Byplan

Byøkologi og kultur i Hauskvartalet

Nå fylles Oslos første byøkologiske kulturkvartal med innhold.

På den gamle sirkustomta mellom kulturhuset Hausmania og Elvebakken videregående skole er et iøynefallende bygg i ferd med å reise seg. Her åpner film- og teaterhuset Vega Scene dørene 3. november.

Ved siden av Vega Scene ligger det kunstnerdrevne kulturhuset Hausmania. Hausmania er eid av Oslo kommune og har vært en sentral kulturaktør i kvartalet helt siden det ble opprettet i 2000, og er en viktig pådriver for det som nå skjer. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har allerede gjennomført en rekke oppgraderinger av Hausmania, blant annet med omfattende brannsikring, arbeid på tak og fasader og fjerning av sopp og råte. Nå står utearealene og betonghallene for tur.

Hauskvartalet med Vega Scene i forgrunnen. Kulturaksen ved Akerselva får snart flere nye kulturarenaer og møtesteder.
Hauskvartalet med Vega Scene i forgrunnen. Kulturaksen ved Akerselva får snart flere nye kulturarenaer og møtesteder.
Ill: Urbanium

– Bak Hausmania og nedover den bratte skråningen mot Akerselva er det regulert til friområde. Her blir det parkanlegg og utendørs aktiviteter. Området fremstår som et naturlig amfi, og kan bli en utendørsscene for aktørene i området. Dette er også det nærmeste uteområdet for Elvebakken videregående skole. Samarbeid med dem kan bli viktig, sier Lena Nesset, kommunikasjonssjef i EBY.

Godt skjult under bakken til Hausmanias bakgård og bak en diger, fargerik og graffitidekorert murvegg, ligger to store betonghaller. På 1930-tallet var det et mekanisk verksted her, og senere har det vært både gullsmed og glassmester. Hausmania brukte dem til skatehall og konserter før de måtte stenges i 2009 på grunn av konstruksjonsproblemer. Nå skal de settes i stand, få en ekstra etasje over bakken og forvandles til superfleksible kulturlokaler, som Hausmania vil kunne bruke til grensesprengende kunstproduksjon og -visninger. Det blir en spennende, ny kulturarena for Oslos befolkning i et område langs Akerselva – den såkalte kulturaksen – som allerede er spekket med stor kunstnerisk og kulturell aktivitet.

F.v. Jan Pedersen, forvalter for Hausmania for EBY, Gunnar Franck, styreleder for Hausmania, Anne Thomassen, daglig leder for Hausmania, Lena Nesset, EBY og Hanne Svith, EBY
Hauskvartalet er regulert til Oslos første byøkologiske kulturkvartal. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og Hausmania har samarbeidet tett gjennom medvirkningsprosesser. F.v. Jan Pedersen, Gunnar Franck, Anne Thomassen Lena Nesset, og Hanne Svith.
Foto: Ellen Stokland

Miljøprogram legger føringer

– Dette har vært en prosess med stor medvirkning fra aktørene på stedet. Vi har gjennomført flere idéverksteder og det er laget et eget miljøprogram som legger klare føringer for hele Hauskvartalet. Her har vi høye ambisjoner, og det er særlig de som holder til her som har lagt lista høyt, forteller Hanne Svith, avdelingsdirektør i EBY. Hausmania har vært en pådriver for å få på plass den unike reguleringsplanen for kvartalet.

– Dette er Oslos eneste byøkologiske kulturkvartal, en idé som oppsto her allerede i 2004-05 da daværende eier Statsbygg ønsket å selge eiendommen. Oslo kommune kjøpte, og sammen startet vi en prosess som har resultert i dagens unike situasjon. Kvartalet er nå regulert til spesialområde med fokus på kultur og miljø og det forutsetter omfattende brukermedvirkning. Alt dette stiller svært høye krav til hva som skal skje her, sier Gunnar Franck, styreleder i Hausmania.


Her har vi høye ambisjoner, og det er særlig de som holder til her som har lagt lista høyt.

Hanne Svith, avdelingsdirektør i EBY om Hauskvartalet.

