Byplan

Den store jakten på tidstyvene

Klagene har vært mange: Det tar for lang tid å regulere og bygge nytt i Oslo. Nå jobbes det iherdig med å finne årsakene. Optimismen råder, men også forbedringer tar tid.

– Vi er rett og slett selvransakende. Vi har en sterk vilje til å se hvor skoen trykker. Og så utfordrer vi jo de andre aktørene: hva kan de gjøre?

Det har blåst kraftig lenge nå. Kritikk, debatt, hoderisting. Skyteskiven har vært Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo. Ting tar for mye tid. Å bygge boliger, næringsbygg, butikker, parker og sykkelveier, alt det som en moderne storby trenger – det går for trått. I snitt fem og et halvt år fra et forslag fremsettes til planen er vedtatt. «Alle» er enige: det er for mye.

Prosjekt

Derfor har Monica Lilloe-Salvesen fått ny jobb. Enhetslederen i PBE har siden august 2022 vært prosjekt- og prosessleder. Prosjektet heter i kort versjon FIP, i lang «Forbedringsprosjekt for innsendt plan».

Monica Lilloe-Salvesen
Lilloe-Salvesen holdt for noen dager siden kurs for 160 deltakere fra bygge- og planleggingsbransjen.
Foto: Atle Jan Larsen

Altså: Hva er galt – og hva kan gjøres? Monica er slett ikke ferdig, men hun er godt i gang. Ikke minst med å formidle. For noen dager siden holdt hun kurs for 160 deltagere, alle fra bygge- og planleggingsbransjen. Som bidro med diskusjon, engasjement og innspill til bedret samspill i planprosessen. Men først en liten oppklaring:

Det tar ikke drøye fem år å få godkjent en enebolig i Oslo, heller ikke et påbygg eller en fasadeendring. Dette handler om planer. Altså større prosjekter/utbygginger. Akkurat hvor grensen stort/lite går, er litt uklart. En plan kan være liten i antall kvadratmeter, men være komplisert med diverse interessemotsetninger, f.eks. i Kvadraturen. Prosjektet kan også være stort, men ukomplisert.

Uansett: Skal noe gjøres bedre, bør man vite hva som er galt. Hvor skoen trykker.

Monica Lilloe-Salvesen
Monica Lilloe-Salvesen leder prosjektet som skal få fortgang i innsendte planer.
Foto: Svein Traa Langseth

Kartlegging

– Vi har undersøkt en rekke konkrete saker, i alle faser, vi har brukt mye tid på kartlegging. Og ikke minst: når skjer det IKKE noe? Intervjuene har vært mange, jeg er trygg på å kunne si at alle sider og parter er hørt, sier Monica Lilloe-Salvesen.

Hun har etter hvert fått «drøssevis med forslag». Fra egne kolleger, altså i PBE, fra utbyggere, arkitekter, planleggere, alle involverte. Med seg i arbeidet og vurderingene har prosjektlederen også en ekstern referansegruppe bestående av forslagsstillere (altså byggherrer), fagansvarlige (arkitekter, planleggere, konsulenter) og representanter for Norsk Eiendom (bransjeorganisasjon) og Oslobygg (kommunalt). De får godord fra prosjektlederen: «en fin, konstruktiv gruppe som vil bidra».

– Det har vært en tendens til å skylde på hverandre. Isteden må vi sammen finne gode løsninger. Vi må få økt respekt for det andre gjør, vi må forstå at bransje og planmyndighet har ulike roller, sier Monica Lilloe-Salvesen.

Møte hos KINE
Formidling er et viktig element i prosjektet. Her deltar Lilloe-Salvesen i en debatt hos KINE (Kvinner i Norsk eiendom) om hvordan prosessene for by- og boligutvikling kan bli smidigere. Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Bård Folke Fredriksen (NBBL) og Sigrid Heiberg (bystyrerepresentant fra MDG) er de andre debattantene i panelet.
Foto: Mari Ann Vinje

Utydelig

Den store kartleggingen har vist et kraftig innslag av utydelighet.

– Ja, vi er utydelige. Alle parter er utydelige. Vi i PBE kontrollerer nok mer enn vi skal. Vi kan være redde for at materialet som legges frem for politikerne til vedtak kan være feil, og da gjør vi kanskje mer enn vi skal. Svaret er jo å bli tydelig, hva gjør en planmyndighet? Spørsmål må rettes også til bransjen, hva er en fagkyndigs ansvar? Planarbeidet er komplekst, det er krav til utredninger med mer. Da risikerer vi at det framlagte materialet ikke er godt nok. Noen ganger lurer vi på om de som påtar seg ansvar for et fagområde, har gjort seg kjent med hva det innebærer, sier prosjektlederen.

– PBE har fått kritikk for at dere hele tiden ber om nye opplysninger?

– Vi har møtt mye kritikk for dette. Vi ser at både kravet til utredninger og økt detaljnivå i planene volder både oss og bransjen en del bry. Hva er det riktige nivået for når en sak er tilstrekkelig opplyst og forsvarlig utredet? Vi har sett en økning i antall innsigelser fra statlige myndigheter, f.eks. om kvikkleire, støyutfordringer og ras. Det må vi ta alvorlig, sier Lilloe-Salvesen.

