Byplan

Anleggsstart på Frysja – planleggingen fortsetter

Utbyggingen på Frysja er i gang. Samtidig sikrer en profesjonell «idédugnad» at de offentlige rommene skal holde høy standard.

– Dette er veldig spennende. Gode innspill og godt arbeid!

Slik oppsummerte prosjektleder Marita Holhjem det tredje og siste seminaret om hvordan de offentlige byrommene og den nye gangbroen over Akerselva på Frysja skal bli seende ut. I et parallelloppdrag er tre tverrfaglige konsulentgrupper engasjert til å legge fram sine vyer og idéer for området, og nå skal de mange forslagene bearbeides av en kommunal evalueringsgruppe ledet av Plan- og bygningsetaten (PBE).

Med sin særegne beliggenhet kloss ved Akerselva og tett på Nordmarka legges det ekstra vekt på å ivareta miljø og felles uterom på Frysja. Her skal de neste 10-15 årene nærmere 1000 boliger oppføres, her skal bli ny barneskole, ny bro over elva, nytt torg og nye ferdselsårer gjennom området. De gamle industribyggene erstattes av boliger, næringsvirksomhet, barnehager og skole. Bebyggelsen vil være klart bymessig, men altså med mye natur tett på.

Anders Haugland (Veidekke), Mathis Grimstad (Stor-Oslo Eiendom), Victoria Marie Evensen (leder for byutviklingskomiteen) og Daniel Kjørberg Siraj (konsernsjef i OBOS).
Anders Haugland fra Veidekke, Mathis Grimstad fra Stor-Oslo Eiendom, Victoria Marie Evensen, leder for byutviklingskomiteen i Oslo og Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS tok første spadetaket i Frysjaparken 1. februar.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Det er viktig for oss at vi får gode prosesser, selv om de tar tid.

Victoria Marie Evensen

Første spadestikk

1. februar ble aller første spadestikk tatt av utbyggerne Stor-Oslo Eiendom/OBOS/Veidekke, på tomten der Hjemmets store trykkeri i mange år var et velkjent bygg. Men fordi de gamle industribyggene rundt skal rives i etapper, og Frysja i mange år vil bli en blanding av gammelt og nytt, har parallelloppdraget bragt fram en vektlegging av «midlertidighet». Som betyr at området skal gjøres attraktivt og beboelig også i årene fram til alt er ferdigstilt.

– Vi foreslår at det tas i bruk et stort repertoar av temporære byrom, sa Knut Schreiner fra grupperingen Rodeo/Dronningen/Zenisk. Og nevnte en rekke mulige tiltak: Festival, konsert/scene, sykkelkafé, arenaer for fysisk aktivitet, lokal matproduksjon, utekino, øvingsrom m.m. Og ikke minst bringe inn attraktive leietakere som kan generere aktiviteter og engasjement. Et «årshjul» skal bidra med innhold og med en dialog mellom sted og omgivelser, Frysja skal helt fra start ha appell til både å bo og jobbe her.

Skole og torg blir sentrale

Den planlagte skolen er tiltenkt en sentral rolle i Frysjas dagligliv. Tydeligst ses dette kanskje i forslaget fra 3RW/NORD Architects som tar til orde for et utvidet syn på skolens funksjon: «Vi foreslår en skole der broen, naturen langs elven og bygatene integreres med bygget, og der skolens infrastruktur og undervisning trekkes ut mot elverommet, ut i gatene og ut i naturen.» En rekke såkalte læringsnav, altså egne steder for læring, foreslås etablert, de skal plasseres over hele bydelen: Vann-nav, lydnav, matnav, vannamfi, småhabitater, hager og plantelære. Fordi skolen skal plasseres i umiddelbar nærhet av Akerselva, vil studier og vann og elveøkologi være en viktig satsing.

