Byplan

Fornebubanen: Når noen må vike

Når en ny og sterkt ønsket T-bane bygges ut i en stor og tett befolket by, må noen hus og eiendommer vike plass. Da handler det om grunnerverv.

En god idé, ja, til og med en veldig god idé, er ikke alltid noe som raskt blir virkelighet. Og for Fornebubanen har veien vært lang. 100 år er gått siden noen for første gang spurte; hva med en forstadsbane, hva med å knytte fine Fornebu tettere til byen? Men snart, i 2020, skal de første anleggsmaskinene starte. De starter i vest, altså på Fornebu, målet er Majorstuen, arbeid vil pågå på flere steder samtidig. Åtte kilometer lang skal banen bli, under bakken, med seks nye stasjoner: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø, Skøyen. Altså tre i Bærum og tre i Oslo, i tillegg til knutepunktet på Majorstuen.

En stor og krevende jobb. En prislapp (pr. i dag) på over 16 milliarder kroner. En komplisert planlegging. Hvor skal traseen gå? Hvor skal stasjonene plasseres? Hvor skal adkomster og utganger være? Og ja, noen MÅ bli berørt. Det handler om eiendommer og om mennesker. Om at folk kanskje må flyttes på og at hus kanskje må flyttes eller rives eller at hagen blir mindre.

Kart trasé Fornebubanen
Fornebubanen får seks nye stasjoner, tre i Bærum og tre i Oslo. Rundt 200 eiendommer blir berørt, men bare et fåtall må innløses og rives.
Illustrasjon: Fornebubanen

«Stort inngrep»

– Vi forstår veldig godt at dette kan være et stort inngrep. Mange mennesker er nært knyttet til sine hus og eiendommer. Derfor satser vi sterkt på en god dialog. På god informasjon, på å lytte.

Jørgen Stenseng har den sjeldne yrkestittelen grunnerverver. Sammen med sin avdelingsleder Ingvild Garberg i Fornebubanen (opprettet som en egen kommunal etat), Atle Røiom, seksjonsleder i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og andre grunnerververe har han jobben med å skaffe Oslo kommune og Bærum kommune de arealene fellesskapet trenger for å gjennomføre arbeidene mellom Majorstuen og Fornebu. I alt er ti personer involvert i arbeidet med grunnerverv i EBY og Fornebubanen.

  • Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i Norge i nyere tid.
  • Seks nye stasjoner bygges: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.
  • Den nye T-banetraseen blir omtrent 8 km lang og bygges under bakken.
  • Fornebunen får en reisetid på 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen der den knyttes opp mot eksisterende T-banenett.
  • Et 6-vogns T-banetog med åtte avganger i timen kan frakte opptil 8000 mennesker per time.
  • Fornebubanen vil ha en positiv effekt på vei- og trafikkforholdene i området.
  • I 2017 ble det lyst ut en plan- og designkonkurranse for de seks T-banestasjonene på Fornebubanen. Vinnerne ble offentliggjort i november 2018.

Det dreier seg om 160 berørte eiendommer i Oslo og ca. 40 i Bærum, en kombinasjon av næringseiendommer og boliger. For mange av eiendommene kan det dreie seg om midlertidige løsninger, altså grunn som behøves bare mens anleggsarbeid utføres. En del eiendommer blir bedt om å avgi bare et mindre areal, f.eks. en stripe. Regnestykket ender med at ni boliger i Oslo må innløses og rives. Altså et stykke unna tidligere medieoppslag om at 100 boliger skal tvangskjøpes.

Vækerø stasjon. Arkitektillustrasjon fra konkurranse.
Vækerø stasjon slik vinnerne av arkitektkonkurransen for T-banestasjonen tenker seg den.
Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter

Frivillighet, ikke tvang

– Det handler sjelden om tvang. Vi ønsker frivillige avtaler. Og de aller fleste avtaler vi inngår, er minnelige, altså at både kjøper og selger er enige om pris og betingelser, sier Atle Røiom i EBY. Det er EBY som har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler om grunnerverv i Oslo kommune. Denne gangen gjelder det altså Fornebubanen, andre ganger kan det handle om offentlig vei, fortau, sykkelvei o.l.

– Vi trenger et godt faktagrunnlag når vi kontakter eierne. Vi må være sikre på hva vi trenger. Og vi følger en lovstyrt prosess der informasjon står sentralt. Vi gjennomførte før sommeren informasjonsmøter på strekningen Lysaker – Skøyen, og vi skal ha flere slike møter når planleggingen er kommet lenger og ting er mer avklart, sier Røiom og Stenseng.

Grunnerverv kan skje på tre forskjellige måter

  • Minnelig avtale: Sikring av de nødvendige rettigheter skjer som regel ved at en inngår en frivillig avtale med den berørte. Avtalen vil fastsette gjennomførings- og erstatningsvilkårene.
  • Forhåndstiltredelsesavtale: Partene inngår en avtale om gjennomføringsvilkårene. Partene overlater til skjønnsretten å fastsette erstatningsvilkårene.
  • Ekspropriasjon: Siste utvei er at Fornebubanen sørger for at det fattes ekspropriasjonsvedtak. Også her vil skjønnsretten fastsette erstatningsvilkårene.

