Byplan

Grønt, blått og høyt på Skøyen

E18 havner likevel ikke i tunnel, men Skøyen skal bli grønnere, få mindre trafikk, høyere hus og bedre forbindelse til Bestumkilen. Nå er et nytt og justert planforslag ute på offentlig ettersyn.

– Å, det var høyt!

Det kommenteres om byggehøyder og blas i planpapirer før informasjonsmøtet tar til på Skøyen denne kvelden. Oppmøtet er storveis, de 250 stolene er fylt, fire store info-skjermer skal tas i bruk, folk står i dørene. De vil vite hva som skal skje med nærområdet deres, hvordan planene nå ser ut. For det vil skje mye på Skøyen de kommende årene, og tidligere planer er justert og endret.

– Ja, vi har holdt på en stund, sier Morten Wasstøl, kveldens møteleder og til daglig avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten (PBE). Og fortsetter:

– Grunnen til at vi er her i kveld, er at Skøyen ligger sentralt, her skal være god kollektivdekning, økt utnyttelse av arealer. Samtidig er det fantastiske kvaliteter i nærområdet; naboskap med Bygdøy, nærhet til sjøen, her er bekker og grøntarealer. Og nå har altså byrådet kommet med en konkret bestilling på et nytt planforslag – som vi i PBE har konkretisert, forklarer Wasstøl. Resultatet er et omfattende dokument på 250 sider, og dette forslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn med svarfrist 6. januar. Deretter oversendes plan og reaksjoner til politikerne – som skal bestemme.

skøyen
250 personer hadde møtt fram på Scandic hotel på Skøyen for å høre Plan- og bygningsetaten legge fram planene for Skøyen.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Knutepunkt

Skøyen er, og skal være, et knutepunkt: Her er togstasjon, her er trikkelinje, her stopper mange busser. Og ikke minst: E18 breier seg langs sjøsiden. En motorvei som mange trodde skulle legges i tunnel akkurat her, men den gang ei: På grunn av innsigelse fra Statens Vegvesen og byrådets svekkede interesse for tunneler, er E18 tatt ut av den nye områdereguleringen. Noe som betyr at E18 inntil videre vil forbli som i dag – et grep som gir betydelige konsekvenser for andre deler av planen. Viktigst er kanskje at det som en «skjerm» mot E18 foreslås næringsbygg/kontorer også på sjøsiden. Bestillingen fra byrådet inneholder også nye boliger på sjøsiden, der grønne friområder skal erstatte dagens båthavn og båtopplag.

Les om planforslaget og si din mening her

Et grunntrekk i planforslaget er at Skøyen skal få en mer bymessig karakter enn i dag. Det betyr at bebyggelsen rundt Skøyen stasjon får økte høyder og økt utnyttelse.

Morten Wasstøl er opptatt av at bymessighet ikke er synonymt med høyde og utnyttelse.

– Bymessighet handler om mer enn tetthet. Utforming og funksjonsblanding er vel så viktig. Vi har ambisjoner om en blanding av bolig, næring og et godt servicetilbud samt bedre offentlige rom. Økte høyder er en konsekvensens av disse ambisjonene.

Maksimal byggehøyde foreslås til 16 etasjer. Men her skal det være variasjon, så mens fire byggefelt har fått høyere makshøyde enn tidligere, har fire felt fått lavere. Og antallet nye boliger i planområdet er redusert med 800 – til i alt 6300 nye boliger.

Morten Wasstøl og Siebke
Beate Siebke-Løge og Morten Wasstøl ledet møtet på Skøyen.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Færre biler

Samtidig som Skøyen utvikles og fortettes, planlegges det for redusert biltrafikk i området. Trafikkveksten skal skje i kollektivtransporten, på sykkel og til fots. Et endret sykkelsystem skal gi et bedre skille mellom sykler og biler, Karenslyst Allé skal få bredere sykkelfelt, og E18 skal få fem meter ekstra bredde til en ekspress-sykkelvei.

– Det handler om en klimasmart og klimanøytral byutvikling, og på Skøyen vil vi legge mer vekt på det grønne, sier Beate Siebke-Løge til de fremmøtte, hun er PBEs prosjektleder. Til det grønne hører også en forsterket forbindelse fra Skøyen torg til Bestumkilen (på tvers av E18), mer grønt langs Hoffselva og mulig gjenåpning av deler av Frognerelva, en ny turvei fra Frogneralmenningen til Karenslyst Allé og et nytt torg på Thune-området (nord for jernbanen).

Sjølyst
En utfylling ved Sjølyst skal gi plass til både bygninger og offentlige rom ned mot sjøen.
Illustrasjon: Norconsult

En ny park?

