Byplan

En tomt, tre visjoner

Er du nysgjerrig på hva som skjer mellom Gamlebyen og Bjørvika? Nå kan du være med å påvirke utviklingen av Oslos nye byrom.

Mellom moderne høyhus i Bjørvika og historisk lavbebyggelse i Gamlebyen ligger felt C6.

Her vil Oslo S Utvikling (OSU) og Hav Eiendom oppføre et nytt byområde med butikker, servering, kultur, kontor og boliger – men de er ikke de eneste som har planer for tomten. Nedenfor kan du lese om de tre planforslagene som ligger på høring.

c6
Illustrasjonen viser det foreslåtte prosjektet sett fra Dronning Eufemias gate.
Foto: LPO arkitekter

Alternativ 1: Karakteristiske høybygg

Oslo S Utvikling (OSU) og HAV Eiendom foreslår tre hovedbygninger med skrå takflater og en forlengelse av Trelastgata. Forslaget inkluderer to næringsbygg på ni og 13 etasjer, og et boligbygg på 14 etasjer med 60 til 80 leiligheter. Det arkitektoniske skal være preget av variasjon innenfor et helhetlig tema bestående av karakteristiske tak, krystallinske former og variasjon av materialer.

– Vi samarbeider tett med Plan- og bygningsetaten for å gjenskape materialene fra den historiske byen – med teglpanner i ulike valører som mulig hovedmateriale i prosjektet, sa sivilarkitekt Lars Haukeland hos LPO Arkitekter i et informasjonsmøte i januar.

Ønsket er å lage bygninger som skiller seg fra Barcode, som forholder seg til Middelalderparken. C6-tomten ligger mellom den historiske gamlebyen, den flerkulturelle byen i nord, sentrum og kobling til fjordbyen som skal vokse sydover.

– Denne lenken gjør C6 viktig i bysammenheng og vil løfte bydelene, forklarte Haukeland i sin presentasjon av planforslaget.

Se opptak av medvirkningsmøtet om prosjektet.

Slik ser OSU og HAV Eiendom for seg tomten

Kvartalet i vest består av et næringsbygg på 13 etasjer (ca. 54 meter), et boligbygg på 14 etasjer (ca. 46 meter) og en lav base (torg). Det østlige kvartalet omfatter et næringsbygg på 9 etasjer (ca. 41 meter). De foreslår en utnyttelse på 55 600 kvadratmeter bruksareal. Det kan bli 60 til 80 leiligheter.

Alternativ 1
Forslagsstillers alternativ har et næringsbygg på 13 etasjer, et boligbygg på 14 etasjer og et torg.
Illustrasjon: LPO arkitekter

Alternativ 2: Lavere bygg og større gårdsrom

Plan- og bygningsetaten er positiv til hovedkonseptet, men mener at det må gjøres noen endringer. De fremmer et alternativ med lavere høyder, smalere næringsbygg og større gårdsrom for boligene. Både Kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan for Bjørvika har avsatt området til bebyggelse. Reguleringsplanen krever nedtrapping av byggehøydene mot Ladegården i øst.

– Vi støtter de foreslåtte tre byggene med skrå tak, og ulike farger og fasadematerialer. Forslaget gir området en egen identitet, mener Frank Arvid Hofsøy, seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten. Bebyggelsens skrå takformer gir resonans med middelalderbyens og gamlebyens skrå takflater. I kombinasjon med et estetisk utrykk som knyttes til den nye delen av Bjørvika, bidrar forslaget til å skape en god overgang mellom områdets gamle og nye bydeler.


Vi anbefaler mer konkrete bestemmelser om farge- og materialbruk.

Frank Arvid Hofsøy, Plan- og bygningsetaten

Han forklarer at intensjonen er å sikre at hvert bygg blir unikt innenfor et samlet arkitektonisk uttrykk. Utformingen av ytterveggene og de skrå takflatene skal sammen bidra til at de tre byggene fremstår som enhetlige bygningsvolumer. Bestemmelsene til OSU og HAV Eiendom sikrer imidlertid ikke det illustrerte forslaget godt nok, mener Plan- og bygningsetaten.

