Byplan

Slik kan Grorud se ut i fremtiden

De involverte aktørene er enige. Grorud skal være et bydelssentrum med inkluderende møteplasser og attraktive bomiljø.

Det har skjedd lite utvikling i Grorud sentrum de siste årene, og i dag er området preget av mye trafikk og store parkeringsarealer. I kommuneplanen fra 2015 ble det imidlertid bestemt at Grorud sentrum kunne utvikles, men at et helhetlig planprogram for området måtte på plass først.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Scala Eiendom, JM Norge, Bonava og St1 Norge er de største grunneierne. Sammen engasjerte de Asplan Viak som sitter på ekspertise innen byplanlegging. Nå har de utarbeidet et forslag til hvordan resultatet kan se ut.

Følg planene for Grorud sentrum

– Hovedgrepet som er tatt i disse planene er å fylle inn på de tomtene som er dårlig utnyttet for å skape et komplett bysentrum. Det er behov for å få inn flere boliger og arbeidsplasser i tillegg til å rydde opp i gatestrukturen og skape flere attraktive møteplasser, sier Knut Magne Galta.

Han er seniorrådgiver i Asplan Viak, utdannet samfunnsgeograf og har lang erfaring med byutvikling og reguleringer. Som sentral i utviklingen av planprogrammet har han bidratt til å samle de ulike interessene og ønskene og sørge for at alt henger sammen.

Knut Magne Galta
Grunneierne har engasjert Asplan Viak til å utarbeide planer for Grorud sentrum, Knut Magne Galta er sentral i arbeidet.
Foto: Kristen Fjeldstad

Vil skape et levende, tilgjengelig sentrum

Det er noen trekk ved planprogrammet som er ekstra viktige. Trivsel for befolkningen, flere boliger og andre tilbud i Grorud sentrum, samt å finne en bedre løsning på trafikken står sentralt. Disse punktene er viktige for å øke kvaliteten på området.

– Slik planen ser ut nå er åpne fasader et viktig grep for å få til et levende sentrum. Dette forslaget vil få mer av livet ut på gaten, sier Galta.

Sammen med gode grøntarealer vil dette gjøre sentrum mer tilgjengelig og attraktivt. Samtidig vil et bredere boligtilbud også være viktig for å få en større variasjon av beboere i området, mener han.

– Det er ikke nok boliger i dag og det er vanskelig å finne gode alternativer dersom du selger huset ditt lenger opp på Grorud. Da må du kanskje flytte til en annen bydel for å finne et godt alternativ.


Det skal ikke være så tett at det går ut over kvaliteten i gater og byrom

Bruse Rognlien, seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten

Galta forteller at trafikk har vært et viktig tema i utarbeidelsen av planene, for å bedre forholdene for gående og syklende. Det er mange busser som har endestopp på Grorud, men det er ikke hensiktsmessig at det tar opp så store deler av sentrum som i dag.

– Vi ønsker å få parkeringsplassene for bussene inn under bebyggelsen slik at sentrum hovedsakelig kan benyttes til andre formål.

Grorud2
Kanskje er dette forbindelsen fra T-banen mot Grorud torg om noen år.
Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS

Samarbeider tett med kommunen

Selv om grunneierne har engasjert Asplan Viak for å utarbeide planprogrammet, skjer arbeidet i tett dialog med Oslo kommune. Plan- og bygningsetaten utarbeider vanligvis de overordnede planprogrammene selv, men mangel på kapasitet førte til at grunneierne fikk oppgaven. Asplan Viak ble engasjert for å komme raskt i gang med jobben.

Bydel Grorud har drevet medvirkningsprosessen sammen med Asplan Viak. Hensikten er å få innspill fra de som bor i nærmiljøet. De inviterte alle som bor på Grorud til et informasjonsmøte og en workshop som resulterte i mange gode innspill.

