Byplan

Ny vannforsyning i Oslo: Dette er neste steg

Boring av nye vannforsyningstunneler engasjerer folk. Hvorfor må det graves igjen, og hvordan blir hverdagen for de som bor nær anleggsplassen? Dette er prosjektet, enkelt forklart.

Visste du at Maridalsvannet forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann alene?

Dersom det skjer noe som medfører at denne ene kilden ikke kan levere råvann, eller at Oset vannbehandlingsanlegg ikke kan behandle og levere vann til drikkevannsnettet, mister alle som bor innenfor Ring 3 vannet i løpet av tre til fire timer.

Nå er Oslo kommune i gang med en ny reserveløsning for å sikre vannforsyningen i fremtiden.

Den nye reservevannforsyningen vil gå fra Holsfjorden i Lier til et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, og videre til Sagene og Trosterud. Når det nye vannforsyningsanlegget står klart har Oslo to vannforsyninger som sikrer innbyggerne mer og tryggere forsyning av drikkevann.

kartillustrasjon av prosjektet Ny vannforsyning og Stamnett.
Tunnelene vil strekke seg fra Holsfjorden til Trosterud.
Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Bygger vanntunneler under bakken

Oslo kommune bygger en reserveløsning som skal sørge for at hele Oslo får rent vann fra to uavhengige vannkilder. Arbeidet er organisert i to prosjekter:

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo vil føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. En reguleringsplan for dette prosjektet ble vedtatt i november 2019, og planlagt byggestart er høsten 2020.

Stamnettprosjektet vil føre rent vann i tunnel fra Sagene til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset (Kjelsås) til Disen. Oslo kommune samler inn innspill til reguleringsplanen fra offentlige instanser og andre interesserte.

Begge prosjektene er planlagt ferdige innen 2028.


De som bor over eller rett ved tunneltraseen vil merke arbeidet, men det vil være snakk om noen uker fordi vi forflytter oss hele tiden.

Ole-Petter Nilsen, prosjektleder

Involverer innbyggerne

Selv om mye av arbeidet skal skje under bakken, vil det bli en del støv, støy og trafikk i områdene rundt riggplassene. Det skaper engasjement i lokalbefolkningen.

I august inviterte Vann- og avløpsetaten til informasjonsmøter i de områdene som vil bli mest berørt av arbeidet.

Les mer om Stamnettprosjektet og ny vannforsyning til Oslo.

— Vi har som mål å være en god nabo, og kunnskap om lokale forhold er viktig for oss. Informasjonsmøtene er en svært viktig arena, både for oss og for naboene, sier Ole-Petter Nilsen, prosjektleder i Vann- og avløpsetaten.

Naboer Kjelsås
Berit og Jan Andersen bor på Kjelsås og er spente på hvordan hverdagen blir fremover.
Foto: Andrine Davidsen

Engasjerte naboer på Kjelsås

Det første informasjonsmøtet ble avholdt på Kjelsås mandag 17. august. Samme uke ble det arrangert møter på Sagene og Trosterud, hvor lokale og andre interesserte ble invitert. Møtene ble også sendt live på Facebook.

På Kjelsås hadde mange spørsmål om støy, trafikk og hvordan boring og sprenging vil påvirke hverdagen. Etter mange år med oppgradering av trikkeskinner, vannrør og rehabilitering av Oset vannbehandlingsanlegg lurte naboer på hvorfor det må bygges akkurat her.

Berit og Jan Andersen var på informasjonsmøtet på Kjelsås. De ville vite mer om prosjektet og hvordan arbeidene vil påvirke hverdagen de neste årene.

— Vi forsto at de er tidlig i prosessen, men det var fint å lytte til alle de ulike synspunktene, sier Jan og får støtte fra Berit.

–Jeg tror det er viktig å spille med åpne kort, og ha god dialog med oss som bor i områdene som blir berørt, sier hun.

  • 2020 (sommer): Arbeidet med reguleringsplanen starter. Alle berørte parter varsles om oppstart av planarbeid og kan komme med innspill.
  • 2020 (vinter): Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn
  • 2021 (høst): Reguleringsvedtak
  • 2021 (høst): Bystyret beslutter om prosjektet skal gjennomføres
  • 2020 og 2021: Detaljprosjektering av arbeidene og anskaffelse av entreprenører
  • 2022: Oppstart av tunnelarbeidene med tilrigging og videre tunneldriving og uttransport av masse
  • 2025/2026: Oppstart av installasjonsarbeider med betong, røranlegg, pumper og øvrig teknisk anlegg
  • 2028: Anlegget er ferdig testet og settes i drift

Dette er en overordnet framdriftsplan. Planen kan bli endret

Forstår frustrasjonen

— Vi forstår at folk lurer på hva som skal skje, og at de som bor ved Oset og Maridalsvannet er frustrerte over nytt arbeid i området. Samtidig mener vi dette er den totalt sett beste løsningen for byen, sier Gro Haldis Elden, kommunikasjonsleder for prosjektet.

Hun er opptatt av at kommunen får tilstrekkelig informasjon fra lokale innbyggere for å utarbeide et godt planforslag med konsekvensutredning.

— Planforslaget vi sender til Plan- og bygningsetaten vil gå mer i detaljer på tiltak for å dempe ulemper i nærmiljøet, sier Elden og legger til at kommunen også skal utrede Disen som hovedområde for rigg.

VAV
Gro Haldis Elden og Ole-Petter Nilsen i Vann- og avløpsetaten er opptatt av at kommunen både gir og får riktig og viktig informasjon.
Foto: Andrine Davidsen

Boring og sprenging på planen

Vann- og avløpsetaten har foreslått to metoder for å lage tunnel til vannforsyningen.

Det innebærer å bruke boring og sprenging på de kortere tunnelløpene, og tunnelboremaskin på den lengste strekningen fra Trosterud til Sagene og videre til Huseby.

Tunnelboremaskinen er en stor maskin med en lengde på opp til 150-200 meter og syv meter diameter. Det krever god planlegging inne i fjellet der arbeidet starter og avsluttes.

— De som bor over eller rett ved tunneltraseen vil merke arbeidet, men det vil være snakk om noen uker fordi vi forflytter oss hele tiden. Etter vi har laget tunnel begynner jobben med å installere rør og teknisk innmat, forklarer prosjektleder Ole-Petter Nilsen.

Jente som drikke vann fra springen

Storsatsing gir Oslo mer og tryggere vann

Oslo skal hente drikkevann fra Holsfjorden. Nesten alt vil skje under bakken – men lastebilene med steinlass vil bli mange.

Figur 6 Illustrasjonsbilde av Deichmanns gate med blågrønne løsninger

Kampen mot flomvannet: Alle må delta

Vi må alle ha vann, men ikke for mye og for raskt. En ny handlingsplan for håndtering av overvann maner både kommunen og innbyggerne til innsats.Publisert: 20. August 2020

Les også disse sakene