Byplan

Store endringer i Storgata

Den er Oslos kanskje viktigste kollektivgate, men Storgata er likevel trang for busser og trikker. Nå skal disse få bedre forhold – sammen med fotgjengerne.

Færre biler, bedre plass for trikker og busser, og bedre forhold for de gående. Slik lyder hovedtrekkene i planforslaget for oppgradering av Storgata. Et forslag som i disse dager er sendt ut på høring, og som allerede i 2017 gir mulighet for å starte på anleggsarbeidet.

Storgata, som går fra Kirkeristen i sør og til Nybrua over Akerselva i nord, er en viktig strekning. Trikkelinjene her, til dels i gatens fulle lengde, forbinder Grünerløkka, Torshov, Grefsen og Kjelsås med resten av byen. Også et stort antall busser sørger for å frakte folk mellom sentrum og bydelene lenger nord. Så mange er trikkene og bussene at Storgata regnes som Oslos kanskje viktigste kollektivgate.

Gagaten  Kirkeristen Nygata
Illustrasjonen viser mulig opparbeidelse av Storgata mellom Kirkeristen og Pløens gate.
Ill: Sweco

Enda færre biler

Så har da også privatbilene lenge opplevd restriksjoner på sin ferdsel i Storgata. Nå skal denne skruen strammes ytterligere til. Kun i enkelte soner får privatbilene slippe til. Men det skal stadig være tillatt å krysse Storgata.

– Kryssene i planområdet skal strammes opp, men Hausmanns gate og Lybekkergata/Hammersborggata vil fortsatt ha biltrafikk. Disse gatene er viktige for trafikkavviklingen i sentrum. Blant annet er Lybekkergata/Hammersborggata omkjøringsvei for Ring 1, sier prosjektarkitekt Andreas Høifødt. Sammen med enhetsleder Frid Ane Møster har han ansvar for behandlingen av Storgata-forslaget i Plan- og bygningsetaten.

Med unntak av de to kryssene, det korte kvartalet mellom Ebbellsgate og Osterhausgate og strekningen fra Nybrua til Hausmannsgate (altså i nord), er det kollektivtrafikken som heretter skal få regjere i Storgata. Og altså harmonisk sammen med fotgjengerne: Alle parkeringsplasser skal fjernes, og fortauene skal kombineres med små torg. Både i Bernt Ankersgate og i Youngsgate skal dagens snuplasser trekkes lenger inn og gi plass til sittebenker og trær. Mellom Nygata og Kirkeristen vil Storgata framstå som et gatetun – her vil trafikken være liten.

Bymiljøetaten foreslår å omregulere Storgata til kollektivgate, utvide fortau i Pløens gate og tilrettelegge for sykkelvei langs Akerselva. Planforslagets hovedhensikt er å legge til rette for bedre framkommelighet for kollektivtransport og gående i Storgata ved å ruste opp gategulv, torg og møteplasser i og i tilknytning til gata.

Høringsfrist er 30. januar 2017.

Nye holdeplasser

Siden kollektivkjøretøyene er tunge, vil kjørebanen bestå av holdbar betong. Mer merkbart for trafikantene vil trolig flytting av holdeplasser være, dessuten at holdeplassene vil vokse i lengde. Dagens holdeplass (med trafikkøy) ved Brugata skal flyttes sørover, altså mot Folketeateret. Og holdeplassen ved Hausmannsgate skal trekkes noe lenger nord. Langs Ankerkvartalet vil gateplanet dessuten bli et «sambruksareal», altså mindre oppdelt enn i dag.

Forandringene i Storgata vil medføre fysiske arbeider i hele gatens lengde, og innsatsen vil bli omfattende.

– Vi satser på oppstart i 2017, og arbeidet vil nok vare inn i 2020, sier Åste Hanto, prosjektleder i Bymiljøetaten. Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for utbyggingen, mens Plan- og bygningsetaten er godkjenningsetat.

Og når gravemaskinene setter i gang, blir det gjort flere oppgraderinger: Både Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten skal alle ha utført arbeider i gaten. Prosjektet omfatter oppgradering av trikkeinfrastruktur, gate/fortau og vann- og avløpsanlegg. Ved å foreta en omfattende oppgradering nå – og inkludere alles behov – vil man unngå nye gravearbeider i gaten i overskuelig fremtid.