Viktig både i planforslaget og for de mange møtedeltakerne er Bestumkilen, omtalt på møtet som «folkets Bestumkil» og «Oslos eneste gjenværende fjordområde». Her ønskes båtopplaget fjernet og båthavnas omfang redusert, og en utfylling ved Sjølyst skal gi plass til både bygg og «brede og funksjonelle arealer ned mot sjøen». Men mens PBE tar til orde for en blanding av bygg og grøntområder, ønsket flere av møtedeltakerne en større anlagt park. Den kjente Venstre-politikeren Odd Einar Dørum pekte på at området er 67 mål stort, altså like stort som Sofienberg-parken, og at denne sjøfronten bør tjene større hensyn enn bare de lokale. Uansett løsning skaper vannet i Bestumkilen bekymring. Prosjektleder Siebke-Løge karakteriserte havbunnen her som «en ørken», og badevannet er dårlig. Tiltak må derfor settes i verk, det handler bl.a. om avrenning og tilførsel av overvann, kildesporing og opprydding av forurenset sjøbunn.


Det handler om en klimasmart og klimanøytral byutvikling, og på Skøyen vil vi legge mer vekt på det grønne.

Beate Siebke-Løge, Plan- og bygningsetaten

Livlig debatt

Som i de fleste utbyggingsforslag skaper byggehøyder debatt. Høyeste bygg på Skøyen kan altså bli på 16 etasjer, noe som møter sterk motstand fra bl.a. Skøyen Miljøforum, en sammenslutning av velforeninger, borettslag, sameier, båtforening m.m. Talsmann Per Øyvind Hansen stilte på møtet med en liten dukke og høye rør som skulle vise misforholdet mellom mennesker og bygg.

Se opptak fra det åpne møtet her

– Vi er dypt uenige med PBE, de foreslåtte byggehøydene er altfor voldsomme. Våre tidligere innspill er ikke innarbeidet i planen. Men jeg fornemmer også en vilje til å lytte, og etaten skal ha skryt for et ryddig og godt gjennomført informasjonsmøte. Prosessen videre er viktig, og vi skal delta, sier Per Øyvind Hansen.

Morten Wasstøl i PBE understreker at debatt og informasjonsmøter er viktig i planprosessen, og at folk setter pris på muligheten til å kunne stille spørsmål.

– Mange er uenige med oss, men det er en god tone. Det er viktig at folk leverer gode innspill, og da må de jo forstå planen best mulig. Vi bistår med å utvikle den forståelsen, sier Wasstøl.

Tre på møtet om planene for Skøyen

Geir Tveit
Geir Tveit er, beboer på Skøyen.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Geir Tveit

– For meg var dette et nyttig møte. Jeg har nylig flyttet hit, og hadde lite kunnskap om strøket fra før. For meg er det viktig at bokvaliteten sikres fremover, og at vi får beholde de grønne områdene. Og så er det jo fort å bli revet med i

diskusjonen om byggehøyder. Spørsmålet om hva som skal skje i Bestumkilen engasjerer også, det er et fint og viktig område.

Eva Høili
Eva Høili, beboer Skøyen.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Eva Høili

– Jeg har lest mye om Bestumkilen, og jeg er helt uenig i PBEs forslag. Hvorfor ikke lage en folkepark der? Gjerne med en svømmehall som et av innslagene. Jeg synes informasjonsmøtet var nyttig. Møtelederen var god,

men jeg er ikke imponert over saksutredningen. Og det er viktig å huske på at det er politikerne som til slutt bestemmer, ikke PBE.

Tone Roald
Tone Roald, beboer Skøyen:
Foto: Lars-Ludvig Røed

Tone Roald

– Møtet var godt, men selve planleggingen er så som så, selv om planen også inneholder gode forslag. Blir vi beboere tatt hensyn til? Mitt svar er nei. Jeg bor på «miljølokket» over E18, og risikerer å få et bygg på 8-12 etasjer rett foran.

I så fall vil jeg flytte. Men det er kapitalen som rår, det handler om arbeidsplasser og kontorer, det man tjener mest på. Skøyen har den siste kystlinjen i Oslo, så hvorfor bygge den ned med kommunale boliger?

Lysaker stasjon

Fornebubanen: Når noen må vike

Når en ny og sterkt ønsket T-bane bygges ut i en stor og tett befolket by, må noen hus og eiendommer vike plass. Da handler det om grunnerverv.

Elipseplassen Gladengveien

Vil gjøre byen mer bymessig

Hva har Kristiania torv, Torggata og Lilleborg torg til felles? Svar: De er alle eksempler på god bymessig utforming.

Ruter Valkyrieplass

Enige og uenige om Majorstuen stasjon

Enigheten er stor om at Majorstuen stasjon skal ned i bakken og på toppen få bolig- og grøntområder. Uenigheten har resultert i tre ulike forslag om byggehøyder og tetthet.Publisert: 06. Desember 2019

Les også disse sakene