Byplan

Enormt engasjement for Skøyen

Mandag 22. februar gikk høringsfristen ut for områdereguleringen for Skøyen. Til nå er det kommet inn nærmere 530 uttalelser.

Dette er tredje gang områdereguleringen for Skøyen er på høring.

– Det er bra at så mange har brukt muligheten til å gi oss verdifulle innspill også i denne tredje høringsrunden, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Siri Gauthun Kielland.

Hensikten med områdereguleringen for Skøyen er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling av området som kollektivknutepunkt og attraktivt byområde. Oslo kommunes ambisjon er at Skøyen skal være et foregangsområde for klimasmart og klimanøytral byutvikling.

Dette skal skje gjennom å styrke den blå-grønne strukturen langs elvene og fjorden, og gjennom å etablere nye parkområder. Privatbiltrafikken og parkeringstilbudet skal reduseres, og det skal legges til rette for en høyere utnyttelse. Kollektivknutepunktet skal styrkes med en stasjon for Fornebubanen.

 • Økt tetthet i de sentrale områdene rundt kollektivknutepunktet.
 • Kollektivknutepunktet og strøksfunksjonen styrkes ved en samlokalisering av tog, buss, T-bane og trikk ved å flytte trikketraséen til Hoffsveien og stasjonsområdet.
 • Flere sentrale boliger, bredere tilbud og publikumsrettede funksjoner bygger opp om Skøyen som en levende by med folkeliv hele døgnet og året.
 • Attraktive offentlige byrom, møteplasser og parker.
 • Havnepromenade langs sjøen og styrkede grønne forbindelser langs elvene.
 • Skøyen skal knyttes med fjorden, både langs en ny allmenning og langs Hoffselva.
 • Båtopplaget flyttes til andre områder i Oslofjorden, og arealene innerst i Bestumkilen får en bymessig utvikling.
 • Myke trafikanter skal bli prioritert ved å legge til rette for alle typer syklister og gående.
 • Parkeringstilbudet skal bli betraktelig redusert.
 • Kollektivtilbudet skal bli styrket ved etablering av Fornebubanen.
 • Stedsidentitet og historisk forankring skal sikres ved vern av industribebyggelse og utvalgte boliger.

Les mer om planene for Skøyen på Oslo kommunes nettsider.

Endringer på Thune og Fornebubanen

Det var uttalelser som kom inn til høringen i 2019/2020 som førte til at Plan- og bygningsetaten anbefalte noen endringer i planforslaget. Endringene var i hovedsak knyttet til Thune-området og mulig ny trasé for Fornebubanen.

På Thune-området åpner planforslaget opp for mulig påbygg på to eksisterende bygninger og et større nybygg ved Thune. Thune blir delt inn i to delområder, en vestlig og en østlig del. I vest foreslår Plan- og bygningsetaten kun mindre endringer i bebyggelsen. I øst åpner planen for at de østligste bygningene kan få et påbygg innenfor gitte rammer, og med krav til tilpasning til den historiske bebyggelsen. Alle de verneverdige bygningene på Thune opprettholder regulering til vern. Dette inkluderer også byggene som kan få påbygg.


Dette er en viktig plan å få på plass.

Harald Øvland, Plan- og bygningsetaten

Planen er også tilpasset en ny trasé for Fornebubanen. Bakgrunnen er at Fornebubanen har hatt behov for å revurdere løsningen gjennom Skøyen. Siden det ikke er tatt endelig beslutning om trasévalg for Fornebubanen, må områdereguleringen ta høyde for både den gjeldende og en ny reguleringsplan.

– Nå skal uttalelser som kom inn til denne høringsrunden gjennomgås og kommenteres. Vi regner med å sende et forslag til politisk behandling en gang før sommeren 2021, forteller fungerende avdelingsdirektør for byutvikling, Harald Øvland.

sjolyst oversikt uten traer pa nedre skoyen
En utfylling ved Sjølyst skal gi plass til både bygninger og offentlige rom ned mot sjøen.
Illustrasjon: Norconsult

Nærmere 5000 nye boliger

Det er altså disse endringene som har vært på en begrenset høring nå i februar.

Harald Øvland
Harald Øvland.
Foto: Ellen Stokland

– En begrenset høring betyr at det kun er endringene i forslaget som er på høring. Øvrig innhold i planen opprettholdes i samsvar med tidligere planforslag. Alle høringsuttalelsene fra både denne og tidligere høringer og ettersyn vil i sin helhet være tilgjengelige for politikerne før de behandler saken, forklarer Øvland.

En god del uttalelser peker på hvor viktig det er å få på plass det nye skoleanlegget på Hoff. Med normal fremdrift i den politiske behandlingen av områdereguleringen, vil den ikke forsinke byggingen av ny skole.

– Dette er en viktig plan å få på plass, sier Øvland. – Oslo trenger boliger, og i områdereguleringen kan det være rom for nærmere 5000 nye boliger.

Sjølyst brygge
Sjølyst brygge
Illustrasjon: Multiconsult

Sendes til politisk behandling før sommeren

Hittil er det kommet inn nærmere 530 uttalelser. Plan- og bygningsetaten tar forbehold om at det kan komme flere uttalelser enn dette. Riksantikvaren har fått utsatt frist 15. mars med å kommentere forslaget.

Det foreligger fem innsigelser til planforslaget fra Statens vegvesen og Bane NOR. Disse innsigelsene er de samme som ble reist i forrige høringsrunde.

– Nå skal uttalelser som kom inn til denne høringsrunden gjennomgås og kommenteres. Vi regner med å sende et forslag til politisk behandling en gang før sommeren 2021, forteller fungerende avdelingsdirektør for byutvikling, Harald Øvland.

Kart med plangrense
Kart med plangrense
Illustrasjon: Oslo kommune

Følg saken i saksinnsyn

Lurer du på hva som skjer videre? Du kan følge med på alle bevegelser i saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Her har du også mulig til å abonnere på sak, slik at du får et e-postvarsel når det kommer post inn og ut.

Du kan også lese mer om planene for Skøyen på Oslo kommunes nettsider.

Skøyen torg

Grønt, blått og høyt på Skøyen

E18 havner likevel ikke i tunnel, men Skøyen skal bli grønnere, få mindre trafikk, høyere hus og bedre forbindelse til Bestumkilen. Nå er et nytt og justert planforslag ute på offentlig ettersyn.

Lysaker stasjon

Fornebubanen: Når noen må vike

Når en ny og sterkt ønsket T-bane bygges ut i en stor og tett befolket by, må noen hus og eiendommer vike plass. Da handler det om grunnerverv.

Oslos ukjente perler

Vi er stolte av Slottet, av Akershus festning, av Operaen. Men Oslo er full også av mindre kjente bygg og bygningsmiljøer som vi kan oppsøke og glede oss over. Her er 30 gode forslag.Publisert: 03. Mars 2021

Les også disse sakene