Byplan

Slik verner kommunen Oslos trær

Det står omtrent én million trær mellom markagrensen og Oslofjorden. Nå settes det krefter i sving for å beskytte dem.

– Det tar hundre år for en eik å bli stor og ti minutter å felle den. Det er kanskje en klisjé, men også en viktig påminnelse, sier Hanne Høybach, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

– Trærne er verdifulle og gir karakter og miljø til eiendommer og områder. Derfor er det i alles interesse å delta i dugnaden for å beskytte dem, mener Høybach.

Hanne Høybach
Hanne Høybach, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Rolf Sandnes

Jobber aktivt med trevern

I dag er det ikke forbudt å felle trær med mindre det er spesifisert i reguleringsplanen for området der treet står. Samtidig er det et stort press på byens arealer. Ifølge Høybach er det ikke uvanlig at trær felles for å klargjøre en byggegrunn før planleggingen av byggeprosjektet har startet. Slik kan det ikke være, mener hun.

– Heldigvis er Oslo fortsatt grønn, med et trekronetak som utgjør et større areal enn byens hustak. Vi ønsker at Oslo skal være en by full av store trær langt inn i framtiden.

Sammen med andre etater jobber Plan- og bygningsetaten med trevern både i plan, byggesak og anleggsfasen. Dette arbeidet vil fortsette med økt styrke i årene framover.

Lindern
Blant tiltakene som skal ivareta byens grønne preg, er kunnskapsdeling om vern av trær, tilrettelegging for produksjon og planting samt arbeid for å sikre plass for fremtidens trær.
Foto: Kine Tóth

Småhusplan verner store trær

Småhusområdene er en viktig del av Oslos varierte boligstruktur, og kommunen ønsker å ta vare på historiske og grønne kvaliteter i disse områdene. Byrådet har bedt Plan- og bygningsetaten lage et forslag til hvordan småhusplanen kan fornyes.

Dersom man skal felle større trær innenfor småhusplanens område, må man først søke Plan- og bygningsetaten om dispensasjon. Selv om dette ikke hindrer alle trær i å bli felt, bidrar det positivt til kommunens målsetting om å bevare de viktige landskapselementene som trærne utgjør. Men ikke alle trær er vernet på denne måten.


Vi ønsker at Oslo skal være en by full av store trær langt inn i framtiden.

Hanne Høybach, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten ønsker derfor å gjøre enda mer for å ivareta trærne i byen vår, også trær som allerede har rotfeste. Av den grunn kan felling av flere trær på en eiendom bli søknadspliktig, uavhengig av hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen.

Det er ikke snakk om et forbud mot felling av trær, men et krav om at det på forhånd må søkes om tillatelse til felling av trær på en eiendom.

Her kan du lese mer om småhusplanen.

Adamstuen
Byrådet i Oslo har tatt initiativ til en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv. Prosjektet Oslotrær skal blant annet bidra til at trær får en større plass i kommunens arbeid med byutvikling og byggeprosjekter.
Foto: Kine Tóth

Hva skjer hvis jeg feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil Plan- og bygningsetaten pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.

Er du i tvil om søknadsplikten utløses? Ta kontakt med Plan- og bygningsetaten før du går i gang med trefellingen.

Treplanting Hasselhaugveien
Treplanting i Hasselhaugveien på Blindern i bydel Nordre Aker.
Foto: Ingar Sørensen

Avdelingsdirektør Hanne Høybach mener det er viktig å forklare hvorfor trefelling i noen tilfeller vil kunne bli søknadspliktig. Ivaretakelse av det grønne i Oslo har sterk politisk forankring, og det er viktig at vi følger opp dette på de måtene vi kan.

Det er kun dersom trefellingen utgjør et «vesentlig terrenginngrep» at man må søke. Dette vil Plan- og bygningsetaten vurdere konkret i hver enkelt sak. Etaten vil blant annet se på hvor stort område trefellingen dekker, hvor mange trær som skal felles, og hvilken betydning trefellingen vil få for eiendommen og området ellers. Hvilke hensyn som skal ivaretas i den gjeldende reguleringsplanen, vil også være relevant.

Det er derfor ikke satt en nedre grense for hvor mange trær som skal felles før søknadsplikten utløses, dette må vurderes helt konkret i hver sak. Flatehogst vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig fordi det som regel blir regnet som et «vesentlig terrenginngrep».

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner (for eksempel småhusplanen) som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Her kan du lese mer om søknadsplikten og hvordan du går frem for å søke.

– Hensikten er å sikre at vi som rette myndighet har mulighet til å vurdere trefellingen før den skjer, slik at man unngår at verdier på eiendommer går tapt, uten at noen har vurdert hvilken verdi disse trærne har.

Nå som småhusplanen og kommuneplanen skal revideres, vil kommunen vurdere nye bestemmelser som kan gi et bedre og mer lettfattelig juridisk trevern. Her vil folk få god anledning til å si sin mening om trær og andre forhold som omfatter hele Oslos byggesone.

Småhusplanen

Vil dempe fortettingen og ta vare på det grønne

Småhusplanen skal fornyes, og du inviteres til å komme med innspill.

Oberst Rodes Vei

Småhusplanen – et verktøy for alle som vil opprettholde bomiljøer

Småhusplanen i Oslo skal ivareta arealressurser og bevare småhusområdenes spesielle kvaliteter.

– Trær skaper verdier som legger kroner til kommunebudsjettet. Vi må beregne hvor mye denne hule eika og andre trær bidrar med, mener Tore Næss, faglig leder for bytrær i Bymiljøetaten.

Bytrær til glede og besvær

De store trærne i Oslo er ikke bare vakre, de skaper verdier og er til nytte for hele byen. Derfor er mange av dem vernet, og folk flest har ikke lov til å felle dem uten tillatelse.Publisert: 29. November 2021

Les også disse sakene