Ansvar

– Vi prøver derfor nå å finne ut hva som er grundig nok, hva som er tilstrekkelig. Tingene må være godt belyste. Og vi trenger ikke hundre sider tekst fra utbyggeren, det holder med en godt fundert konklusjon, sier prosjektlederen.


Vi må få økt respekt for det andre gjør, vi må forstå at bransje og planmyndighet har ulike roller.

Monica Lilloe-Salvesen

For den som lurer: En planprosess er komplisert. Den handler om byutvikling, sikkerhet, naboer, byggehøyder og tetthet, lys, trafikk, grunnforhold, utnyttelsesgrad, grøntarealer – og endel mer. Ikke minst kan det komme nye føringer fra ulike hold: Klimahensyn, høyhusstrategi, tekniske forskrifter osv. Med flere års saksbehandlingstid kan både PBE og utbygger oppleve at nye bestemmelser kommer inn underveis – og at mye dermed må revideres eller gjøres på nytt.

Det viktige oppstartsmøtet

Innledningen er uansett et oppstartsmøte. Da skal fire etater og aktuell bydel ha uttalt seg, og utbygger skal ha satt seg inn i overordnede planer for eiendommen. Basert på etatenes uttalelser gjør PBE en vurdering, og den aktuelle eiendommen besøkes og besiktiges. En stedsanalyse utarbeides, dessuten et anbefalingskart, altså hvilke premisser som gjelder for eiendommen.

– På oppstartsmøtet diskuterer vi rammer og mulig framdriftsplan, sier Lilloe-Salvesen.

Og det er denne framdriftsplanen som nå – altså i nevnte FIP – har fått ny og kraftig oppmerksomhet.

– Den skal få mye mer vekt enn før. Den skal være realistisk, omforent og forpliktende, den skal klargjøre premissene for arbeidet videre. Vi ønsker å være en pådriver for å få sakene videre og over i neste fase og helt frem til politisk behandling. Vi møter ikke utbyggerne for å forhandle om utnyttelse og etasjer, vi veileder dem om hva politikerne har vedtatt av rammer for byutviklingen i Oslo. Vi synes det er viktig å orientere utbyggerne om hvilken risiko de eventuelt løper når de foreslår utbygging som ikke samsvarer med føringene. Og vi kan bli enige om å være uenige. Et visst rom for skjønn finnes jo, men vår oppgave er å bidra til å realisere prosjekter innenfor rammene som er lagt. Utfordres disse for mye, kan det bidra til økte krav for å belyse konsekvensene av utbyggingen. Dette kan medføre økt tidsbruk, sier prosjektlederen.

Oslo S-området
Reguleringen av Oslo S-området er et godt eksempel på kompleksiteten i byutviklingen.
Foto: Oslo kommune

Kommunikasjon

Å redusere tidsbruken i en omfattende planprosess, er dessverre ikke bare å skru på en bryter eller to. Effekten av endringer og forbedringer vil ikke vise seg før om relativt lang tid.

– Men opplevelsen av større forutsigbarhet håper og tror jeg at bransjen allerede opplever. Vi har også sett det som viktig å begynne med oss selv. Vi har 50 små og store tiltak vi har igangsatt internt hos oss. En del av disse ligger i samhandlingen med bransjen og de andre etatene, sier Lilloe-Salvesen. Og legger til at «noe av det mest utfordrende» er å skape en felles forståelse av hvorfor dette tar tid.

– Både politikere, administrasjonen, byggebransjen – og jeg selv! vil jo at dette skal bli mer effektivt. Men vårt endringsarbeid krever tid. Vi har kartlagt prosessene, nå handler det om implementering.

Tillit og respekt

Kartleggingen har også vist at prosessen lider av manglende tillit mellom partene.

– Jeg tror dette kan handle om manglende kunnskaper om våre ulike roller og oppgaver. Men hvis vi ikke har respekt for at vi har ulike roller i byutviklingen – og mistror hverandres hensikter, så bidrar jo også dette til økt tidsbruk. Vi har derfor invitert representanter fra referansegruppen til å fortelle oss i Plan- og bygningsetaten hvordan verden ser ut fra deres kant, også på områder utenfor samhandlingen med oss. I tillegg bruker jeg mye tid med både utbyggere og deres fagkyndige for å forklare hva Plan- og bygningsetaten gjør og hva vi ikke skal gjøre, sier Monica Lilloe-Salvesen.

Les mer om forbedringsprosjektet for innsendt plan

Prioriteringer

En entusiastisk prosjektleder understreker at FIP-arbeidet står høyt på prioriteringslisten i PBE, det er ingen i etaten som nå ikke kjenner prosjektet godt.

– Alle jobber med dette! På alle nivåer!

Planforslag for Oslo S

Oslo S: Alt på ett sted – i «ny» bydel

Tog nederst, busser på toppen. Korte avstander og stadig flere reisende. Oslo S kan bli en viktig brikke i utviklingen av indre by.

Bjorvika Akerselvallmenningen

Oslo mot 2040: Slik planlegges byutviklingen

Revisjonen av kommuneplanens arealdel får stor betydning for hvordan byen skal bli – men hva går den egentlig ut på?

Loallmenningen

Dette er planene for Lohavna i Bjørvika

Det skjer stadig byutvikling i Bjørvika, og neste punkt på planen er utvikling eiendom på de tomme arealene i Lohavna, Rostockgata og Loallmenningen. Nå vil vi høre din mening!Publisert: 08. Mai 2023

Les også disse sakene