ByplanOslo møter ham og daglig leder Anne Thomassen i kulturhusets lokaler, hvor også Lena Nesset, Hanne Svith og prosjektansvarlig for Hausmania, Jan Pedersen fra EBY sitter ved bordet. De har alle vært aktive i medvirkningsprosessen og utviklingen av miljøprogrammet. I tillegg har både Vega Scene og Urbanium bidratt. Hausmania er godt fornøyd med det de kaller en omfattende og reell medvirkningsprosess. De opplever å ha blitt hørt av kommunens folk.

 • Vega Scene åpner dørene 3. november.
 • Friområde mot Akerselva, mellom Elvebakken videregående skole, Vega Scene og Hausmania skal oppgraderes. Planene er ikke klare, men aktørene ønsker seg blant annet utendørs scene.
 • Hausmania er oppgradert innvending med tanke på brannsikring, tak- og fasadearbeider og fjerning av sopp og råte.
 • Hausmanias haller ved Akerselva skal rehabiliteres, får en ekstra etasje og tilrettelegges for allsidig kunstproduksjon og -visning.
 • Hausmannsgate 40 og 42 skal rehabiliteres og Urbanium skal bygge nye boliger.
 • Tomten i Brenneriveien 1 er regulert til bolig, Urbanium er utbygger. Boligene kan stå klare i 2020.

– Å være et byøkologisk kulturkvartal innebærer at Hauskvartalet skal være et foregangssted for bærekraftig byutvikling, og bidra til at Oslo blir en mer mangfoldig og inkluderende by, forklarer Hanne Svith, og viser til definisjonen aktørene i kvartalet selv har arbeidet frem i miljøprogrammet. Der heter det også at kvartalet skal ivareta og videreutvikle eksisterende kultur- og kunstmiljø, og utvikle et nærmiljø og lokalsamfunn som legger til rette for et forbruksmønster og en livsstil som tar miljøutfordringene på alvor.

Blått tak håndterer overvann

Andreas Pay, konserndirektør i Urbanium, slutter seg helhjertet til ambisjonene i miljøprogrammet. Til ByplanOslo understreker han at det både ved byggingen av Vega Scene og de fremtidige boligene i kvartalets nye bygninger følges strenge, internasjonale standarder for bærekraft.

Andreas Pay
Andreas Pay, Urbanium.
Foto: Urbanium

– Vi vektlegger en miljøvennlig produksjonsprosess, alle materialer og utforming er valgt med henblikk på miljø. Vi har samarbeidet med en økolog og en ekspert på miljøvennlige materialer i forbindelse med arbeidet med Vega Scene. Der oppføres ikke en bardisk uten at vi vet hva den er laget av.

Vi har fokus på kildesortering, energi- og oppvarming, og holder oss unna miljøskadelige materialer som for eksempel kobber, forklarer Pay, som særlig trekker frem taket på Vega Scene som et banebrytende byøkologisk prosjekt.

– Vega Scene får Oslos første blå tak. Det betyr at det oppbevarer overvann fra ekstremvær, med mulighet for å slippe det ut i Akerselva ved behov. På taket skal vi også plante rødlistearter (utrydningstruete planter) som hører naturlig hjemme ved Oslofjorden, og se hvilke arter som vil overleve. I hele sommer har vi derfor plukket frø for å få i gang dette forskningsprosjektet, som er et samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi, sier konserndirektøren.

Visjon for Hauskvartalet

 • Hauskvartalet skal være et byøkologisk kulturkvartal
 • Skal bidra til at Oslo blir en mer mangfoldig og inkluderende by
 • Skal være et foregangssted for bærekraftig byutvikling
 • Kvartalet skal ivareta og videreutvikle eksisterende kultur- og kunstmiljø
 • Skal utvikle et nærmiljø og lokalsamfunn som legger til rette for et forbruksmønster og en livsstil som tar miljøutfordringene på alvor.
 • Les mer i kulturkvartalets miljøprogram

Aktørene i Hauskvartalet


Vi skal være et nøkternt kulturhus med fokus på gjenbruk og minst mulig fotavtrykk.

Unnur Sande, daglig leder for Vega Scene.

