Byplan

Haraldrud skal bli et levende byområde

Plan- og bygningsetaten la 8. august fram et forslag til en veiledende plan for de offentlige rom (VPOR) på Haraldrud. Planen er laget i dialog med grunneierne og andre kommunale etater.

Haraldrud er del av Oslos store byutviklingsområde, Hovinbyen, og står foran store endringer i årene som kommer. I dag har bilen og tungtransporten en dominerende plass i området sammen med omfattende nærings- og industrivirksomhet. For mange innbyggere er Haraldrud en ukjent del av byen, og ligger vanskelig til for fotgjengere og syklister. Det er få som reiser til Haraldrud uten å ha et målrettet ærend.

Utvikling og bevaring

I fremtiden skal Haraldrud bli et nytt og spennende byområde med mange boliger, en annen type næringsvirksomhet og en ny bystruktur med bygater, parker, plasser og gode gang- og sykkelforbindelser og enda bedre kollektivdekning. Haraldrud skal også bli tettere bundet til områdene rundt, og dermed bli et levende og attraktivt tilskudd til byutviklingen i Oslo. Bevaring av noen av stedets nåværende kvaliteter vil bidra til å gi det et unikt preg. – De karakteristiske industripipene, Oxertårnet, og lange mursteinsfasader i Kabelgata vitner om områdets unike industrihistorie. Vi ønsker at disse særegenhetene skal bli bevart sammen med en utvikling av området, sier enhetsleder Jørn Roar Moe i Plan- og bygningsetaten.

Vår visjon er at Haraldrud skal bli et levende og kreativt byområde i randsonen av den tette byen.

Planavgrensning for VPOR-området på Haraldrud.
Planavgrensning for VPOR-området på Haraldrud.
Foto: Oslo kommune

Kabelgata har potensial til å bli en levende bygate og attraksjonen for hele Hovinbyen.

Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Tre sentrale gangstrøk gjennom området

Det viktigste grepet i planforslaget er å lage gode forbindelser både internt på Haraldrud og til resten av byen. Planen foreslår tre hovedgangstrøk gjennom området:

  • et turdrag langs godsporet Alnabanen,
  • et bredt grøntdrag langs Haraldrudveien, og
  • en strøksgate med yrende byliv i Kabelgaten.

– Kabelgata har potensial til å bli en levende bygate og attraksjonen for hele Hovinbyen, mener Moe.

For å styrke de sentrale gangstrøkene vil det bli en finmasket gatestruktur med kvartaler og parker og byrom med ulik størrelse og karakter. Vi foreslår å opparbeide noen av byrommene midlertidig i en tidlig fase, for så å oppgradere disse stegvis i takt med utvikling i området.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.

Geir Hermansen

Ny og større gjenbruksstasjon

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud skal vokse seg større og grønnere. Mindre bilkaos, mer plass og mye gjenbruk, og for første gang skal den stå på egen grunn.Publisert: 06. September 2016

Les også disse sakene