Byplan

Kongsveien: Gode nyheter for alle trafikantgrupper

Trikken i tunell, tosidig sykkelfelt, god plass til fotgjengere og bredere kjørefelt for bilene. Dette er den anbefalte løsningen for den kronglete og smale delen av Kongsveien mellom Sjømannsskolen og Konows gate.

Linda Mørk
Prosjektleder Linda Mørk, Bymiljøetaten: – Kongsveien er et spesielt prosjekt. Oslo har en trikkekulvert fra før, men en tunell i denne størrelsen er nytt.
Foto: Terje Heiestad

Det er ganske nøyaktig 100 år siden Kongsveien fikk sin nåværende utforming. Om planforslaget fra Bymiljøetaten som ligger ute på høring nå holder 100 nye år er ikke godt å si, men det takler i alle fall de nærmeste tiårene.

– Dette blir en enorm forbedring fra dagens situasjon, sier prosjektleder Linda Mørk i Bymiljøetaten til ByplanOslo. – Jeg tror de aller fleste er enige i at det er på tide å bygge om Kongsveien. Vi blir aldri ferdig med å bygge ut sykkelveier og samferdsel. Det vil vi alltid holde på med, sier hun.

Det er en rekke utfordringer i den nederste delen av Kongsveien.

  • Trikketraseen trenger kraftig opprusting
  • Etter åpning av skulpturpark og Kongshavn VGS har behovet for forbedret holdeplass ved Sjømansskolen økt dramatisk
  • Smale kjørebaner
  • Smalt fortau
  • Ikke sykkeltilrettelegging

Mørk peker på at planforslaget løser de fleste utfordringene på denne strekningen på en god måte, etter at hele 16 ulike konsepter er utredet. – De fleste vil gi store landskapsinngrep og det er uheldig for kulturminner og naturmiljø. De gir høye skjæringer og utfyllinger som ville bli synlige fra store deler av Oslo. Det er utredet løsninger både med biltunell og sykkeltunell også. Men det som kommer best ut er løsningen vi går for nå, sier Mørk.

Trikketraseen nedenfor Sjømannsskolen har behov for totaloppussing for å møte behovene til de nye trikkene som fases inn fra 2020. – Tidspunktet er derfor godt for å realisere tunell. I forbindelse med oppgradring for trikken i Oslo er det satt av ca. 150 millioner til å ruste opp trikketraseen, forteller Mørk.

– Reisende med trikken får 30 sekunder kortere reisetid, men mister noe av den storslåtte utsikten over byen og fjorden.
– Reisende med trikken får 30 sekunder kortere reisetid, men mister noe av den storslåtte utsikten over byen og fjorden, konstaterer (fra venstre) Linda Mørk, Claudio D'Eugenio og Frid Ane Jacobsen Møster, bøyd over plankartet for Kongsveien.
Foto: Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten støtter planforslaget fra Bymiljøetaten, som i 2015 ble foreløpig beregnet med en totalkostnad på rundt 300 mill kr. – Det er totalt sett det beste alternativet, sier enhetsleder Frid Ane Jacobsen Møster.

Spesielt fotgjengere og syklister har trange kår i Kongsveien på denne strekningen (se denne videoen så får du et inntrykk).


Jeg har sykla her én gang, og det var eneste gangen, for å si det sånn!

Frid Ane Jacobsen Møster, enhetsleder.

– Kongsveien er det eneste sykkelalternativet for de som bor på Ekeberg i områdene ovenfor Kongsveien mot Ekebergveien. Og vi vet at sykkelandelen går opp med bedre veier. En del syklister bruker fortauet, men det er så trangt. Jeg har sykla her én gang, og det var eneste gangen, for å si det sånn, sier Møster med et smil.

– Dere foreslår tosidig sykkelvei med 1,8 meter brede sykkelfelt. Hvorfor ikke bredere?

Linda Mørk, Claudio D'Eugenio og Frid Ane Jacobsen Møster
Enhetsleder Frid Ane Jacobsen Møster, Plan- og bygningsetaten: – Veldig mye er viktig når vi har valgt å støtte dette planforslaget; kulturminner, landskap, naturmiljø, bedre trafikkavvikling, spesielt for trikken. Og ordentlig trase for syklister og fotgjengere med mer plass på fortau til å kunne stoppe opp og nyte utsikten over fjorden og byen.
Foto: Terje Heiestad

– Da måtte vi enten ha utvidet veien, med skjæringer, eller hatt smalere felt til biler, svarer Mørk. – Da ville større biler stedvis ha brukt sykkelfeltet. Det ønsker vi ikke. Når vi lager sykkelfelt, skal syklistene være trygge på at det faktisk er for dem, og at de ikke skal måtte dele med andre kjøretøy.

