Byplan

Ny gågate gir nytt liv til sentrum

Før var Olav Vs gate snuplass for byens drosjer. Nå har en av Oslos bredeste promenader blitt oppgradert til gågate med god plass til folk og forretninger.

– Det er særlig to ting vi er stolte av å ha fått til. Det ene er at vi har bygd en ny gågate midt i Oslo sentrum. Det andre er at vi har gjort det tilnærmet utslippsfritt, forteller Karin Dalberg, prosjektleder i Bymiljøetaten.

Hensikten med oppgraderingen av Olav Vs gate er å skape et nytt byrom hvor folk har lyst til å være. For å oppnå dette er øvre del av gaten forvandlet til en romslig gågate. Taxiholdeplassen utenfor Saga kino er flyttet til søndre kvartal sammen med Oslos første ladeplass for drosjer – og parkeringsplassene er erstattet med vareleveringslommer og HC-plasser.

For å skape et nytt bilfritt, byrom ble hele gaten gravd opp. Gammel masse ble erstattet med ny, infrastrukturen under bakken ble oppgradert og nye trær plantet. Resultatet er en robust gate som kan nytes i mange år fremover.

Olav V Oslo sentrum
I store, sentrale gater er det viktig å unngå flom. Derfor er det lagt inn et nytt fordrøyningsmagasin som sørger for at det ikke kommer for mye vann i gaten ved mye nedbør.
Foto: Peter Gløersen

Miljøvennlig med elektrisk anleggsplass

Innen 2025 skal alle kommunale byggeplasser i Oslo være utslippsfrie. Oppgraderingen av Olav Vs gate har vært pilotprosjektet for den viktige snuoperasjonen i bygg- og anleggsbransjen.

Siden byggestart i september 2019 har arbeidet i Olav Vs gate i hovedsak blitt utført med elektriske maskiner. Noen prosesser har blitt gjennomført med tradisjonelle maskiner for å sikre kvaliteten på arbeidet, blant annet sveising av membran. De elektriske maskinene gjør det samme som diesel-maskiner, men de bråker mindre og gir null utslipp.

Som for alle andre prosjekter i Oslo kommune, er leverandøren valgt etter gjennomføring av en anskaffelsesprosess. Leverandøren som leverte det beste tilbudet, basert på tildelingskriteriene fastsatt av Bymiljøetaten, vant konkurransen. Prosjektet ble konkurranseutsatt før Oslo kommune vedtok sine strenge miljøkrav i anskaffelse av bygg og anlegg i 2019, men miljø var likevel en del av tildelingskriteriet i Olav Vs gate.

I Olav Vs gate fikk leverandørene poeng for å blant annet å beskrive tiltak og løsninger de ville gjennomføre i prosjektet som ville gi en bedre miljøkvalitet på anleggsområdet, og for omgivelsene rundt. Dette kunne for eksempel være knyttet til materialer.

I prosjektet er det benyttet granitt som har reist til Norge fra India. Anskaffelsesregelverket innebærer et forbud mot å diskriminere, og i praksis betyr det at det ikke er tillatt å kreve at eksempelvis stein skal komme fra et spesielt land, produsent eller være av en spesiell merkevare. I anskaffelsen ville likevel leverandører som dokumenterte at de leverte stein med et lavt CO2 utslipp kunne få uttelling for dette i evalueringen av tilbudene.

Oslo kommune har en svært viktig oppgave som innkjøper av produkter og tjenester, og ønsker å påvirke utviklingen i markedet, også når det gjelder materialer.

– Vi fortsetter å jobbe systematisk for å redusere miljøbelastning i prosjektene fremover, og hvordan vi fremover kan vektlegge CO2-reduksjon også på materialene som tilbys og benyttes, forteller direktør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven.

– Pilotprosjektet i Olav Vs gate gir nyttige erfaringer videre, både for entreprenører, nettselskap, kommuner og maskinleverandører, forteller Marianne Mølmen, prosjektleder for utslippsfri anleggsplass.

– Oslo kommune tar det ansvaret vi har for å skape den nødvendige endringen av utslippsmengder fra bygg- og anleggsbransjen slik at vi kan få en grønnere by, legger hun til.

