Byplan

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

En sykkelgate, med fortau for gående, skal gjøre forholdene bedre for syklistene i Bjørvika. Når gatene blir ferdigbygget, kan du sykle i gjennom Operagata og Rostockgata på vei til jobb eller lunke rolig avgårde på handletur med tohjulingen. Dette skal være et steg i retning av en bilfri by.

I 2003 vedtok bystyret at biltrafikken skulle utgjøre mindre enn ti prosent av trafikken ut og inn av Bjørvika. Sykkelandelen skal økes, bylivet skal bli mer mangfoldig og variert, og parkeringsdekningen skal bli lavere. Syklistene har klaget over stor trafikk i Bjørvikas hovedgate, Dronning Eufemias gate. Hvordan kan området bli del av et byområde der biltrafikken nedprioriteres?

Grønn by-aveny

Dronning Eufemias gate er en grønn by-aveny med et stort mangfold av trær og annen vegetasjon, og med plass til et byliv med fotgjengere, syklister, busser, trikker og biler.


Vi mener at løsningen som foreslås, på en god måte vil ivareta både transportsyklisten som har det travelt, gamle damer med kurv på sykkelen og barn og familier på sykkel.

Målfrid Nyrnes, som er enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

– Men trafikksituasjonen i Bjørvika er krevende så lenge store deler av Bispevika er et stort anleggsområde, og før Operagata og Rostockgata er ferdigbygget og kan brukes av syklister og fotgjengere. Derfor er det hele tiden viktig å få til bedre løsninger for syklistene, uten å måtte ødelegge den flotte bygata, sier Målfrid Nyrnes, som er enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Hun forteller at utbyggerne i området, Oslo S utvikling og HAV Eiendom, samt Bjørvika Infrastruktur som bygger infrastrukturen, har utarbeidet et forslag til endret utforming av den framtidige Operagata og Rostockgata øst for Akerselva. Første del av «nye» Operagata som sykkelgate med tilhørende tverrforbindelse mot Dronning Eufemias gate, vil stå ferdig i 2019. Byggingen av sykkelgate i Rostockgata sørover vil ta til etter 2019.

Sykkelgata vil ha sykkelfelt på 5,5 meter og opphøyd fortausfelt med granitt og beplantninger på hver side. – Vi mener at løsningen som foreslås, på en god måte vil ivareta både transportsyklisten som har det travelt, gamle damer med kurv på sykkelen og barn og familier på sykkel, sier Nyrnes.

Operagata vil få flere plasser som skal være tilrettelagt for lek og opphold. Trær skal plasseres i klynger og ikke rette linjer.

  • Den 500 meter lange sykkelgata får sykkelfelt på 5,5 meter i midten, med noen buktninger for å tilpasse seg den framtidige bebyggelsen og for å redusere hastigheten på biler. Det blir ingen gjennomkjøring for biler eller kollektivtrafikk gjennom området.
  • Det blir bredere gangarealer enn det først var lagt opp til. Fortausfeltet blir opphøyd med granitt og får beplantning. Det skal være et tydelig skille mellom syklende og gående.
  • Første del av sykkelgata i Operagata vil stå ferdig i 2019. Byggingen av sykkelgate i Rostockgata sørover vil ta til i 2019 og sluttføres sammen med den øvrige utbyggingen av området.
Dronning Eufemias gate er en grønn by-aveny med et stort mangfold av trær og annen vegetasjon, og med plass til et byliv med fotgjengere, syklister, busser, trikker og biler.
Dronning Eufemias gate er en grønn by-aveny med et stort mangfold av trær og annen vegetasjon, og med plass til et byliv med fotgjengere, syklister, busser, trikker og biler.
Foto: Oslo kommune

Færrest mulig biler

Målfrid Nyrnes sier man ser en klar tendens til mindre etterspørsel etter parkeringsplasser nær kollektivknutepunktene i byen. Bispevika er et svært sentralt byområde, og her må det være riktig å legge til rette for at du kan bo i byen uten å måtte kjøre privatbil.

– Vi ønsker færrest mulig biler i området. Du kan godt bo i by på et slikt sted som Bjørvika, uten å eie din egen bil. Derfor er utbyggerne blitt mer interessert i å legge til rette for bruk av sykkel i området, og de ønsker å bygge færre parkeringsplasser.

Bilene som skal inn i Bispevika, må kjøre fra Dronning Eufemias gate eller Håkon 5. gate. Nyrnes forteller at parkeringsanleggene plasseres med nedkjørsel i ytterkantene for å hindre at bilene blir trukket inn i området.

