Byplan

Mortensrud i støpeskjeen: Flere innspill ønskes!

Flere møteplasser, idrettsanlegg og parker står sentralt i planen for «nye» Mortensrud. Nå inviteres alle beboere og interesserte til åpent møte.

Joda, det skal bygges boliger også på Mortensrud. Men det er fellesbyggene og områdene mellombyggene som er viktigst i det nye planprogrammet som nå er lagt fram.

– En oppgradering har lenge vært ønsket på Mortensrud. Nå vil vi gjøre mye med bydelens offentlige rom: Vi skaper nye møteplasser på tvers av befolkningsgrupper, og vi tilrettelegger spesielt for områdets mange barn og unge, sier Frank Båtbukt, seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling. Sammen med kollega og seniorarkitekt Ruth Holme Dammann har han ansvar for planprogrammet og arbeidet videre på Mortensrud.

Store grep i sentrum

Onsdag 23. november skal planen diskuteres på et åpent møte på Lofsrud ungdomsskole (se faktaboks med mer informasjon om møtet). Planprogrammet er nylig offentliggjort og ligger tilgjengelig på Oslo kommunes nettside. I det framgår det at bydelen etter hvert kan få 1300 nye boliger, men planleggerne vil først og fremst framheve de store grepene som skal gjøres med Mortensrud «sentrum», altså området rundt T-banen, kjøpesentret og videre sørover.

Mortensrud ligger langt sør i Oslo kommune (illustrasjonen til venstre). Flyfotoet til høyre viser området som det nye planprogrammet omfatter.
Mortensrud ligger langt sør i Oslo kommune (illustrasjonen til venstre). Flyfotoet til høyre viser området som det nye planprogrammet omfatter. Den svakt buede hvite linjen lengst til høyre viser avgrensningen mot E6.
Foto: Oslo kommune

– Vi foreslår å bygge en ny skole med flerbrukshall rett sør for dagens senter. Skolen og hallen vil sammen bli et viktig nærmiljøanlegg på fritiden. Rundt 30 prosent av beboerne på Mortensrud er under 19 år, og det er derfor ekstra viktig å imøtekomme deres behov, sier Ruth Holme Dammann. Den nye skolen skal erstatte dagens Mortensrud skole, mens Lofsrud skole skal beholdes og oppgraderes.

Et viktig virkemiddel i ungdomssatsingen er idrettsanlegg. I tillegg til den planlagte flerbrukshallen er en kunstgressbane allerede under oppgradering. Også en cricketbane inngår i planprogrammet. Cricketbanen, et lenge etterspurt tiltak i Oslo-området, er solide 120 meter i diameter og skal plasseres mot sør. Lofsrud gård, som i dag huser bl.a. en rideklubb, skal bestå og etter hvert kanskje få et utvidet besøkstilbud. I tillegg ønsker Plan- og bygningsetaten at det tilrettelegges for mer uorganisert aktivitet.

Flere parker

Mortensrud skal også få styrket sin grønnfarge. Det skal ikke minst tre parker sørge for: Bypark nord (anlegges nord for Mortensrudveien), Bypark sør (planlagt sør for senteret) og en skogspark, som skal tilrettelegges særlig for uorganisert aktivitet. Bypark sør vil forbinde den nye skolen og et nytt sykehjem med idrettsparken og Lofsrud gård. I det videre arbeidet med «Veiledende plan for offentlige rom» (VPOR) skal Plan- og bygningsetaten arbeide videre med utforming og innhold i de nye parkene.

Tidligere utbyggingsforslag for Mortensrud har skapt noe uro lokalt, bl.a. har det vært uttrykt bekymring for at boliger ville bli prioritert framfor idrettsanlegg.

Medvirkning

– Vi har derfor lagt vekt på lokal medvirkning når det nye planprogrammet er blitt utarbeidet. Vi har bl.a. arrangert en ungdomsworkshop for de mellom 14 og 18 år, den resulterte i gode innspill. Vi har videre benyttet «Barnetråkk», et digitalt verktøy som 5. og 6. klassinger på Mortensrud og Stenbråten skoler har tatt i bruk. De bidrar med opplysninger om sin skolevei og opplevelse av nærmiljøet. Bydelsadministrasjonen har også vært aktivt med på medvirkningsoppleggene, forteller Frank Båtbukt.