Etablering av et torg vil stå sentralt på Frysja. Frysjaveien, som går parallelt med Akerselva, skal beholdes og samtidig oppgraderes til å takle både biler, kollektivtrafikk, sykler og gående. En ny allmenning skal opparbeides i retning øst-vest, og i krysset mellom disse to kommer torget. Ikke Oslos største torg, men stort nok til å være en møteplass og romme benker, kafé, beplantning, galleri – og kanskje fontene og en egen dam med lek for overvann og kretsløp, ifølge forslaget fra A-lab/Østengen & Bergo. Torget skal gjøres innholdsrikt og tiltrekke seg ulike brukergrupper.

Modell av bro
To av parallelloppdragene foreslår å bygge en bro med to nivåer over Akerselva. Her er forslaget til Nord Architects/3RW.
Foto: Nord Architects

Bro med to nivåer

I enden av den nye allmenningen skal en ny bro sørge for forbindelse med Akerselvas østre bredd. Forbindelsen skal være bilfri, broen skal deles av gående og syklister, ikke minst vil mange skoleelever ferdes her. For å sikre ferdsel og trygghet tar to av forslagene til orde for å bygge en bro med to nivåer. Dermed kan raske trafikanter skilles fra mindre raske, og broens ulike nivåer kan også gjøre det lettere å takle høydeforskjellene i terrenget på øst- og vestbredd.

Hvilke løsninger som til slutt velges, gjenstår å se. En rapport med anbefaling for videre arbeid kan være klar i midten av mars. Uansett er det altså lagt ned en solid innsats for å sikre at det nye boligområdets byrom får en høy og gjennomarbeidet standard. I tillegg til de nevnte sentrale grepene er det bl.a. utarbeidet detaljerte planer for belysning, fargebruk og beplantning. Det er også arbeidet mye med overvannshåndtering og hvordan de markante høydeforskjellene i området skal takles. Den nye allmenningen stiger fra elvenivået og opp til Maridalsveien, og denne kan bli anlagt med en rekke mindre platåer i tillegg til trapper og trappefrie ramper.

Frysja skole
Tilgjengelighet og synlighet er viktig for at skolen på Frysja skal være en generator for aktivitet i nabolaget, skriver A-Lab og Østengen & Bergo i sitt forslag.
Foto: A-Lab

Stor interesse for boliger

Interessen for å bo i det nye boligområdet er trolig stor – selv om markedet for nye boliger har vært tregt den siste tiden. Nesten 5000 mennesker meldte seg da prosjektet ble bekjentgjort, og utbyggerne rapporterer nå om vedvarende interesse. Første spadestikk er altså tatt, men den lange anleggsperioden gir tid og rom for gode løsninger i byrommene.

– Det er viktig for oss at vi får gode prosesser, selv om de tar tid. Transformasjonen er i gang, og det er fint at et gammelt industriområde nå blir boliger på en bymessig måte, sa Victoria Marie Evensen, leder av byutviklingskomitéen, da en gullspade, en rød løper og kakeservering fikk markere anleggsstarten på Frysja.

Frysja flyfoto

Frysja: kvalitet og kvantitet

– Vårt oppdrag er hele tiden å sikre en god byutvikling med flere boliger, og også sikre kvaliteter som lys, luft og gode offentlige og priate utearealer.

Modellen på bildet viser hva forslagsstiller Stor-Oslo Eiendom/Frysjaparken Utvikling ønsker å bygge på Frysja, med 950 boliger. Plan- og Bygningsetaten ønsker en lavere byggehøyde og ca 600 boliger.

Hvor høyt bør det bygges på Frysja?

Et nytt og fint boligområde skal oppstå mellom Marka og Akerselva. Men hvor høye skal husene på Frysja være?

Løren T-banestasjon

Lørenbanen som byutvikler

Den nye Lørenbanen betyr mye for utviklingen av Oslo. Banen kopler Grorudbanen sammen med Ringen i vestlig retning og Løren stasjon bidrar til vekst i Løren-området.Publisert: 16. Februar 2018

Les også disse sakene