– Hva som vil skje når, er ikke fastsatt, det planlegger vi nå. Men det første som vil skje, er fjerning av eksisterende infrastruktur, sier Hanto. Det som uansett er sikkert, er at alle typer trafikanter vil merke anleggsarbeidene.

– Bussene vil kjøre andre ruter i denne perioden, og trikkene vil sannsynligvis få et midlertidig spor i en annen trasé, opplyser Åste Hanto.

Illustrasjon som viser mulig opparbeidelse av Storgata mellom Kirkeristen og Pløens gate Illustrasjon som viser mulig opparbeidelse av Storgata mellom Kirkeristen og Pløens gate
Illustrasjon som viser mulig opparbeidelse av Storgata mellom Kirkeristen og Pløens gate.
Ill: Sweco

Samlet plan

At trikketraséer utbedres, er blitt et vanlig syn i Oslo – og mer skal det altså bli. Storgata inngår i «Samlet plan», den handler om oppgradering av trikkeinfrastruktur, gate og byrom i Oslo. Oslo bystyre har vedtatt innkjøp av nye trikker og før de tas i bruk, er det nødvendig å foreta en rekke oppgraderinger på fundament, spor m.m. Storgata er i kategorien «store prosjekt» (sammen med bl.a. Bispegata, Ekebergbanen og Thorvald Meyers gate), altså områder der det er særlig viktig å koordinere alle tiltak.

Tilrettelegging

Storgata er en handlegate, og mange handelsvirksomheter vil bli berørt av omleggingsarbeidene. Handelsstanden ble orientert allerede i fjor, og får nå anledning til å kommentere planforslaget ytterligere via høringen. Fristen for høringen er 30. januar 2017.

– Arbeidet blir som nevnt omfattende, men vi har, så vidt jeg vet, ikke fått negative tilbakemeldinger så langt. Vi satser på å gjøre belastningene så små som mulige i anleggsperioden, det er viktig å tilrettelegge godt, sier prosjektleder Hanto.

Sykler?

Men hva med syklistene? Det arbeides hardt med å gjøre Oslo til en sykkelby – så hvor vil de være i Storgata? Svaret er: Lite til stede. Og det er helt bevisst: Storgata skal forbeholdes gående og kollektivtrafikk. En viktig forklaring er den parallelle og nærliggende Torggata, den er en oppgradert sykkelvei som skal ivareta tohjulingene, og den skal inngå i et sammenhengende sykkelveinett fra Sandaker, gjennom Grünerløkka/Markveien og til sentrum.

Men også i Storgata-prosjektet får syklistene sitt: Pløens gate (som kommer ned fra Youngstorget) skal bli sykkelgate med sykkeltrafikk i begge retninger, som i Markveien eller Torggata. I tillegg vanker det sykkelnyheter også i Storgatas ene ende: En ny sykkel- og gangvei skal opparbeides mellom Nybrua og Ankerbrua, altså langs Akerselva. Den er ikke en del av Storgata-prosjektet, men vil trolig opparbeides i samme tidsrom.

Schous Plass

Trikk og fotgjengere prioriteres i Thorvald Meyers gate

Trikken og fotgjengerne blir vinnerne når «nye» Thorvald Meyers gate står ferdig mot slutten av 2019.

Handlingsprogrammet for økt byliv foreslår strategier og tiltak som skal gjøre bylivet i Oslo sentrum mer mangfoldig og variert. Handlingsprogrammet inngår i prosjektet Bilfritt byliv

Gata tilbake til folket

Det handler om grønn byutvikling. Om å skape steder for aktivitet og opplevelser og rom for det overraskende, inspirerende og nyskapende.

Helle Beer Urheim i bymiljøetaten jobber med å tilrettelegge Oslo for syklister. Her ved Byrute 2, som går fra Storo til Vippetangen.

Sykkel: et naturlig valg for en by i vekst

I Oslo prioriteres bilene vekk for å gi mer plass til sykler. Det er effektiv arealpolitikk.Publisert: 20. Desember 2016

Les også disse sakene