Byplan

Oslo mot 2040: Slik planlegges byutviklingen

Revisjonen av kommuneplanens arealdel får stor betydning for hvordan byen skal bli – men hva går den egentlig ut på?

Oslo kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette er en langsiktig plan for hvordan byutviklingen skal foregå.

Hans Martin Aambø
Hans Martin Aambø i Plan- og bygningsetaten har stor tro på samspill mellom kommunen og innbyggerne.
Foto: Privat

– Første steg er å lage et planprogram som viser hvilke tema vi skal jobbe med, og hvordan arbeidet med den nye arealdelen skal organiseres. Her trenger vi innspill fra de som kjenner byen best – og det er innbyggerne, sier Hans Martin Aambø, prosjektleder for arbeidet med kommuneplanens arealdel.


Nylig ble et nytt utkast til planprogram for ny arealdel til kommuneplanen lagt ut på Oslo kommunes hjemmesider.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan kommunen planlegger å jobbe med revisjon av arealdelen, utviklingen av Oslo, hvorfor du bør medvirke og hvordan du kan bidra.

Kommuneplanen
Byen vår forandrer seg hele tiden. For de som jobber med byutvikling er det den lokale kunnskapen om de ulike byområdene et viktig arbeidsverktøy.
Foto: Kine Toth

Kort forklart: Dette er kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel med mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet – og en arealdel som sier noe om hvordan arealene skal brukes. Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor byutviklingen i byen skal foregå, og inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte byutviklingen.

Les om planprogrammet og kom med innspill!

Oslo kommune har startet arbeidet med revisjon av arealdelen som vil pågå over flere år. I denne fasen har du mulighet til å gi innspill til og påvirke hvilke temaer og problemstillinger du synes planarbeidet bør ta opp og hva slags medvirkning og prosess kommunen bør ha. Du kan også foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet.

Du kan lese mer om kommuneplanen her.

Her kan du se opptak av det åpne møtet om planprogrammet for kommuneplanens arealdel som ble avholdt 25. november 2020.

Vil lære av deg

Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Nå skal den juridiske arealdelen revideres og tilpasses den vedtatte samfunnsdelen.

– Arbeidet starter nå. Vi har laget et forslag til planprogram som sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres. I denne tidlige fasen har publikum mulighet til å gi innspill til temaer og problemstillinger kommunen bør se nærmere på, hvordan medvirkningsprosessene organiseres og foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet, sier Arild Hermstad, byråd for byutvikling (MDG).Det er viktig for oss at den lokale kunnskapen om byområdene kommer frem.

Hans Martin Aambø, Plan- og bygningsetaten

Byutvikling skjer i flere etapper, og du som innbygger har størst mulighet til å medvirke tidlig i prosessen. Noen har innspill til temaer og problemstillinger kommunen bør se nærmere på, andre har meninger om hvordan prosesser organiseres – og mange er engasjert i arealplaner for sitt lokalmiljø.

– Medvirkning står sentralt gjennom hele prosessen. Publikum skal få delta flere ganger underveis, men det er viktig for oss at folk får komme med innspill allerede nå. Det gjør oss bedre rustet til å utarbeide en god arealdel, sier byråden.

Arild Hermstad
– Medvirkning står sentralt gjennom hele prosessen, sier byråd for byutvikling, Arild Hermstad.
Foto: Sturlason

Det bekrefter også Aambø i Plan- og bygningsetaten som presiserer at kommunen har stort fokus lokalt.

– Arealdelen gir føringer for hele Oslo, men vi skal også se på nye utviklingsområder både i øst, sør og vest og ønsker innspill til disse. Det er viktig for oss at den lokale kunnskapen om byområdene kommer frem, sier han.

Det blir arrangert et åpent nettmøte torsdag 25. november klokken 18.00 der byrådet og Plan- og bygningsetaten informerer om arbeidet. Senere i prosessen blir det arrangert lokal medvirkning i nye utviklingsområder, møter for ulike områder av byen, workshops og fagseminarer.

Klima og boligbygging er fokusområder

Klimavennlig byutvikling og økt boligbygging er sentrale tema i kommuneplanens arealdel fram mot 2040.

– Oslo er en by i vekst, og det er behov for å bygge flere tusen boliger hvert år fremover. Kommunens mål er å skape en inkluderende og grønn nullutslippsby med lokalt særpreg, sier Aambø.

I boligbyggingen er variasjon og kvalitet viktige faktorer for å ivareta befolkningens ulike behov. Samtidig skal det legges til rette for et innovativt og allsidig næringsliv.

Nye utviklingsområder og kollektivknutepunkter angitt i kommuneplanens samfunnsdel skal også innarbeides i arbeidet med ny arealdel. I tillegg skal kommunen vurdere om det er behov for å definere nye utviklingsområder.

Grønn sykkel Kabelgata Hovinbyen

Det viktige verktøyet

Oslos nye kommuneplan vekker både glede og sinne, særlig blant småhuseiere. Men veien fra plan til vedtak er lang – og en kommuneplan er mye mer enn boliger.

Medvirkning Speedate i Rådhuset

Medvirkning er nøkkelen til bedre byutvikling

– Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, sier Hanna E. Marcussen.

Janne Wilberg og Morten Stige

Ny plan for å sikre Oslo-arven

Vernet av våre kulturminner er for viktig til å være tilfeldig. Nå skal Oslo utarbeide en ny vernemelding. Innspill er velkomne – fra alle hold.


Publisert: 18. November 2020

Les også disse sakene