Byplan

Byøkologi: Tester fremtidens bærekraftige løsninger

Hva kan vi lære av byøkologiske boliger og områder? Nå lanserer Plan- og bygningsetaten et nytt temahefte som skal bidra til oppklaring av begrepet og inspirere flere til å utforske boformen.

– Byøkologiske boliger og områder skiller seg ut ved å legge til grunn en rekke byøkologiske prinsipper, blant annet for materialbruk, lokale kretsløp og naturpåvirkning. Man tenker alltid helhet og ser på hvordan man kan utnytte eksisterende naturlige og menneskelige ressurser for å leve mer miljøvennlig, forklarer Oda Ellensdatter Solberg.

Hun har skrevet det tredje og siste temaheftet i serien Nye boligkvaliteter – et prosjekt som skal bidra til variasjon og mangfold i boligbyggingen i Oslo. Denne gangen er temaet byøkologiske boliger og områder.


Byøkologiske områder er enkelt sagt urbane økosamfunn og har en miks av boliger, næring, kultur og offentlige funksjoner.

Oda Ellensdatter Solberg

I Norge har vi flere eksempler på byøkologiske boliger og områder, blant annet Hauskvartalet i Oslo og Svartlamon i Trondheim. Du kan lese mer om disse lenger ned i artikkelen. Her er ofte lave bokostnader et viktig aspekt fordi det frigjør tid til egeninnsats og en miljøvennlig livsstil. Det sosiale, økonomiske og miljømessige forsterker hverandre.

Oda Ellensdatter Solberg
Oda Ellensdatter Solberg har skrevet temaheftet om byøkologiske boliger og områder for Plan- og bygningsetaten.
Foto: Elen Sonja Klouman

Byøkologiske boliger i Oslo

Oslo har to beboerinitierte pilotprosjekter for byøkologiske boliger. Den ene boligen ligger i Ormsundveien på Nedre Bekkelaget. Den andre finner du blant trivelig trehusbebyggelse på Vålerenga.

Det byøkologiske pilotprosjektet Ormsundveien 14 ble vedtatt av Oslo kommune i 2007. I en gammel sveitservilla ved Ormøya gjøres det forsøk med byøkologiske boformer, miljøvennlig rehabilitering og brukermedvirkning.

Les temaheftet "Byøkologiske boliger og områder" her.

Ormsundveien 14 har ambisjoner om å utvide sitt ene bolighus med to boenheter til et urbant økosamfunn. Siden 2012 har en arbeidsgruppe med arkitekter og beboere utformet et skisseprosjekt for et nabolag med en kombinasjon av boliger og næring der opptil hundre mennesker kan bo, som kalles Ormsundveien økogrend. Visjonen til økogrenda på sikt er å lage et urbant økosamfunn med mange beboere, dyrking, og nabolagstilbud.

Ormsundveien 14
Ormsundveien 14 er en av to byøkologiske boligpiloter i Oslo. I denne villaen er to boliger organisert i én beboerforening. Beboerforeningen har en tidsubestemt leiekontrakt og ansvaret for rehabilitering.
Foto: Eriksen Skajaa arkitekter/Fragment.

Urbane økosamfunn: Alternativ boform i stor skala

Et område basert på byøkologiske prinsipper og som har funksjonsmiks kan vi kalle urbane økosamfunn. Det kan være store områder der beboerne deltar i arbeidet med å skape boligene og samfunnet. I urbane økosamfunn er alt lagt til rette for at man skal leve et liv med så lite økologisk fotavtrykk som mulig.

Hauskvartalet er regulert til et «byøkologisk kulturkvartal» med flere boligtomter som i dag ikke er tatt i bruk.

Svartlamon i Trondheim er Norges første byøkologiske forsøksområde, og det eneste vi foreløpig kan kalle et urbant økosamfunn. Området er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, transparent økonomi, lav standard, rimelig utleie og egeninnsats.

Haus
Hauskvartalet ble regulert til «Byøkologisk kulturkvartal» i 2004. Det meste av bygningsmassen blir leid av kulturfabrikken Hausmania.
Foto: Ellen Stokland

Medvirkning er essensielt

Begrepet byøkologi oppstod på bakgrunn av grasrotinitiativ. I noen tilfeller har det startet med en okkupasjon, slik som i Hauskvartalet og Ormsundveien. I Enebakkveien var det tidligere Ungbo leiligheter, hvor beboerne ble boende etter kontraktene gikk ut. I dag har alle formaliserte leieavtaler.

Her kan du lese om prosjektet Nye boligkvaliteter og laste ned de tre temaheftene.