– Det framtidige gatenettet her skal først og fremst være bygd for syklende, gående og for opphold. Så kan bilene «sildre» gjennom området. Jeg kaller det «sildre», fordi de må kjøre i den farten syklistene definerer. Da blir gaterommet bedre for de myke trafikantene. – Dette er svaret på ambisjonen om en bilfri by i et nytt byutviklingsområde. Bispevika blir på denne måten utformet som et godt svar på målsettingene byrådet har for utvikling av Oslo sentrum, sier Nyrnes.

– Før valget sa nåværende byrådsleder Raymond Johansen at de som sykler i Dronning Eufemias gate gjør det med «livet som innsats» og «i en evig konkurranse med bilene». Hvordan kunne det bli slik?

– Vi må huske på at Dronning Eufemias gate både er en del av hovedgatesystemet i byen og er en viktig og flott bygate for et mangfoldig byliv. Dronning Eufemias gate har mye biltrafikk og mye busstrafikk. I fjor sommer ble det innført en prøvestengning for privatbiler i rushtrafikken i en del av Dronning Eufemias gate. Dette for å prioritere den nødvendige avviklingen av busstrafikken. Det viste seg å fungere godt. Derfor er prøvestengningen forlenget, sier Målfrid Nyrnes.

Prøvestengningen har gjort det lettere for syklistene. Flere sykler der nå, og Nyrnes sier syklistene er mer stolt til stede i gatebildet – også i kjørefeltet der privatbilen har hatt eneretten. Sykkelen skal innta en større del av gatebildet. Derfor diskuterer Plan- og bygningsetaten nå med Statens vegvesen, hvordan de kan bruke dette for å teste ut framtidige løsninger.

– Flere har kritisert forholdene i Dronning Eufemias gate, fordi det er trangt og vanskelig for syklistene. Har Plan og bygningsetaten tatt dette opp selv?

– Til tross for at gata er 42 meter bred er den trang for syklistene, særlig forbi holdeplassene og fordi det er stor busstrafikk i gata. Men det er viktig å tenke på at store deler av Bispevika fortsatt er en gedigen byggeplass. Før vi får Operagata og Rostockgata som hovedsykkelvei, må sykkeltrafikken håndteres i Dronning Eufemias gate. Da må vi prøve å forbedre situasjonen litt her og litt der, men uten å ødelegge Dronning Eufemias gate, sier Nyrnes.

Hun sier at Plan- og bygningsetaten er opptatt av at denne gata skal være en grønn aveny og en av byens flotteste paradegater.

Trikken kommer

I 2021–2022 skal det gå trikk gjennom området. Senest på samme tidspunkt blir Bispegata stengt fullstendig for privatbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo torg. Bjørvika skal få 5000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. Det vil bety at minst 30 000 mennesker vi bo og arbeide der. Det skal satses på et offentlig byliv og kulturelle aktiviteter i tillegg til bevertning og forretninger.

Med dette for øyet blir det å tilrettelegge for myke trafikanter svært viktig. En 500 meter lang og 5,5 meter bred sykkelgate i Operagata og Rostockgata vil være en viktig brikke i dette.

  • Dronning Eufemias gate er Bjørvikas flotteste gate – en bred promenadeaveny med grønne trær. Her er det brede fortau for byliv og her skal både fotgjengere, syklister, kollektivtrafikk og biler kunne ferdes side om side.
  • Bjørvikaplanen har lagt opp til at hovedstrømmen av biltrafikk går fra det statlige veinettet i Dronning Eufemias gate og Håkon 5. gate, og at lokalgatene skal brukes av de som bor eller driver ulike virksomheter i området.
  • Siden i fjor sommer har deler av Dronning Eufemias gate vært stengt for privatbiler i rushtrafikken. Det har ført til lettere framkommelighet for andre. Men den store forbedringen for syklister vil komme når Operagata og så Rostockgata blir tilrettelagt for syklister og gående.
Helle Beer Urheim i bymiljøetaten jobber med å tilrettelegge Oslo for syklister. Her ved Byrute 2, som går fra Storo til Vippetangen.

Sykkel: et naturlig valg for en by i vekst

I Oslo prioriteres bilene vekk for å gi mer plass til sykler. Det er effektiv arealpolitikk.

Food truck på Brynjulf Bulls plass/Rådhusplassen.

Krafttak for bilfritt sentrum

En tredobling av gågatenettet? En dobling av sykkelveinettet, femdoblet areal for torg?

Illustrasjonen viser mulig utforming av eventuell rømningsutgang fra trikketunell i Kongsveien. Sykkelfeltene blir 1,8 meter brede, og fortauet 2,5 meter.

Kongsveien: Gode nyheter for alle trafikantgrupper

Trikken i tunell, tosidig sykkelfelt, god plass til fotgjengere og bredere kjørefelt for bilene. Dette er den anbefalte løsningen for den kronglete og smale delen av Kongsveien.Publisert: 31. Mai 2017

Les også disse sakene