.

– Det er viktig å løfte blikket og ha visjoner for hvordan Groruddalen kan bli i fremtiden, sier Bergsgard. – Kjelsrud ligger sentralt i det som kan bli et sammenhengende byområde fra Grorud stasjon og ned til Alnasenteret, med en blanding av boliger, næring og handel. Nye grøntområder vil binde sammen Østmarka og Lillomarka på tvers og gi Alnaelva miljøpark en viktig rolle som park for nærmiljøet.

Arne Bergsgard
Arne Bergsgard
Foto: Plan- og bygningsetaten.

Boliger og butikker

Boligene skal legges i indrefileten, ut mot det attraktive grøntområdet ved Alnaelva, forteller Bergsgard. Dermed blir boligene skjermet for trafikkstøy fra Strømsveien.

I reguleringsplanen er Kjelsrud tegnet opp med kvartaler, med boliger innerst mot Alnaelva og butikker i førsteetasjene langs Strømsveien. Bygningene kan være opp mot åtte etasjer i utkanten av planområdet og mellom fire og fem etasjer i den indre delen. Nye Leirdals vei skal bli områdets grønne og fotgjengervennlige gatetun.

Handel og tjenesteyting vil være en viktig bestanddel av det nye Kjelsrud.

– Etablering av forretninger er nødvendig for at flest mulig av beboernes behov skal kunne dekkes lokalt, sier Bergsgard. Handelstilbudet skal i første omgang rette seg mot lokale kunder og det skal ikke etableres et kjøpesenter.

De nye innbyggerne midt i dalbunnen vil få behov for skoler, barnehager og fritidstilbud. I planen er det foreslått flere barnehager og en ny skole, treningssenter, kino eller bibliotek. Akkurat hva det blir, og hvor de forskjellige tjenestetilbudene skal være, vil bli planlagt i framtidige detaljreguleringer.


Det er viktig å løfte blikket og ha visjoner for hvordan Groruddalen kan bli i fremtiden

Arne Bergsgard, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten

Grønn byutvikling

Selv om det meste av planområdet i dag er grått og trist, finnes det en liten perle midt i: Kjelsrud gård. En park ved Kjelsrud gård blir viktig for bokvaliteten.

– Den gamle dyrkamarka på gården kan nå bli til en park for hele Kjelsrud, sier Bergsgard.

Det finnes allerede andre grøntområder også, ved Kjelsrudbekken og i skogen langs Alna miljøpark. De grønne områdene på Kjelsrud vil binde sammen gangveier på tvers av Groruddalen til et grønt belte fra Lillomarka til Østmarka.

Planområdet
Planområdet grenser mot Alnaelva i nord og Strømsveien i sør. Mot vest grenser planområdet mot Nedre Kalbakkvei og Alfaset gravlund.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Utfordringer

- Det er flere utfordringer ved å bygge ut Kjelsrud, sier Bergsgard.

En av de store utfordringene med å gjøre et industriområde om til et boligområde er forurensing. Det er nødvendig å rydde opp i gamle fyllinger i området.

– I planforslaget sier vi tydelig at det må ryddes i dette, og det er ikke aktuelt å bygge nye boliger på gamle fyllinger med forurensning og setningsproblematikk, fastslår Bergsgard.

En annen utfordring er den eksisterende næringsvirksomheten. Det å forandre et industri- og lagerområde til et nabolag vil ta tid. Virksomheter som er der i dag, må kunne eksistere side om side med det nye.

– Planen viser en stor endring fra dagens bruk, men vi er også opptatt av at utviklingen er langsiktig. Flere av dagens næringsvirksomheter vil nok bli liggende en del år, men ved å være tidlig ute gir vi næringslivet forutsigbarhet for fremtidig utvikling og grunneierne god tid til å utvikle nye planer og prosjekter for området i tråd med områdereguleringer. Vi regner med at store deler av planen kan realiseres mot 2030, men en full utbygging ligger nok enda et stykke frem i tid, sier Bergsgard

Kjelsrud planområde
Slik ser Plan- og bygningsetaten for seg at Kjelsrud kan bli.
Ill.: Plan- og bygningsetaten

Grunneieren

Kjelsrud eiendom eier omtrent 50 prosent av Kjelsrud, og har siden 2010 arbeidet med planer for utvikling av eiendommene sine på området. I planarbeidet inkluderte de også tilliggende eiendommer. Plan- og bygningsetatens forslag til områdereguleringsplan bygger på det planarbeidet Kjelsrud eiendom fikk utført fram til 2016. Da besluttet etaten å utarbeide en områdereguleringsplan i egen regi.

– Det var ikke primært for boligbygging vi kjøpte Kjelsrud, sier utviklingsdirektør John Mjøen, men vi støtter opp om den langsiktige planen kommunen har med å omforme Groruddalen fra industriområde til flerfunksjonell by.

Men det er ikke enkelt å lage en by.

– Den største utfordringen med å bygge integrert by er den potensielle konflikten mellom byens forskjellige funksjoner f. eks bolig og næring. Og å kunne drive næring parallelt frem til boligene bygges. De første anleggene langs Strømsveien blir ryggraden i prosjektet, mener Mjøen. Først med dette på plass blir det mulig å tenke boligutbygging i stor skala.

Han er tilfreds med planstrukturen slik den fremstår i dag.

– Oppdeling i kvartaler, god tilgjengelighet og hensiktsmessig oppdeling i kvartaler virker fornuftig. Det er smart og framtidsrettet og ivaretar behovet for trinnvis utbygging, sier Mjøen.

Han ser flere utfordringer for prosjektet, først og fremst etterspørselen etter boliger i Oslo.

– Det er et område som kan være vanskelig å selge inn som boligområde slik det framstår i dag. Folk blir overrasket når de kommer inn på området, det er jo veldig grønt åpent og fint plassert inntil Alnaparken. Med tiden kan dette definitivt bli et attraktivt og trivelig bo-område.

En annen utfordring er kommunikasjon til sentrum. Dersom det kommer en t-bane til Kjelsrud, slik det også er beskrevet i planforslaget vil situasjonen for boligbygging i området endre seg radikalt .

– Da blir jo Kjelsrud veldig sentrumsnært.

Receipe For Future Living

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

Store maskiner tas i bruk for på nytt å gjøre Huken til en del av Marka. Dozeren til venstre veier 120 tonn og er Norges kanskje største.

Huken: Fra grått og stengt til grønt for alle

50 meter dypt og stort som 50 fotballbaner. Huken pukkverk på Grorud er klart for forvandling.

Planlegger Karen Rognstad viser Rødtvet-beboer Hogne Stenbakk (og barnebarnet Martin) hvordan området kan bli.

Fra næring til bolig på Rødtvet

Færre næringsbygg, flere og varierte boliger, mer grønt, ny turvei og bro. Planene for Rødtvet møter både velvilje og skepsis hos engasjerte beboere.Publisert: 29. Juni 2018

Les også disse sakene