Byplan

Status etter åtte uker med småhus-amnesti

Det kom inn mange søknader om nye boliger i småhusområdene i amnestiperioden. På åtte uker mottok vi like mange søknader om nye boliger som i hele 2021.

Oslo byutviklingsutvalg vedtok 15. februar et åtte ukers amnesti fra det midlertidige forbudet mot tiltak i småhusområdene. Vedtaket i byutviklingsutvalget innebar at det ble åpnet for å sende inn søknader i småhusplanområdene etter den gjeldende småhusplanen.

– Opphevelsen førte til at saker vi hadde mottatt i forbudsperioden umiddelbart ble tatt opp igjen til behandling, alt etter når de kom inn til oss, sier Hanne Høybach, direktør i avdeling for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten.

Hanne Høybach
Avdelingsdirektør Hanne Høybach i Plan- og bygningsetaten frykter at amnestien skal undergrave noen av formålene med revisjonen av småhusplanen.
Foto: Ida Rydeng

352 søknader om nye boliger

Når Plan- og bygningsetaten nå har talt opp søknadene som kom inn, viser det seg at det kom inn 352 søknader om nye boliger i småhusområdene i amnestiperioden. Til sammenligning kom det inn 344 søknader i hele 2021.

– Vi fryktet at å åpne for nye søknader i åtte uker kunne føre et stort antall søknader, og at enkelte av de nye prosjektene kunne undergrave noen av formålene med revisjonen av småhusplanen. Dette visste seg dessverre å stemme, sier Høybach.

Mange byggesaker

Ikke alle søknader gjelder nye boliger. Til sammen kom det inn 1086 søknader om byggetillatelser i småhusplanområdet i amnestiperioden.

– Det er viktig å presisere at vi ennå ikke vet hvor mange av disse sakene som er omfattet av unntaksbestemmelsene, og som dermed ville ha blitt sendt inn og behandlet uavhengig av byggeamnestiet, sier Høybach.

Til sammenligning mottok vi 375 byggesaker i småhusplanområdet mellom 15. februar og 11. april i 2021.

Småhusplanen
Bildet viser to eiendommer på Korsvoll i Nordre Aker som er fortettet gjennom småhusplanen i perioden 2015-2020.
Foto: Rolf Rolid

Nytt midlertidig forbud mot tiltak

Byutviklingsutvalget ba også «byråden om å legge ned et nytt midlertidig forbud mot tiltak (MFT) med virkning fra 12.04.2023».

Plan- og bygningsetaten varslet derfor et nytt midlertidige forbud mot tiltak i småhusplanområdene 11. april 2023.

Før det eventuelt blir vedtatt et nytt forbud, kan de berørte uttale seg. Fristen for å uttale seg til det nye midlertidige forbudet mot tiltak i områder der småhusplanen gjelder, er tirsdag 9. mai 2023.

Med tiltak mener vi oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Et tiltak kan også være endring av utearealer, som for eksempel terrenginngrep, og opprettelse eller endring av eiendom.

Det «nye» forbudet som er varslet er noe mildere enn det som ble vedtatt i 2022. I motsetning til det forrige forbudet er det nye forbudet slik at hvis et tiltak ikke er i strid med de oppgitte kriteriene for unntak, så er det tillatt.

Det nye forbudet åpner derfor opp for alle tiltak, med mindre det er i strid med unntakskriteriene. Blant annet er det nå tillatt å bygge nye boliger hvis kriteriene for unntak blir fulgt.

Les varslelet om midlertidig forbud mot tiltak

– Vi mener det fortsatt er hensiktsmessig å legge ned et nytt forbud, og begrunnelsen er den samme som forrige gang, at det er nødvendig for å sikre at viktige verdier som skal bli tatt vare på i den nye småhusplanen ikke går tapt, sier direktør Hanne Høybach. –


Det er fortsatt store verdier å ta vare på i planområdet, og opphevelsen av forbudet i åtte uker har ikke endret den vurderingen.

Hanne Høybach, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten

Det er fortsatt store verdier å ta vare på i planområdet, og opphevelsen av forbudet i åtte uker har ikke endret den vurderingen. I tillegg følger vi opp anmodningen fra Oslos byutviklingsutvalg, som har bedt oss om å legge ned et nytt midlertidig forbud med visse tillegg og endringer.

Småhusplan
De grønne områdene på kartet viser hvor i Oslo småhusplanen gjelder. Planen omfatter rundt 29 000 eiendommer. Last ned kartet nederst i saken.
Ill: Plan- og bygningsetaten

Hva skjer videre?

Plan- og bygningsetaten sendte det endelige forslag til revisjon av småhusplanen til byrådet 4. januar 2023. Saken ligger nå til politisk behandling i byrådsavdeling for byutvikling.

Byrådet tar sikte på at en revidert småhusplan skal vedtas i inneværende bystyreperiode.

Her finner du mer informasjon om forslaget til revidert småhusplan.

Fordeling per bydel nye boliger
Fordeling per bydel nye boliger N=352
Graf: Oslo kommune
Fordeling per bydel alle soknader N1086
Fordeling per bydel alle soknader N=1086
Graf: Oslo kommune
Fordeling etter tiltaksart alle soknader N1086
Fordeling etter tiltaksart alle soknader N=1086
Graf: Oslo kommune
Fordeling per tiltakshaver nye boliger N352
Fordeling per tiltakshaver nye boliger N=352
Graf: Oslo kommune
Fordeling per soknadstype nye boliger N352
Fordeling per soknadstype nye boliger N=352
Graff: Oslo kommune
Småhusplanen

Vil dempe fortettingen og ta vare på det grønne

Småhusplanen skal fornyes, og du inviteres til å komme med innspill.

Sondre Korsvold Gard 1

900 merknader til revidert småhusplan

Mange brukte muligheten til å gi kommentarer og innspill til forslaget til revidert småhusplan.

Småhusplanen Vollebekk

Medvirkning i småhusplanen

Småhusplanen omfatter nesten 29 000 eiendommer. For å få meningene til folk prøvde Plan- og bygningsetaten ut en ny medvirkningsmetode, bruk av borgerpanel.

FilerPublisert: 25. April 2023

Les også disse sakene