Gamle Olav V
Olav Vs gate har ikke alltid vært like innbydende. Før var gaten et yndet sted for sentral parkering nær byens beste shoppingstrøk.
Foto: Magnus Wigestrand Sitter

Mer plass og nye trær

Med oppgraderingen har området blitt mer tilgjengelig. Det er bredere fortau og mer rom for lek og samvær. Den ekstra plassen blir satt stor pris på av de som driver næring i Olav Vs gate.

– Vi veldig glade for at det har kommet en gågate her. Nå kan vi tilby sitteplasser utendørs, og det er en stor bonus for både oss og kundene. I tillegg er det mye koseligere med en gågate utenfor vinduene, sier Karoline Kalfoss, medarbeider på Kaffebrenneriet ved Saga Kino.

Oslo kommune har klare klimamål. Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 95 prosent sammenliknet med 2009. Under oppgraderingen av Olav Vs gate ble det spart tilnærmet 37 000 liter diesel. Det tilsvarer en utslippsreduksjon på omtrent 100 000 kilo CO2-ekvivalenter sammenlignet med en tradisjonell anleggsplass.

Langs den ene siden av den nye gågaten er det plantet tolv nye trær. Da Bymiljøetaten felte trær i gamle Olav Vs gate, ble det debatt i sosiale medier. Flere mente det var synd at de flotte trærne forsvant.

Karin Dalberg
Prosjektleder Karin Dalberg gleder seg til å se de nye trærne til våren.
Foto: Magnus Wigestrand Sitter

.– Det er forståelig at det kom reaksjoner da trærne ble felt. Det er plantet nye, friske trær med de beste forutsetningene for et langt og godt liv i bybildet. Vi har tilrettelagt for god plass til røttene under granitten slik at trærne får være friske tilskudd i bylivet i mange år fremover. De står i vekstbed med integrert vanningsanlegg, og er klare for våren.

Til sammen er det lagt ut cirka 300 kubikkmeter med jord, forklarer prosjektleder Dalberg.

Når det plantes trær midt i byen er det viktig å sikre avstand til bygninger, synlighet til fasadene og plass til trafikk, opphold og gående under trærne. I den nye gaten er vegetasjonen samlet på den østre siden, som gir en åpen siktlinje fra Johanne Dybwads plass og ned mot fjorden.


Det er forståelig at det kom reaksjoner da trærne ble felt.

Karin Dalberg, prosjektleder

Etter en grundig gjennomgang av hvilke trær som passet inn i Olav Vs gate endte prosjektet med tretypen Acer rubrum Brandywine – høystammende trær med smal kroneform som slipper gjennom godt med sollys.

Olav Vs gate
Olav Vs gate som går fra Nationaltheatret til Rådhusplassen er en strekning med mye aktivitet. Nå har den masse plass til fotgjengere, uteserveringer og arrangementer
Foto: Peter Gløersen

Bygget for fremtiden

Oslo kommune har som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum hvor myke trafikanter prioriteres over privatbiler. Oppgraderingen av Olav Vs gate er i tråd med dette målet.

Fra 2020 utvides bylivssatsningens kjerneområde til Tøyen og Grønland, i tillegg til sentrum innenfor Ring 1.

Reguleringsplanen for området ble vedtatt i 2011, og en oppgradering har vært planlagt i lengre tid.

I 2017 ble prosjektet i Olav Vs gate og østre del av Klingenberggata innlemmet i Program for Bilfritt byliv. Programmet hadde som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum. Fra 2020 ble Program for bilfritt byliv erstattet av Bylivssatsingen. Denne bygger videre på erfaringene fra Program for Bilfritt byliv. Bylivssatsingens kjerneområder er sentrum, Tøyen og Grønland, men det skal også legges til rette for attraktive og levende nabolag over hele byen.

Food truck på Brynjulf Bulls plass/Rådhusplassen.

Krafttak for bilfritt sentrum

En tredobling av gågatenettet? En dobling av sykkelveinettet, femdoblet areal for torg?

Runar S. Eggesvik på Kulturhuset i Youngs gate.

Offensiv for økt byliv

Å fjerne biler er en krevende prosess. Men å fylle sentrum med mennesker og aktiviteter kan være vel så vanskelig. Det nye handlingsprogrammet for økt byliv skal vise vei.

Oslobyliv - Nedre slottsgate

Forsmak på framtidens gågater

Det vrimlet av folk da Nedre Slottsgate ble gågate for en dag. OsloByliv viser hvordan framtidens gågater kan bli.Publisert: 07. Januar 2021

Les også disse sakene