Og muligheten for medvirkning er stadig til stede – blant annet på møtet 23. november, og både Båtbukt og Holme Dammann understreker at de ønsker innspill for arbeidet videre.

– Spesielt til den veiledende planen for offentlige rom vi skal lage, der vi ønsker innspill til gode ideer for hva vi kan fylle de nye byrommene med: parkene, torgene og gatene, sier Dammann.

E6 er en viktig nabo for Mortensrud, veien går nord-sør langs hele bydelen. Underganger for gående og syklister skal oppgraderes, viser det nye planprogrammet.
E6 er en viktig nabo for Mortensrud, veien går nord-sør langs hele bydelen. Underganger for gående og syklister skal oppgraderes, viser det nye planprogrammet.
Foto: Oslo kommune

Viktige veiløsninger

En viktig medspiller på Mortensrud er Statens vegvesen. E6 går langs hele områdets østside, og veiløsninger betyr mye for lokalmiljøet.

– Det vil bli store endringer i Mortensrud-krysset, altså ved av- og påkjøringen for E6. Dagens løsning med korte påkjøringsfelt er for dårlig, sier planleggingsleder Petter Skjelsbæk i Statens vegvesen. En løsning kan bli en «fullverdig» påkjøring nordover mot Oslo, mens en ny lokalvei mellom Mortensrud og Klemetsrud, altså på vestsiden av E6, vil betjene trafikken sørover. En slik lokalvei vil omfatte gang- og sykkelveg.

Syklistene vil i tillegg få ekstra muligheter på østsiden av E6. Her finnes det i dag en sykkeltrasé, og denne skal oppgraderes til en såkalt «sykkelekspressvei» der det – om ønskelig – kan sykles i høy hastighet. Forbindelsen øst-vest for syklister og gående skal ivaretas ved at undergangen ved Lofsrud oppgraderes. Plan- og bygningsetaten har i tillegg fremmet et ønske om en tverrforbindelse lenger nord, men ifølge Petter Skjelsbæk er veivesenet usikre på om dette lar seg gjøre grunnet store høydeforskjeller i området. Statens vegvesen vurderer også mulighetene for en ny forbindelse fra Klemetsrud mot Lofsrud. Les mer om E6 Manglerudprosjektet på Statens vegvesens nettside.


Det vil bli store endringer i Mortensrud-krysset, altså ved av- og påkjøringen for E6. Dagens løsning med korte påkjøringsfelt er for dårlig.

Petter Skjelsbæk, , planleggingsleder i Statens vegvesen.

E6 vokser

Sikkert er det i hvert fall at E6 vil vokse i bredden i årene som kommer. Mellom Klemetsrud og Ryen skal det blant annet bygges kollektivfelt i begge retninger.

Lokalt er Mortensrudveien mye brukt. Denne er i dag dårlig utbygd med fortau og sykkelmuligheter, og det blir viktig å koordinere oppgradering av Mortensrudveien med Statens vegvesens planer for E6.

Enig – eller uenig i forslagene? Engasjert – eller bare litt nysgjerrig? Ta turen til Lofsrud ungdomsskole onsdag 23. november og møt planleggerne direkte. Da kan du også få høre om et mulig «selvbyggerfelt» nord på Mortensrud: En modell for boligbygging der de fremtidige beboerne selv har en viktig rolle.

HER KOMMER DET BY: Byplanelggerne Karen Rognstad og Frank Båtbukt har her god ustikt til den sørlige delen av Mortensrud, som de skal utarbeide planprogram for i 2016.

Planprogram Mortensrud: Stort utviklingspotensiale

Fra taket av forbrenningsanlegget på Klemetsrud er det fantastisk utsikt nordover mot fredelige gressletter og skogholt på Mortensrud.

Elever på Mortensrud skole

Barnetråkk: Byplanlegging med de minste

– Vi vil ha kunstgressbane. Grus er farlig for jeg får skrubbsår! Ungene i klasse 5A på Mortensrud skole er klare i sine krav når kommunen spør hva de ønsker av lokal byutvikling.

Holmen skole

Skolen som byutvikler

58 skolebyggprosjekter er foreslått over hele Oslo de neste ti årene. Det vil styrke både byutvikling og nabolagsidentitet.Publisert: 17. November 2016

Les også disse sakene