Byplan

Storo i endring: Slik kan området se ut om noen år

Oslo har mange tungt trafikkerte veier. Nå jobber Bymiljøetaten med to spennende prosjekter som skal tilrettelegge enda bedre for gående, syklende og kollektivreisende på Storo og Lillo.

Storo har mye næringsvirksomhet, men området har også har hatt en kraftig boligvekst de siste årene. Nå jobber Bymiljøetaten med planer som skal tilrettelegge området enda bedre for gående, syklende og kollektivreisende i Vitaminveien, Nycoveien og Sandakerveien.

– Disse gatene er preget av mye biltrafikk og er lite tilrettelagt for byliv. Samtidig er Storo et område med mange myke trafikanter og det vil komme mange flere i fremtiden, sier Sissel Vestervik Mordt, prosjektleder i Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten har nå laget forslag til reguleringsplaner. Intensjonen er å sikre at det blir tilstrekkelig plass, god kvalitet og tidsriktig utforming for alle trafikanter. Nedenfor kan du lese mer om planene for de tre gatene.

Sissel Vestervik Mordt
Sissel Vestervik Mordt leder det planlagte arbeidet med oppgraderingen av Vitaminveien.
Foto: Geir Haakon Mordt, Bymiljøetaten

Vitaminveien: Fra bilvei til bygate

Bymiljøetaten skal oppgradere Vitaminveien fra vei til bygate. Brede fortau, opphøyde sykkelfelt, møblering, beplantning og universelt utformede bussholdeplasser skal gjøre området tryggere og triveligere for fotgjengere og syklende.

– Vitaminveien er bare 30 til 40 år gammel, men i dag er behovet et helt annet, sier Vestervik Mordt.

Hun forteller at sikkerhet for gående og syklister er en av de viktigste prioriteringene i opprustningsplanen.

Forslaget til reguleringsplan for Vitaminveien er lagt ut til høring. Siste frist for å mene noe om forslaget er 31. oktober 2021.

Oslostandarden for sykkeltilrettelegging er et av hovedtiltakene i kommunens sykkelstrategi. Den beskriver byens målsettinger for sykkelandel, fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende og praktiske løsninger for utforming av sykkelinfrastruktur.

– Det er mye av dette vi skal tilrettelegge for i prosjektene på Storo og Lillo, forteller Vestervik Mordt.


Vi skal transformere selve gaten, for å imøtekomme byutviklingen på Storo.

Sissel Vestervik Mordt, Bymiljøetaten

Løsningen som blant annet er planlagt i Vitaminveien sørger for at syklende ikke trenger å flette ut i biltrafikken, slik man ofte må i dag. Det finnes noen få opphøyde sykkelfelt i byen, men kryssløsningen Bymiljøetaten foreslår i sin plan er det foreløpig ingen som har bygget etter Oslostandarden.

– Dette er arealkrevende løsninger, men i en by må man alltid inngå noen kompromisser. Vi mener vi klarer å lage gode løsninger som er mye bedre enn dagens, sier prosjektlederen.

Bymiljøetaten legger opp til samme standard i Nycoveien og Sandakerveien som du kan lese mer om nedenfor.

Storo
Dagens løsning er ikke gunstig for syklister som må veksle mellom sykkelfelt og vei.
Foto: Kine Toth

Flere gater får en «makeover»

Det er ikke bare Vitaminveien som skal rustes opp de neste årene. Bymiljøetaten planlegger også å oppgradere deler av Sandakerveien og Nycoveien i samme område.

Også her skal det bygges nye fortau og opphøyde sykkelfelt. Busser skal få tilrettelagte holdeplasser og det skal beplantes.

Det har skjedd store endringer på Storo de siste årene, men akkurat denne strekningen har stort sett vært uendret siden 1970-tallet.

Bymiljøetaten mener det er på tide å oppgradere for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Les mer om oppgraderingen av Nycoveien og Sandakerveien.

– Oslo har mange veier som har potensiale for å bli bygater. Ønsket er å skape bystemning utenfor bykjernen, med trygge sykkelveier, trær og overvannshåndtering. Det blir nå en realitet fra Storosenteret til Nordpolen på Sandaker, sier Vestervik Mordt.

Planene for Nycoveien og Sandakerveien ligger til behandling hos Byutviklingsutvalget. Det betyr at disse gatene er et steg nærmere realisering enn Vitaminveien.

Vitaminveien
I Vitaminveien langs Thon hotell og Odeon kino planlegger kommunen opphøyde sykkelfelt og trær på hver side av veien.
lllustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

Stenger ikke for biltrafikk

Vitaminveien, Nycoveien og Sandakerveien er viktige traseer som krever god fremkommelighet, særlig for utrykningskjøretøy og kollektivtransport.

Sissel Vestervik Mordt i Bymiljøetaten presiserer at det ikke er aktuelt å stenge noen av gatene for biltrafikk.

Planene tar også hensyn til at områdene har mye næringsvirksomhet og aktivitet. Vareleveringslommer og parkeringsplasser foreslås derfor etablert på en hensiktsmessig måte. I Sandakerveien vil det fremdeles være parkering for personbiler i deler av gaten, ifølge planforslaget.

Storo
Ingen av gatene blir stengt for biltrafikk, men gatene blir bedre tilrettelagt for syklister og gående.
Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim
Her kan du se en illustrasjonsvideo av hvordan Bymiljøetaten tenker seg Vitaminveien.

Vestervik Mordt håper de som driver næring langs gatene ser verdien i at vi legger til rette for fotgjengere og syklister.

– Det er mange som flytter til området som ikke bruker bil. Løsningene som foreslås sørger for bedre kontakt mellom gående og syklende og dem som driver næring på bakkeplan.

Suada Storo
Stadig flere flytter til Storo, og for mange er området nærmeste sentrum. Småbarnsmor Suada (33) ser fram til triveligere trilleturer i nærmiljøet.
Foto: Kine Toth

Jeg synes det er flott at kommunen planlegger en oppgradering av hovedgatene på Storo. I dag er det ikke særlig trivelig å oppholde seg utendørs, og man ender gjerne med å sette opp farten litt ekstra for å komme seg raskest mulig fra A til B. Storo har potensiale for å bli et veldig hyggelig nærområde for de som bor og jobber her. Det hadde vært fint med færre biler og flere folk i gatene.

Holtet skolevei

Storopprydding i kaoskryss

Trikker, biler, utålmodige syklister; alle skal gjennom Holtetkrysset. Midt i kaoset går skolebarna. Et av områdets farligste kryss skal bli grønnere og tryggere.

Helle Beer Urheim i bymiljøetaten jobber med å tilrettelegge Oslo for syklister. Her ved Byrute 2, som går fra Storo til Vippetangen.

Sykkel: et naturlig valg for en by i vekst

I Oslo prioriteres bilene vekk for å gi mer plass til sykler. Det er effektiv arealpolitikk.

Flyfoto over Nydalen i 1948.

Nydalens omforming

Det er en spesiell planleggingshistorie som ligger bak omformingen av Nydalen fra industriområde til en ny og moderne bydel. Her har både kommunen og private eiere drevet overordnet planlegging.Publisert: 11. Oktober 2021

Les også disse sakene