Byplan

Fornebubanen justeres – klart for folkemøter

Planleggingen av den nye Fornebubanen er svært kompleks. Nå skal flest mulig informeres om hvor banen kommer og hvor anleggsarbeidene vil foregå.

– Etter hvert som vi arbeider oss gjennom dette store prosjektet, ser vi at det kan være gunstig å foreta noen endringer. Nå er traséen og planene for anleggsgjennomføring justert, og vi vil gjerne informere flest mulig om hva som kan skje de kommende årene.

Ruters fagsjef for metro og trikk, Øystein Grov, er blant dem som vet mest om Fornebubanen, Oslo-områdets store, nye kollektivsatsing. Det er ennå noen år til den står ferdig, håpet er åpning i 2021/22, men stadig mer blir nå klart om trasévalg og framdrift. Ruter inviterer derfor alle interesserte til informasjonsmøter 23. og 24. mars. Det første vil omhandle planarbeidet ved Vækerø og Skøyen, det andre dreier seg om Majorstuen. I alt er 3200 varsler sendt ut til berørte.

8,2 kilometer

Den nye Fornebubanen blir 8,2 kilometer lang og skal starte på Majorstuen og gå via områdene Madserud, Skøyen og Vækerø. På Lysaker passerer den kommunegrensen til Bærum og fortsetter til endestasjonen på Fornebu. Traséen legges i tunnel hele veien, men med et knippe stasjonsoppganger vil banen også medføre endel endringer på bakkeplan. Dessuten vil arbeidene i anleggsperioden bli merkbare.

– Det mest tydelige på bakkenivå vil bli de såkalte tverrslagene og stasjonene, forklarer fagsjef Grov.

Et tverrslag er et «angrepspunkt» for arbeider i begge retninger, altså en åpning for anleggsmaskiner og uttak av fjell og annen masse. De er planlagt på tre steder; Sollerud, Maritim (Bestum) og Madserud. På Majorstuen/Volvat vil arbeidene fortrinnsvis skje på overflaten, avhengig av hvilken stasjonsløsning som blir valgt. Dårlige grunnforhold på Skøyen fører til at man der må bruke en åpen byggegrop, altså at det så skånsomt som mulig graves et åpent hull der man setter ned vegger og støper plater på toppen.

– Tverrslagene vil i liten grad berøre eiendommene. Beboerne i området vil i anleggsfasen merke at vi bygger banen, men deretter vil disse punktene være lite synlige og primært fungere som rømningsveier, sier Øystein Grov.

Reguleringsplan ikke vedtatt

Han vil gjerne understreke at reguleringsplanen ennå ikke er vedtatt, og at hverken Ruter eller Plan- og bygningsetaten (PBE) i dag vet hvilke eiendommer som blir berørt. Det kan avklares først når byggeplanen foreligger.

– Vi har fått noen telefoner fra grunneiere, og da svarer vi jo så godt vi kan, men vi vet altså ikke dette konkret i dag selv om traséen nå er justert, sier Grov – som tror at få eiendommer vil bli berørt. Og som med sine erfaringer fra utbyggingen av Kolsåsbanen har håp om en lite konfliktfylt prosess:

– Der inngikk vi frivillige avtaler hele veien og slapp ekspropriasjoner, forteller han.

Fornebubanen justeres – klart for folkemøter
Ruters fagsjef for metro og trikk, Øystein Grov, ser fram til at de hvite T-bane-vognene skal suse til og fra Fornebu. Togene vil øke timekapasiteten fra bussenes 3500 til over 6000 passasjerer i timen.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Grov har hos eierne av næringseiendommer registrert store forventninger til den nye banen.

– De er veldig positive og ser verdien av sterkt forbedret kollektivtilbud, sier fagsjefen.