– Et av hovedpoengene med byøkologi er å bruke beboernes deltagelse. Det betyr at i prosjekter som ikke er beboerinitierte bør man i alle fall ha en tett medvirkningsprosess, hvis man skal følge de byøkologiske prinsippene, sier Oda Ellensdatter Solberg

Andre byøkologiske boligprosjekter er initiert av utbyggere, som Pilestredet park og Klosterenga miljøboliger. Disse har brukt en del byøkologiske prinsipper i planleggingen.

En ny måte å tenke miljø på

Byøkologiske prinsipper representerer en annen innfallsvinkel enn ingeniørens og politikerens når det kommer til hvordan man skal rette miljøinnsats. Med et byøkologisk utgangspunkt er du bare halvveis til målet når bygget står klart. Andre halvdel av innsatsen er når byggene er i bruk, og hvor beboernes adferd og egeninnsats er med på å holde ressursbruken og miljøbelastningen nede.

Svartlamoen
Deler av fellesarealene på Svartlamon er satt av for urban dyrking om sommeren.
Foto: Svartlamon boligstiftelse

– Denne tenkemåten trenger vi mer av. Jeg tror slike forsøk er med på å flytte forståelsen av bærekraft i riktig retning. Det inkluderer også vår eget forbruk og innsats, og ikke bare det som er enkelt å måle, slik som energiforbruk per kvadratmeter, sier Solberg.

En byøkologiske strategi kan også være initiert ovenfra.

– Bykubens grønne utfordringer er et initiativ fra kommunen som bruker innbyggerne og oppfordrer dem til egeninnsats for en mer miljøvennlig livsstil, forteller hun.

Urbane byrom i samspill med naturen

Solberg forteller at forståelsen av helhet og samspill med naturressursene på stedet har blitt mye større i planleggernes miljøinnsats. Det er mange nye prosjekter som bruker byøkologiske prinsipper, og det har blant annet har det blitt viktigere ved utforming av urbane byrom, fordi man ser at det har mange fordeler.

Svartlamon beboere
En grunnleggende holdning er at man ikke trenger å bytte eller reparere noe som ikke er ødelagt. Derfor er mye av interiøret bevart på Svartlamon. Ofte går interessene for bygningsvern hånd i hånd med byøkologiske prinsipper.
Foto: Vigdis Haugtrø.

Landskapsarkitektene jobber gjerne med å innlemme natur i byen og bruke naturens egne ressurser i tilrettelegging av infrastrukturen. Et godt eksempel er hvor mye flinkere man har blitt på overvannsstrategier.

– Man bruker regnvann og åpner lukkede bekker. Dette skaper bedre vannkvalitet, trygge flomveier, mer dyreliv og artsmangfold – og er et miljøskapende element som mennesker trives med, forteller Solberg.

Målet er mangfold i boligbyggingen

Med det tredje heftet om byøkologiske boliger avslutter Plan- og bygningsetaten prosjektet Nye boligkvaliteter. Målet er mer mangfold og variasjon i boligbyggingen i Oslo, med sosiale boformer, selvbygging og byøkologiske prosjekter.

Andreas Vaa Bermann
Vi har avsluttet prosjektet, men boligmangfold og variasjon er fortsatt viktig for oss å tilrettelegge for i fremtiden., sier Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Terje Heiestad

De tre temaheftene viser hvordan beboere kan medvirke bli utviklingen av sine fremtidige hjem. Andreas Vaa Bermann er ansvarlig for avdelingen som har gjennomført Nye boligkvaliteter. Han presiserer at mange av intensjonene i temaheftet ikke kan sikres av planmyndighetene, fordi det ikke er rom for det i plan- og bygningsloven. Det krever også visjon, vilje engasjement initiativtagere og grunneiere.

– Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten skal stimulere til å utforske boliger med sosiale boformer, økt selvbygging og flere byøkologiske prosjekter, sier han.

– Vi har avsluttet prosjektet, men boligmangfold og variasjon er fortsatt viktig for oss å tilrettelegge for i fremtiden.

Haus

Byøkologi og kultur i Hauskvartalet

Nå fylles Oslos første byøkologiske kulturkvartal med innhold.

Selvbygging

Selvbygging – hva er det egentlig?

Mangfold er viktig, også i boligutviklingen. Nå lanserer Oslo kommune et temahefte som skal inspirere flere til å lære mer om byggfellesskaper og selvbyggerprosjekter.

New Ground Cohousing

Hvordan bor vi i fremtiden?

Mindre ensomhet og mer inkludering er positive effekter av mer mangfold og variasjon i boligmarkedet. Nå er tiden inne for å tilrettelegge for alternative og sosiale boformer.


Publisert: 23. Mars 2022

Les også disse sakene