Gjør strøket tryggere

Vega Scene selv er også entusiastiske på vegne av miljø- og kulturambisjonene for Hauskvartalet. Nå er det like før det nyetablerte møtestedet for film og teater flytter inn i det røde huset. De har innredet med møbler og annet inventar kjøpt på loppemarked.

– Vi skal være et nøkternt kulturhus med fokus på gjenbruk og minst mulig fotavtrykk. Valget av brukte møbler og inventar skal imidlertid også være med på å skape en mer hjemmekoselig stemning, i tråd med kulturhusets ambisjon om å være personlig og i tett kontakt med publikum, sier Unnur Sande, daglig leder for Vega Scene. Det splitter nye kulturhuset skal arbeide mye direkte ut mot publikum, presentere ny dramatikk og art cinema, samt invitere til debatt og samtaler.

Sande er veldig fornøyd med å ha fått innpass i det byøkologiske kulturkvartalet på enden av den såkalte kulturaksen langs Akerselva. Hun gleder seg til godt samarbeid med lokale aktører som Hausmania, X-Ray, Elvebakken videregående skole, Kulturkirken Jacob og Blå og andre. Hun tror flere aktører og økt kulturtilbud vil kunne endre hele området.

– Det er ikke utenkelig at vi vil kunne ha rundt 100.000 besøkende inn og ut i løpet av et år, det betyr noe for tryggheten i strøket. At flere mennesker befinner seg ved Akerselva har allerede forandret området fullstendig, nå er det trygt å ferdes langs elva. Slike grep tas i mange bydeler med sikkerhetsutfordringer i storbyer i for eksempel Storbritannia. Åpnes en kino på stedet, strømmer folk til og det blir tryggere å ferdes, sier Unnur Sande.

Hauskvartalet skal være et foregangssted for bærekraftig byutvikling, og bidra til at Oslo blir en mer mangfoldig og inkluderende by.
I skråningen ned mot Akerselva ligger de gamle Hausmania-hallene som nå skal bli rehabilitert og oppdatert og igjen tas i bruk for kunstproduksjon og -visning.
Foto: Ellen Stokland

Nye boliger i gamle bygg

Motsatt ende av Hauskvartalet er regulert til boliger. Disse skal Urbanium bygge. Akkurat hvor mange og hva slags boliger det blir snakk om er ennå ikke helt bestemt, men konsernleder Andreas Pay antyder at det kan bli rundt 30 boenheter fordelt på Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42. Så snart Vega Scene er ferdigstilt skal de gå i gang, de første leilighetene skal stå ferdig i 2020.

– Egentlig ønsker vi å rive Hausmannsgate 42. Den gamle murgården er veldig ødelagt og viser seg svært kostbar å rehabilitere, særlig med tanke på de ambisjoner vi har for miljø. Vi ser synergier med å lage et felles prosjekt med Brenneriveien 1 i forhold til å levere intensjonene i reguleringsplanen. Men bygningen i H42 er vernet, fordi den er et viktig såkalt fondmotiv for enden av Møllergata, og det må vi kanskje respektere, sier Pay.

Urbanium arbeider nå med å utvikle konsepter for å holde kostnadsnivået nede. Kollektivleiligheter er en mulighet de utforsker, en annen er å levere leiligheter ”rå” – uten ferdig innredning – som kjøper selv kan ferdigstille med interiør. Pay ser også for seg at de to eiendommene virker sammen. Eksempelvis kan leilighetene i den gamle bygården H42 få tilgang til en felles takterrasse på B1.

Hausmannsgate 40 er ikke med i disse planene. Der bor det i dag husokkupanter, og Urbanium er ennå ikke kommet til enighet med beboerne om hvordan denne delen av kvartalet skal utvikles.

– Dette skal bli et godt nabolag, da kan vi ikke akseptere at noen har status som okkupanter. Samtidig har jeg respekt for mye av det virksomheten i H40 representerer. I en stor by der ikke alle har det samme utgangspunktet, eller ideene for den saks skyld, er det viktig å gi plass i til alternative miljøer. Vi er i dialog og ønsker en løsning som er bedre enn dagens situasjon for begge parter, sier Andreas Pay i Urbanium.