Han ser fram til at mange av dagens 48 busser i timen til Fornebu erstattes av to tog, hvert med seks vogner, i kvarteret. Togene vil øke timekapasiteten fra bussenes 3500 til over 6000 passasjerer i timen. I rushtiden er det beregnet at 2800 mennesker hver time vil reise med banen fra Majorstuen til Skøyen. Det antas at Fornebubanens stasjoner vil komme høyt opp på listen over T-banens mest brukte. Kjøretiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter, fra Fornebu til Jernbanetorget 18 minutter.

Men mye gjenstår altså før første tog legger i vei. Grov og hans Ruter-kolleger håper at de fysiske byggearbeidene kan starte i 2017 eller 2018, og deretter følger ca. fire års byggetid. En viktig avklaring venter på Majorstuen, om den nye stasjonen der skal bygges i flere etasjer under bakken eller om den vil ligge mer i dagen. Mye tyder på at togene vil passere Majorstuen uten at omstigning er nødvendig, men beslutningen om selve stasjonsutformingen gjenstår altså. Denne vil påvirke hvor omfattende arbeidene blir i Volvat-området, altså nordvest for dagens stasjon.


Det mest tydelige på bakkenivå vil bli de såkalte tverrslagene og stasjonene.

Øystein Grov, Ruters fagsjef for metro og trikk.

Tre nye stasjoner i Oslo

Ifølge det tidligere vedtatte planprogrammet skal tre stasjoner utredes på Oslo-siden; Madserud, Vækerø og Skøyen. Men Ruter mener i dag at det ikke er trafikkgrunnlag for en stasjon på Madserud, og anbefaler at denne ikke bygges. Trafikkgrunnlaget er også noe svakt på Vækerø, men det forventes å øke, og stasjonen anbefales bygget. På Skøyen, der trafikken er stor, vil stasjonsoppgangene etter alt å dømme plasseres ved Hoffsveien.

Hva det hele vil koste – og hvem som skal betale? Finansieringen er ikke avklart, men mye tyder på Staten vil bidra med halvparten. Totalsummen er usikker, men på Bærum-siden, der det er gjort et kostnadsoverslag, anslås det at banen vil koste en drøy milliard pr. kilometer. Mye penger, men Øystein Grov og hans kolleger i Ruter kan glede seg over at «alle», ikke minst politikerne, vil ha Fornebubanen.

– Første milepæl nå er at vi får ferdig forslaget til reguleringsplan for Oslo. Men prosessen tar tid, det er justeringer og innspill. Og vi møter alle involverte, så mange som mulig. Vi vil gjerne klarlegge eventuelle uoverensstemmelser på forhånd. Da unngår man overraskelser senere, sier fagsjef Øystein Grov og ønsker velkommen til infomøtene 23. og 24. mars.

Det mest tydelige på bakkenivå vil bli de såkalte tverrslagene og stasjonene.

Ruter har varslet justert planavgrensning med frist for innspill 10. april 2015. Ruter sender deretter planforslaget til behandling hos Plan- og bygningsetaten, og forslaget blir videre lagt ut til offentlig ettersyn.

Ruter og Plan- og bygningsetaten fremmer ulike planalternativer for adkomst til stasjonen ved Valkyrie plass.

Fornebubanen endelig på skinner

Nå skinner lyset i enden av tunnelen for Fornebubanen. I disse dager er forslag til plan for Oslo-delen av kollektivsatsingen, fra Majorstuen til Lysaker, lagt ut på høring.

Olav Linne

Lilleaker skal forvandles

Fra shoppingsenter til handelsstrøk, fra lukket område til åpen bydel, fra næringsbygg til boliger og kontorer og torg. Planene for Lilleaker er store, langsiktige, kostbare og grønne.

Ruter Valkyrieplass

Enige og uenige om Majorstuen stasjon

Enigheten er stor om at Majorstuen stasjon skal ned i bakken og på toppen få bolig- og grøntområder. Uenigheten har resultert i tre ulike forslag om byggehøyder og tetthet.Publisert: 13. Mars 2015

Les også disse sakene