Et planprogram er en oversikt over hvordan arealet for et spesifikt område, som for eksempel Grorud, vil se ut. Det skal sikre en helhetlig utvikling og vise alternative muligheter.

Planprogrammet for Grorud sentrum inneholder også en veiledende plan for offentlige rom (VPOR). VPOR viser hvilke gater, plasser og grøntområder som skal etableres eller oppgraderes og hvilke kvaliteter disse skal ha.

Detaljene vil komme på et senere tidspunkt i en reguleringsplan som viser spesifikt hva som skal bygges.

– Vi hadde et utrolig hyggelig og godt møte med beboerne i området. Mangel på muligheten til å samles på en pub eller en restaurant var ett av temaene som ble nevnt. Sånn som det er nå, må du til Hasle eller enda lenger, sier Galta.

Det kom også innspill om at stedsintegriteten er viktig å ta vare på. Flere nevnte Grorudgranitten i denne sammenhengen. Mange var også opptatt av temaer som trafikksikkerhet, møteplasser og bedre forbindelser på tvers av Trondheimsveien.

– Disse innspillene og andre som måtte komme er noe vi vil ta med oss videre i prosessen.

Bruse Rognlien
Bruse Rognlien i Plan- og bygningsetaten er spent på hvilke innspill som kommer i løpet av høringsperioden.
Foto: Privat

Grorud fortjener gode møteplasser

Oslo kommune og grunneierne er enige om at det er stort utviklingspotensial i området, men er ikke helt enige i utnyttelsen av arealet. Nå foreligger det derfor to ulike muligheter: Et scenario som reflekterer grunneiernes visjon og et annet som tar hensyn til Plan- og bygningsetatens ønsker om lavere arealutnyttelse og byggehøyder.

– Det er alltid viktig å bygge bra, men i Grorud sentrum hvor det blant annet er levekårsutfordringer og stedvis mangelfulle bomiljøer, er det særlig viktig, sier Bruse Rognlien, seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten.

– Vi ønsket at Asplan Viak i et av alternativene skulle justere ned høyden på bebyggelsen. Vi ønsket også at de skulle foreslå en barnehageplassering til, sånn at det er et større handlingsrom dersom det ble uaktuelt på den andre tomten.

Rognlien er opptatt av at flere boliger ikke skal gå på bekostning av kvaliteten ellers på Grorud. Ved å nedjustere høyden på bebyggelsen blir det lysere i gater og byrom, i tillegg vil det passe bedre inn med eksisterende bebyggelse. Nedjusteringen fører til at antall boliger reduseres fra 550 til 350.

– Det er bra at grunneierne tar grep for å få fortgang i prosessen. Enkelte av justeringene som er gjort i planprogrammet, som blant annet kom etter innspill fra oss, er nå til høring.

– Vi vil fortsette å gi innspill til Asplan Viak og grunneierne i tiden fremover. Hvilke justeringer vi anbefaler videre vil basere seg på innspillene som kommer nå i høringsperioden, sier han.

Slik kan du medvirke i byutviklingen
Receipe For Future Living

Grønn innovasjon i Groruddalen

Innovasjon, gjenbruk, «upcycling», veksthus, miljøhus: De to vinnerne av konkurransen «Reinventing Cities» vil gjøre Groruddalen til et bedre sted for mennesker og klimaet.

Store maskiner tas i bruk for på nytt å gjøre Huken til en del av Marka. Dozeren til venstre veier 120 tonn og er Norges kanskje største.

Huken: Fra grått og stengt til grønt for alle

50 meter dypt og stort som 50 fotballbaner. Huken pukkverk på Grorud er klart for forvandling.

Grorud stasjon

Neste stopp, Grorud stasjon!

I 18 år har Grorud stasjon vært utpekt som et knutepunkt for fortetting, uten at noe synlig har skjedd. Det skal vi gjøre noe med nå.Publisert: 09. Februar 2023

Les også disse sakene