Gunnar Franck (t.v.) og Anne Thomassen ved Hausmania dyrker grønnsaker og fremmer byøkologi i kulturhusets bakgård.
Gunnar Franck (t.v.) og Anne Thomassen viser hvordan Hausmania dyrker grønnsaker og fremmer byøkologi i kulturhusets bakgård.
Foto: Ellen Stokland

Billig for mangfold av mennesker

Tilbake på Hausmania understreker styreleder Gunnar Franck betydningen av at kostnadsnivået i kvartalet ikke må bli for høyt. Det hører med til miljøplanens byøkologiske fokus, og er en forutsetning for å bevare mangfoldet av mennesker og kulturuttrykk.

– Hausmania er et kunstnerdrevet kulturhus og skal tilby byens billigste lokaler for produksjon og visning. Her skal det være flerbruk, fleksibilitet og ingen begrensning. Det er viktig å skape rom som ikke kommer i veien for ideer, de nye hallene skal kunne brukes til alt mulig, sier Franck. I dag benytter flere hundre mennesker daglig Hausmanias lokaler. Ønsket er at enda flere skal få øynene opp for kråkeslottet med stor sans for kunstneriske eksperimenter og innfall.

Da ByplanOslo var på besøk holdt studenter fra Granum kunstfagskole ved Vulkan på med å utvikle egne kunstprosjekter i gangene. Flere av dem besøkte Hausmania for første gang. Selv ser daglig leder Anne Thomassen og styreleder Gunnar Franck for seg at flere skal våge seg inn kulturhusets mange dører.

– Hausmania rommer et bredt spekter av kunstuttrykk og har brukere fra rundt 30 ulike nasjoner allerede. Vi tilbyr arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, scener og utstillingsrom, og legger til rette for samarbeid. 300 kunstnere, utøvere og musikere holder til i våre lokaler, men det er mange, mange flere som bruker huset gjennom et år. De besøker utstillinger, går på konserter eller teater, deltar på andre aktiviteter eller leier våre lokaler, opplyser Thomassen. Med de nye hallene og utearealet vil kapasiteten øke ytterligere.

Murgården i Hausmannsgate 42 er på byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger, fordi den er et viktig såkalt fondmotiv for enden av Møllergata.
Murgården i Hausmannsgate 42 er på byantikvarens gule liste over verneverdige bygninger, fordi den er et viktig såkalt fondmotiv for enden av Møllergata.
Foto: Ellen Stokland

Kulturkvartalet tar form

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen er en av de som følger nøye med på det som nå skjer i Hauskvartalet. Hun synes det er både spennende og gledelig og se at det byøkologiske kulturkvartalet nå er på god vei til å ta form.

– Gjennom medvirkningsprosesser og et felles miljøprogram videreutvikles og formes dette spennende kvartalet på slutten av kulturaksen langs Akerselva. Med økte midler til kulturhuset Hausmania legger byrådet til rette for at lokalene deres kan bli mer funksjonelle. Og nå som hallene skal settes i stand vil Hausmania bli utvidet med en helt ny kulturarena. Samtidig skal det åpne friområdet ned mot Akerselva opparbeides og bli et område som flere kan bruke. I november åpner Vega Scene på nabotomta, og nye beboere vil etter hvert flytte inn i boligene som skal bygges. Da vil enda flere trekkes til kvartalet, og også jeg gleder meg til etter hvert å besøke Oslos eneste byøkologiske kulturkvartal, sier Hanna E. Marcussen.

Takhage Clarion Hotel The Hub

Oslo tar tak

Flate, harde tak kan bli myke og grønne. Det handler om biomangfold, matproduksjon og overvannshåndtering. Nå skal Oslo få sin takstrategi.

Oxertårnet på Økern

Kabelfabrikk blir kulturfabrikk

Nå står kulturvirksomheter i kø for å innta Oxer-tårnet på Økern, selve landemerket i Hovinbyen.

Overlys, maleri og søyler gjør hovedhallen til et spesielt rom. Byantikvaren sier at ny bruk av lokalet må baseres «på kulturminnevernets premisser».

Et hus med mange muligheter

Kommunen er ikke interessert, og Staten har takket nei. Så hva skal vi bruke Deichman til? Mulighetene er mange og spennende når det særpregede huset nå skal selges.Publisert: 01. Oktober 2018

Les også disse sakene