Byplan

Hva skal skje på Økern torg?

Fra asfaltslette til park: Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil forvandle Økern torg fra nærings- og industriområde til store grøntarealer med opptil 1 000 nye boliger, idrettsparker, ny ungdomsskole og barnehage.

– Etter oppgraderingen vil dette bli et attraktivt område å bo og oppholde seg i, sier Lars Marius Hestnes Olsen, sjefsarkitekt i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om nye Økern torg.

EBY er kommunens grunneier og eier den 60 mål store tomten midt i hjertet av Økern. Målet med reguleringsplanforslaget er å tilrettelegge for et trygt og tilbudsrikt nabolag. I planen foreslår EBY store grøntområder med skole og barnehage i samme område. Det er satt av plass til offentlig park, sosiale møteplasser og idrettshaller for ulike aktiviteter, samt 80 000 kvadratmeter til nye boliger, alt omringet av hyggelige gågater.

 • 1 000 nye boliger
 • Ny ungdomsskole
 • Ny barnehage med åtte avdelinger
 • Gjenåpning av Refstadbekken
 • Grønne tak
 • Ny, miljøvennlig måte å håndtere styrtregn og overvann på.

Her kan du lese mer planene for Økern torg

Se video fra informasjonsmøtet om Økern torg

Tomten på Økern stod tom lenge. I dag leier EBY ut arealet midlertidig.
Tomten på Økern stod tom lenge. I dag leier EBY ut arealet midlertidig.
Foto: Jørgen Lie Furuholt / EBY

Plan- og bygningsetaten foreslår endringer

For å sikre at planforslaget får en smidig politisk behandling, har Plan- og bygningsetaten (PBE) gjennomgått forslaget fra EBY, og anbefaler det med noen forbehold. Disse dreier seg i hovedsak om:

 • Parken bør være enda større
 • Byggehøyder og utnyttelse bør reduseres
 • Torg og møteplasser må sikres bedre
 • Bedre skiller mellom offentlig og private soner må på plass
 • Det bør være åpne første etasjer og flere tiltak for å bedre luftkvaliteten

– Denne tomten er en viktig brikke for utformingen av Økern og omegn. Derfor er det viktig å lage en plan som ivaretar alle behov – både kommunale krav, men også behovene til innbyggerne i området, sier Helya Moutouri Skjolden, prosjektarkitekt i PBE.

– For å sikre dette samarbeider vi med EBY og gir råd til hvordan planforslaget kan justeres for å møte alle krav slik at den kan vedtas av bystyret, forklarer hun.

Helya Moutouri Skjolden
Helya Moutouri Skjolden fra PBE jobber tett med EBY for å kvalitetssikre innholdet i planforslaget for Økern torg.
Foto: Privat

Hovinparken – boltreplass for store og små

Parkområdet i planforslaget fra EBY knytter sammen eksisterende grønt- og skoleområder og kan dermed bli dobbelt så stor som Sofienbergparken på Grünerløkka. Grøntområdet strekker seg helt fra Refstad skole til Løren skole.

– Parken er den viktigste delen av planforslaget. Offentlige grøntområder er en mangelvare på Økern i dag, sier Moutouri Skjolden.

Innbyggerne på Økern vil få flotte grøntområder å boltre seg på i fremtiden. Nøyaktig hvor stort grøntområdet blir er ikke avklart ennå. Det er mange hensyn som må tas.
Innbyggerne på Økern vil få flotte grøntområder å boltre seg på i fremtiden. Nøyaktig hvor stort grøntområdet blir er ikke avklart ennå. Det er mange hensyn som må tas., og denne illustrasjonen er et eksempel på hvordan det kan bli.
Illustrasjon: Gillhardi+Hellsten arkitekter AS

Kreativ håndtering av styrtregn

– Det som kanskje er mest spennende med planforslaget er den innovative måten vi ønsker å håndtere overvann og styrtregn på, forteller Hestnes Olsen i EBY.

I dag renner overvannet ovenfor planområdet ned i rør. Disse overvannsrørene går forbi planområdet. Veldig mye regn på kort tid fyller overvannsrørene nedenfor planområdet. Resultatet blir oversvømmelser fordi regnvann nedenfor planområdet ikke kan renne ned i de allerede fulle rørene. Planen legger opp til at regnvannet i overvannsrørene som renner forbi planområdet kan ledes inn i parken i en åpen løsning og forsinkes ved å bli værende i fordypninger i parklandskapet.


Parken er den viktigste delen av planforslaget.