Frank Arvid Hofsoy
Frank Arvid Hofsøy er seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Privat

– Vi anbefaler mer konkrete bestemmelser om farge- og materialbruk. Vi foreslår også en lavere andel med takterasser i de synlige skrå takflatene, og i større grad å sikre utkraginger og inntrekninger. Dette vil kunne sikre byggenes egenart og samtidig bryte noe opp de store fasadene med variasjon og relieffvirkning, sier Hofsøy.

Han forteller at reduserte høyder sikrer en god visuell overgang mellom områdene rundt C6, og trapper seg ned mot Ladegården og gamlebyen i øst på en god måte. Bebyggelsen vil gi en klar nordlig avgrensning av den planlagte store Middelalderparken som kan etableres fullt ut når det pågående jernbaneprosjektet med Follobanen er ferdigstilt. Det foreslåtte prosjektet vil styrke opplevelsesverdien i området. Forslaget sikrer et konsept med varierte fasader og mulighet for et godt byliv på gateplan, mener Plan- og bygningsetaten.

– Vi ønsker også flere grønne flater på tak, i gater og på torg. Det gir mer og bedre fellesarealer, sikrer bedre overvannshåndtering og øker biologisk mangfold, sier Hofsøy.

Slik ser Plan- og bygningsetaten for seg tomten

Kvartalet i vest består av et næringsbygg på 11 etasjer (ca. 46 m), et boligbygg på 12 etasjer (ca. 40 m) og en lav base eller torg. Det østlige kvartalet omfatter et næringsbygg på 6 etasjer (ca. 29 m). Det foreslås en utnyttelse på 44 325 kvadratmeter bruksareal. Det kan bli 45 til 65 leiligheter.

Her kan du se flere illustrasjoner som viser forskjellen på alternativ en og alternativ to.

Alternativ 2
Plan- og bygningsetatens alternativ har lavere høyder, smalere næringsbygg og større gårdsrom for boligene.
Illustrasjon: LPO arkitekter / Plan- og bygningsetaten

Alternativ 3: Mer park – mindre bygg

Byantikvaren foreslår et tredje alternativ med mer park og mindre bygg. Den vestlige delen omfatter en park med visuell forlengelse av middelalder-vannspeilet. Her tillates det rekonstruksjoner av mindre middelalderbygninger og brygge, med kulturformål som historieformidling, tradisjonelt håndverk og båtbygging.

I øst vil Byantikvaren tillate oppføring av bebyggelse i inntil fire etasjer (cirka 19 meter) for formål som kulturskole, kunst- og kulturvirksomhet, aktivitets- og fritidsklubb, kunst- og håndverksvirksomhet eller bevertning.

Byantikvaren  alt 3
Slik tenker Byantikvaren sitt forslag - sett fra nordvest, langs Trelastgata.
Illustrasjon: Byantikvaren / Plan- og bygningsetaten

– Mange er nok positive til store parkområder – men her er det viktig å få fram at det allerede er planlagt en utvidet og stor Middelalderpark på østsiden av vannspeilet og sør for Bispegata, presiserer Hofsøy i Plan- og bygningsetaten. Bebyggelse i felt C6 vil kunne skjerme parken mot sporområdene og samtidig gi en klar avgrensning både mot parken og mot sporområdene.

Her kan du lese alle uttalelsene som kom inn.
Badstue

Heite, iskalde Oslo

Plutselig var de der, badstuflåtene. Og Oslo havn er ikke lenger hva den var.

Operagata

Trivsel i Bjørvika

Det tar tid for en bydel å bli voksen. Det sentrale Bjørvika er ferdig med de verste voksesmertene. Vi har møtt tre som elsker Bjørvika.

Egil Lindhart Bauer

Graver fram middelalderbyens Karl Johan

Arkeologer skreller av lag på lag av Oslos historie.Publisert: 16. Februar 2021

Les også disse sakene