Haraldrud skal bli et levende byområde

Plan- og bygningsetaten la 8. august fram et forslag til en veiledende plan for de offentlige rom (VPOR) på Haraldrud. Planen er laget i dialog med grunneierne og andre kommunale etater.

Haraldrud er del av Oslos store byutviklingsområde, Hovinbyen, og står foran store endringer i årene som kommer. I dag har bilen og tungtransporten en dominerende plass i området sammen med omfattende nærings- og industrivirksomhet. For mange innbyggere er Haraldrud en ukjent del av byen, og ligger vanskelig til for fotgjengere og syklister. Det er få som reiser til Haraldrud uten å ha et målrettet ærend.

Utvikling og bevaring

I fremtiden skal Haraldrud bli et nytt og spennende byområde med mange boliger, en annen type næringsvirksomhet og en ny bystruktur med bygater, parker, plasser og gode gang- og sykkelforbindelser og enda bedre kollektivdekning. Haraldrud skal også bli tettere bundet til områdene rundt, og dermed bli et levende og attraktivt tilskudd til byutviklingen i Oslo. Bevaring av noen av stedets nåværende kvaliteter vil bidra til å gi det et unikt preg. – De karakteristiske industripipene, Oxertårnet, og lange mursteinsfasader i Kabelgata vitner om områdets unike industrihistorie. Vi ønsker at disse særegenhetene skal bli bevart sammen med en utvikling av området, sier enhetsleder Jørn Roar Moe i Plan- og bygningsetaten.

Vår visjon er at Haraldrud skal bli et levende og kreativt byområde i randsonen av den tette byen.

Planavgrensning for VPOR-området på Haraldrud.
Planavgrensning for VPOR-området på Haraldrud.
Foto: Oslo kommune

Kabelgata har potensial til å bli en levende bygate og attraksjonen for hele Hovinbyen.

Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Tre sentrale gangstrøk gjennom området

Det viktigste grepet i planforslaget er å lage gode forbindelser både internt på Haraldrud og til resten av byen. Planen foreslår tre hovedgangstrøk gjennom området:

  • et turdrag langs godsporet Alnabanen,
  • et bredt grøntdrag langs Haraldrudveien, og
  • en strøksgate med yrende byliv i Kabelgaten.

– Kabelgata har potensial til å bli en levende bygate og attraksjonen for hele Hovinbyen, mener Moe.

For å styrke de sentrale gangstrøkene vil det bli en finmasket gatestruktur med kvartaler og parker og byrom med ulik størrelse og karakter. Vi foreslår å opparbeide noen av byrommene midlertidig i en tidlig fase, for så å oppgradere disse stegvis i takt med utvikling i området.Publisert: 06. September 2016

Les også disse sakene


Oslo kommune byvåpen Oslo kommune