Helya Moutouri Skjolden, Plan- og bygningsetaten

– På den måten belastes overvannsrørene nedenfor planområdet mindre i styrtregnssituasjoner, og vi reduserer sannsynligheten for oversvømmelser lenger nede, forklarer Hestnes Olsen.

Idéen er inspirert av studier fra London og København på hvordan storbyer kan unngå flomskader.

Her ser du området som får nytte av overvannshåndteringen i planforslaget, fra Trondheimsveien til Risløkka.
Her ser du området som får nytte av overvannshåndteringen i planforslaget, fra Trondheimsveien til Risløkka.
Illustrasjon: Eiendoms- og byfornyingsetaten

Nytt nabolag med unike, grønne tak

På 80 000 kvadratmeter er det prosjektert om lag 1 000 nye boliger i planforslaget fra EBY. Det er ennå ikke bestemt hvilke boligtyper som får plass her, men det er tydelig lagt frem at takene på boligene skal spille en sentral rolle i utformingen.

– Vi har lagt inn føringer for at alle takene skal være på samme høydenivå som Spireaveien og Økern Torgvei. Dette vil skape helt unike takhager der alle kvartalene får en opplevelse av et felles taklandskap, sier Hestnes Olsen.

Her kan du følge med på utviklingen av Økern torg.

Takene skal være grønne, og det foreløpige designet inkluderer flere sosiale møtepunkter.

– Vårt mål for Økern torg er å sikre plass for alternative boformer. Det håper vi kommer på plass i neste utgave av planforslaget, sier Moutouri Skjolden fra PBE.

Bakgårdene i boligområdet er omringet av lav bebyggelse for å skape et intimt og hyggelig fellesareal. Dette vil være spesielt ideelt for barnefamilier, tror EBY
Bakgårdene i boligområdet er omringet av lav bebyggelse for å skape et intimt og hyggelig fellesareal. Dette vil være spesielt ideelt for barnefamilier, tror EBY.
Illustrasjon: Gillhardi+Hellsten arkitekter AS

Endelig kommer ungdomsskolen til Økern

Skoleanlegget i planforslaget har plass til 840 elever, og har tilhørende flerbrukshall og barnehage.

I planforslaget er det lagt opp klare føringer for å sikre at skoleanlegget omgjøring av deler av Spireaveien til gang og sykkelvei binder sammen den nye Hovinparken på den ene siden og Refstad idrettspark på den andre siden.

Den nye skolen vil være en ungdomsskole, da både Refstad skole og Løren skole er barneskoler. I dag må elevene helt til Årvoll når de starter i åttende klasse.

Elever som bor på nye Økern torg vil få en bilfri skolevei gjennom parkområdet. Det er sjelden vare i sentralt i Oslo.
Elever som bor på nye Økern torg vil få en bilfri skolevei gjennom parkområdet. Det er sjelden vare i sentralt i Oslo.
Illustrasjon: Gillhardi+Hellsten arkitekter AS.

Hva skjer videre?

Det er kommunen som står for byggingen av parken, barnehagen og skolen. En større andel av boligfeltene vil bli solgt til og utviklet av private utbyggere. Frem mot politisk vedtak forbereder EBY den fremtidige salgsprosessen, som sammen med detaljregulering skal sikre gjennomføring av reguleringsplanens intensjoner og gode miljø- og bokvaliteter.

Det er sannsynlig at den endelige planen deles opp i flere deler slik at byggearbeidet kan påbegynnes så fort som mulig. Først ut vil være parkområdet og skolen.

Når høringsperioden går ut 13. september, vil arbeidet med å utarbeide et revidert planforslag som svarer opp innspill fra naboer og interessenter, og faglige anbefalinger fra andre etater. Deretter vil det enten bli en ny høring, eller så går det nye planforslaget rett til politisk behandling.

– Vi er enige om de store linjene, nå må bare de siste detaljene i planen komme helt på plass, avslutter Moutuori Skjolden i Plan- og bygningsetaten.

Sonja Henie ishall

Ny strategi skal gi Oslo grønnere tak og fasader

Oslo kommune vil gjøre byens tak og fasader mer klimarobuste, energivennlige og bedre for folkehelsen. Slik skal de gjøre det.

Planleggerne Ana Golub fra PBE (til høyre) og Jasmin Sajnovic fra BYM står sentralt i arbeidet med å åpne bekken også på Økern.

En bekk vender tilbake

Økern skal forvandles fra et forvirrende trafikkområde til en levende bydel. Midt i det hele skal Hovinbekken få vise seg fram – etter mange tiår i rør. Hvis planleggerne får det som de vil.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.Publisert: 30. August 2021

Les også disse sakene