Byplan

Vil dempe fortettingen og ta vare på det grønne

Småhusplanen skal fornyes, og du inviteres til å komme med innspill.

Oslo er omringet av grønne småhusområder som det er viktig å ta vare på. Nå har Byrådet bestilt et forslag til hvordan småhusplanen kan fornyes.

– Dette er en politisk bestilling som omfatter de fleste småhusområdene i Oslo. Disse har alle ulike særtrekk og vår jobb blir å ivareta vernet av de unike kvalitetene og historiene deres. Den reviderte planen skal også dempe ytterligere fortetting, forklarer Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Trær
Trær bidrar positivt til luftkvalitet, overvannshåndtering og biologisk mangfold.
Foto: Ingar Sorensen

Slik kan du bidra

I juni sendte Plan- og bygningsetaten ut 80 000 varslingsbrev til husstander i Oslo. Frem til 16. august har alle mulighet til å komme med innspill til arbeidet som skal gjøres. Det kan være privatpersoner som bor i de berørte områdene, velforeninger, arkitekter, utbyggere eller andre etater i kommunen. Plan- og bygningsetaten er pålagt å ha en slik varslingsperiode før arbeidet med et nytt forslag kan starte.

Siri Gauthun Kielland
– Det er viktig å få innspill fra folk og virksomheter, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland.
Foto: Rolf Sandnes

– Det er viktig å få innspill fra folk og virksomheter. Det gir oss verdifull informasjon som kan forme den nye planen og ta vare på flere interesser, sier Kielland og legger til: – Vi ønsker oss spesielt innspill til hvilke kvaliteter som er viktige å verne, hva som mangler i ulike områder, hva de private hagene betyr for de som bor der og hva videre utbygging vil bety.

Andre tema prosjektgruppen fra Plan- og bygningsetaten skal se på er muligheter for å legge til rette for mer klimavennlige løsninger når det skal bygges, og hvordan det kan bli enklere å navigere i og forstå planen. De skal også se på hvordan behandling av byggesaker i småhusområdene kan gjøres mer effektivt og rimelig.

Grefsen er med i småhusplanområdet.
Fordi småhusplanen berører så mange mennesker, ønsker Plan- og bygningsetaten å samle inn meninger på flere måter.
Foto: Heidi Elise Ellingsen

Skal verne grønne områder

­– Selv om en stor del av bestillingen handler om å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting skal det fortsatt være mulig å bygge nye boliger, forteller Sissel Jakobsen, prosjektleder for revideringen.

Godkjenning av byggesaker må i enda større grad enn i dag stille krav til å ivareta trær, vegetasjon og områdenes særpreg.

­– Det er viktig for oss å ivareta en variert boligstruktur i Oslo. Ulike mennesker ønsker å bo på forskjellige måter, og Oslo skal ha et tilbud for alle, legger Kielland til.


Selv om en stor del av bestillingen handler om å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting skal det fortsatt være mulig å bygge nye boliger.

Sissel Jakobsen, prosjektleder

­Småhusplanen vier mye plass til vern av grøntområder som bidrar til økt trivsel, folkehelse og lokalmiljø.

– Selv om trær i noen tilfeller bidrar til tap av sol og utsikt, er det viktig å vite at bevaringen av ett enkelt tre gir enorme fordeler for miljø og klima, og for alle som bor i området. Trær bidrar positivt til blant annet luftkvaliteten, overvannshåndtering og det biologiske mangfoldet. De skjermer også uteplasser og reduserer innsyn, sier Jakobsen.

Vern av grøntområder og terrenginngrep var også en viktig del av den forrige revisjonen fra 2013, men sett med dagens øyne ble det ikke tilstrekkelig sikret den gang. Det skal prosjektgruppen forsøke å endre.

Sissel Jakobsen
Revideringen av småhusplanen vil gi kommunen mulighet til å styrke regler og bestemmelser og sikre bedre viktige kvaliteter i småhusområdene. Prosjektleder Sissel Jakobsen ser frem til å sette i gang – her på Grefsen.
Foto: Heidi Elise Ellingsen

Dette betyr en revidert småhusplan for deg

Småhusplanen gir bestemmelser om hva som er mulig å bygge i småhusområder. Forståelse av småhusplanen gir beboerne innsikt i hva de i fremtiden kan gjøre på tomten sin, og hva naboen kan gjøre på sin tomt. Den reviderte planen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Se på kartet om du bor i et av områdene som omfattes av småhusplanen.

Selv om du bor i et småhus, er det ikke sikkert at ditt hus inngår i småhusplanen. Noen småhusområder er av ulike grunner ikke omfattet. For eksempel kan det være at bebyggelsen i et område er vernet, og at området derfor ikke kan bygges ut på samme måte.

Et typisk småhusområde
Småhusplanen vier mye plass til vern av grøntområder som bidrar til økt trivsel, folkehelse, god luftkvalitet, støyskjerming, biologisk mangfold og som gir klimavennlige fordeler i form av blant annet karbonlagring og overvannshåndtering.
Foto: Heidi Elise Ellingsen

Hva skjer videre?

Når varslingsperioden er over, starter prosjektgruppen i Plan- og bygningsetaten arbeidet med å utarbeide et forslag til ny småhusplan.

– Innen den tid håper vi at vi har fått mange innspill på hva som er viktig å ta vare på i disse områdene, og hva som mangler. Innspillene er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget vårt når vi setter i gang, sier Jakobsen og legger til:

– Allerede det første døgnet etter varslingsbrevet ble sendt ut var innboksen min full av mailer fra folk og foreninger som ønsket å si sin mening. Det er tydelig at dette er et tema som engasjerer.

Les mer om revisjonen av småhusplanen

Allerede i starten av 2022 skal prosjektgruppen ha et forslag til en revidert småhusplan klar og legge den ut på høring. Da kan alle se forslaget og si sin mening.

Når høringsperioden er over, vil prosjektgruppen bearbeide forslaget sitt basert på tilbakemeldingene. Deretter vil det oppdaterte forslaget sendes til politisk behandling høsten 2022. Det er politikerne som vedtar den nye planen.

– En del av bestillingen er at planen skal kunne vedtas i løpet av den inneværende bystyreperioden. Det vil si vedtas innen høsten 2023, avslutter Jakobsen.

Oberst Rodes Vei

Småhusplanen – et verktøy for alle som vil opprettholde bomiljøer

Småhusplanen i Oslo skal ivareta arealressurser og bevare småhusområdenes spesielle kvaliteter.

– Trær skaper verdier som legger kroner til kommunebudsjettet. Vi må beregne hvor mye denne hule eika og andre trær bidrar med, mener Tore Næss, faglig leder for bytrær i Bymiljøetaten.

Bytrær til glede og besvær

De store trærne i Oslo er ikke bare vakre, de skaper verdier og er til nytte for hele byen. Derfor er mange av dem vernet, og folk flest har ikke lov til å felle dem uten tillatelse.

Arnljot Gellines Vei 35

Kartlegger grønt i Oslo

Nesten halvparten av byggesonen i Oslo er grønn, men variasjonen fra bydel til bydel er stor.Publisert: 22. Juni 2021

Les også disse sakene