– Hva med et forhøyet felt for syklistene?

– Dette krever bredere sykkelfelt og er i utgangspunktet en løsning med flere utfordringer knyttet til seg. Vi har et prøveprosjekt i Åkebergveien, og ser på fordeler og ulemper. Men slike løsninger bygger vi ikke i større skala før det er testet ordentlig.

Seniorarkitekt Claudio D’Eugenio i Plan- og bygningsetaten trekker også fram at trafikkflyten for biler ned mot Konows gate blir mye bedre med trikken i tunell.

– Når bommen går ned ved trikkepassering ved Sjømansskolen stopper trafikken når biler skal svinge av til Ekebergrestauranten eller parken og dette skaper køer. Hvert 10. minutt blir det en bølge av biler som kommer ned til rundkjøringen der Kongsveien møter Konows gate.

Trikketunell

Trikketunellen løser også problemet med den veldig bratte avkjørselen over trikkeskinnene ved Sjømannsskolen. På glatta om vinteren tar biler med seg bommen og havner i trikketraseen. Sporveien har registrert mange hendelser her.

Sporveien peker også på at kurvene langs Kongsveien i dag begrenser hastigheten på trikken. – For å få til en tilfredsstillende løsning for syklistene må trikketraseen eller bilveien flyttes, sier konserndirektør for kommunikasjon i Sporveien Torgeir Kristiansen. – Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide skjæringen eller ved å legge trikken i tunnel på nedre del av strekningen. Sporveien er åpen for begge alternativer så lenge det sikrer god fremkommelighet for trikken og legger til rette for effektivt vedlikehold av infrastrukturen, sier han.

Snitt av Kongsveien, som viser fordeling mellom ulike trafikanter når trikketraseen er fjernet. Fortauet, som nå, ut mot fjorden.
Snitt av Kongsveien, som viser fordeling mellom ulike trafikanter når trikketraseen er fjernet. Fortauet, som nå, ut mot fjorden.
Foto: Oslo kommune

Fornøyde syklister

Syklistenes representanter er naturlig nok også fornøyd med planforslaget.

– Det er kostbart å bygge i Norge, men investeringer i trygge og attraktive sykkelanlegg er viktig for å få til et grønt transportskifte. Hvis flere velger sykkel i stedet for kollektivtrafikk eller bil, sparer vi plass og penger, det gir helsegevinster og vi får bedre luft å puste i, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Styreleder i Oslo-avdelingen av SLF, Øystein Lunde, støtter dette synet. – Når det skal etableres sammenhengende sykkelveier er det ofte enkelte punkter på strekningene hvor utbyggingskostnadene er vesentlig høyere. Det er likevel nødvendig å ta disse kostnadene. Bygging av tunnel til trikken for å gi plass til sykkelvei i Kongsveien er et stort prosjekt, men denne kostnaden må vurderes i forhold til sikkerheten til alle dem som allerede sykler Kongsveien, og nødvendigheten av å styrke de sammenhengende sykkelveiene mot sentrum, sier han i en kommentar til Byplan Oslo.

Planforslaget ligger ute på offentlig høring til 06. mars 2017. Politisk behandling er forventet i løpet av 2017, og prosjektet forventes å stå ferdig 2021.

Helle Beer Urheim i bymiljøetaten jobber med å tilrettelegge Oslo for syklister. Her ved Byrute 2, som går fra Storo til Vippetangen.

Sykkel: et naturlig valg for en by i vekst

I Oslo prioriteres bilene vekk for å gi mer plass til sykler. Det er effektiv arealpolitikk.

Holtet skolevei

Storopprydding i kaoskryss

Trikker, biler, utålmodige syklister; alle skal gjennom Holtetkrysset. Midt i kaoset går skolebarna. Et av områdets farligste kryss skal bli grønnere og tryggere.

Den store forbedringen for syklister i Dronning Eufemias gate vil komme når Operagata og så Rostockgata blir tilrettelagt for syklister og gående.

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

En sykkelgate, med fortau for gående, skal gjøre forholdene bedre for syklistene i Bjørvika.Publisert: 14. Februar 2017

Les også disse sakene