Ved alle de tre fremgangsmåtene skal erstatningsvilkårene avgjøres ut fra ekspropriasjonsrettslige prinsipper. I henhold til disse har alle krav på «full erstatning» ved avståelse, jf. Grunnloven § 105. Med dette menes at rettighetshaverne skal få dekket sitt økonomiske tap.

Eierne av de områdene der det med sikkerhet er aktuelt å gjøre noe, er blitt informert. Dessuten er plandokumenter sendt til gjennomlesing, og for noen eiere vil det altså bli nærmere kontakt med grunnerververne.

– Da tar vi en telefon eller sender et brev der vi inviterer til et møte. I møtet forklarer vi hva vi ønsker. En del eiere velger å få bistand fra advokat, og en periode med forhandlinger kan følge. Vi kan ha en frist for når eiendommen må tiltres, og vi må operere innenfor de fullmakter vi har fra våre overordnede. Men vi satser altså sterkt på å imøtekomme eiernes ønsker og behov, sier Røiom og Stenseng.

Skoyen stasjon
Slik blir inngangen til Skøyen stasjon ifølge en av vinnerne av arkitekturkonkurransen.
Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter

Ekspropriasjon svært sjelden

Av de ni boligene som nå ønskes ervervet og revet, er tre hittil kjøpt ved frivillige avtaler. Hvis en slik minnelig avtale ikke oppnås, kan man bli enige om overtakelse ved en avtale om forhåndstiltredelse. Da får kommunen tilgang til eiendommen, mens erstatningen avtales senere. Hvis dette ikke fører frem, og enighet ikke er oppnådd etter en periode, er det aktuelt med ekspropriasjon (dvs. at en privat eiendom overføres til offentlige myndigheter). Ved ekspropriasjon blir to eller flere pristakster innhentet, og en egen skjønnsrett (i tingretten), bestående av en fagdommer og legdommere, vil avgjøre erstatning/pris. Flyttekostnader, advokatutgifter og eventuelle andre økonomiske tap dekkes av Fornebubanen. Kanskje vil det i en periode være aktuelt med en erstatningsbolig.


Vi forstår veldig godt at dette kan være et stort inngrep. Mange mennesker er nært knyttet til sine hus og eiendommer.

Jørgen Stenseng, grunnerverver, Fornebubanen

– Ekspropriasjon er en omstendelig prosess, den kan ta et par år. Vi må søke byrådet om adgang til å ekspropriere, sier Atle Røiom i EBY.

For å sikre fremgang og unngå forsinkelser i arbeidene er man noen ganger nødt til å gjennomføre forhandlinger og ekspropriasjonsprosess parallelt. Det tas likevel sikte på at det blir enighet gjennom forhandlingene.

Flytårnet stasjon
Flytårnet stasjon. Arkitektillustrasjon fra plan- og designkonkurransen for nye T-banestasjoner på Fornebubanen.
Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitects SLP / ImagoAtelier de Arquitectura og José Gigante.

Erstatningsboliger og nabokontakter

Den synlige delen av Fornebubanen vil være stasjonsnedgangene, til dels også rømningsveier og luftetårn. For å bygge disse etableres såkalte riggområder, her skal masse tas ut og anleggsmaskiner plasseres. Fordi aktiviteten kan bli stor på disse stedene, med tilhørende trafikk og trolig støy, kan det være aktuelt å tilby også nære naboer, som altså ikke får sine eiendommer direkte berørt, erstatningsboliger i en periode. Fornebubanen har et tett samarbeid med bydelsoverlegen om dette. Ved endt byggeperiode skal eiendommene i størst mulig grad bringes tilbake til opprinnelig tilstand. Dette avtales med grunneierne under forhandlingene.

­– Vi vil også ansette nabokontakter som får oppgaven med å holde en tett dialog med de berørte. Selv om de aller fleste er positive til å få et bedre kollektivtilbud i sitt lokalmiljø, er mange bekymret for anleggsperioden, sier Ingvild Garberg i Fornebubanen.

I 2027 skal Fornebubanen frakte sine første passasjerer – altså hvis planen holder. Utgiftene til grunnerverv er små i forhold til totalbudsjettet, men både EBY og Fornebubanen peker på at eiendomskjøp og tilretteleggelse er en viktig del av jobben som skal gjøres:

– Å bygge banen er et stort byutviklingsgrep, med mange involverte. Reisetiden fra Majorstuen til Fornebu vil være 12 minutter. Dette er et etterlengtet prosjekt for veldig mange.

Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for adkomst til stasjonen ved Valkyrie plass.

Fornebubanen endelig på skinner

Nå skinner lyset i enden av tunnelen for Fornebubanen. I disse dager er forslag til plan for Oslo-delen av kollektivsatsingen, fra Majorstuen til Lysaker, lagt ut på høring.

Ruter Valkyrieplass

Enige og uenige om Majorstuen stasjon

Enigheten er stor om at Majorstuen stasjon skal ned i bakken og på toppen få bolig- og grøntområder. Uenigheten har resultert i tre ulike forslag om byggehøyder og tetthet.

Denne illustrasjonen viser forslag til ny T-banestasjon på Olaf Ryes plass, men er ikke en stasjon som ruter foreslår.

Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum er et enormt infrastrukturprosjekt

Hyppigere avganger på alle T-banens linjer og nye stasjoner i indre by. Færre biler, og mer plass til syklende og gående i sentrum.Publisert: 05. November 2019

Les også disse sakene