Byplan

Vil sikre natur, kultur og tilgang til strandsonen

En ny reguleringsplan står på trappene. Den omfatter Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya. Målet er å sikre natur- og kulturminneverdier og allmennhetens tilgang til strandsonen.

– Det er mange som har engasjert seg allerede, og det er bra. Innspillene gjør at vi tar en ekstra vurdering på de aspektene ved planen som er viktige for de som har eiendommer, eller av andre grunner har interesser i området, sier Trine Bølviken.

Hun jobber i Plan- og bygningsetaten og er prosjektleder for den nye reguleringsplanen.

– Endringene kommer fordi Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya har unike natur- og kulturverdier som trenger bedre beskyttelse, forteller Bølviken.


Vi opplever at mange i lokalbefolkningen har et sterkt engasjement for å bevare naturen.

Trine Bølviken i Plan- og bygningsetaten.

Den nye reguleringsplanen tar sikte på å bevare disse verdiene, spesielt ved å sikre strandsonen mot ytterligere utbygging og ivareta allmennhetens tilgang til den. Planen legger også vekt på å bevare det grønne preget og småhuskarakteren i boligområdene. Det forsterkes av flere store sammenhengende områder med bygg og eiendommer som Byantikvaren har anbefalt satt av til bevaring. Samtidig er kommunen opptatt av å sikre gode og levende lokalmiljø for de som bor på øyene. Derfor er innspill fra dem som blir direkte berørt av planen spesielt viktig.

28. februar arrangeres det et folkemøte på Nedre Bekkelaget skole. Her vil Bølviken, sammen med flere representanter fra kommunen være til stede for å presentere planene og snakke med folk. Møtet blir strømmet.

Vi arrangerer åpent møte om ny reguleringsplan for Malmøya, Ulvøya, Ormøya og Nedre Bekkelaget på Nedre Bekkelaget skole 18.00 den 28. februar 2024.

Lokalbefolkningen vil bevare naturen

– Etter at vi sendte ut planen til offentlig ettersyn har vi hatt dialog med mange interessenter, blant annet naboer og velforeninger. Vi opplever at mange i lokalbefolkningen har et sterkt engasjement for å bevare naturen, sier Bølviken.

Den nye reguleringsplanen skal sikre både naturverdier og kulturminneverdier for fremtiden. Den inneholder blant annet en egen bestemmelse om bevaring av trær, i tillegg til andre bestemmelser tilpasset de unike naturtypene på øyene.

Trine Bølviken
Trine Bølviken i Plan- og bygnngsetaten.
Foto: Rolf Sandnes

Mange er redde for at tilrettelegging for bruk av naturen vil tiltrekke seg flere folk og dermed medføre slitasje og forsøpling. Noen ønsker seg bedre forhold for turgåing og rekreasjon, for eksempel med nye og bedre stier, benker og skilting som gjør områdene mer tilgjengelige.

For andre er det viktig med fleksibilitet og kunne endre og utvikle boligen og eiendommen sin.

– Balansen mellom disse hensynene er vanskelig, men vi lytter og tilpasser oss så langt vi kan, sier Bølviken.

Ormøya
Øyene har naturverdier som trenger bedre beskyttelse.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Sikrer rødlistede naturtyper

Bevaring av naturverdier og naturmangfold er noe kommunen er lovpålagt. Arbeidet blir stadig viktigere fordi flere områder fortettes og naturen nedbygges. Mye av dette er Bymiljøetatens fagområde, og derfor er også de en viktig bidragsyter i arbeidet med et nytt planforslag.

– På øyene er det utvalgte og rødlistede naturtyper som er spesielt viktige å sikre.

Reidun Stubbe
Reidun Stubbe i Bymiljøetaten.
Foto: Privat

Som fagetat jobber vi for å fremme disse verdiene i planarbeidet, forteller Reidun Stubbe i Bymiljøetaten.

Hun understreker at friluftsliv og mulighet til ferdsel i strandsonen ikke nødvendigvis betyr det samme som å tilrettelegge eller oppfordre til aktivitet alle steder.

– Hensynet til bevaring og tilbakeføring av unike naturverdier er vel så viktig som å legge til rette for rekreasjonsområder, sier Stubbe.

Ormøya
Et av målene med reguleringen er å sikre strandsonen mot ytterligere utbygging og ivareta allmennhetens tilgang.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Oppfordrer til engasjement

Kommunen er klar over at det er motstridende interesser, og at mange er kritiske til endringene som kan komme, spesielt forslag som begrenser mulighetene på egen tomt.

– Vi har forståelse for at enkelte er skeptiske, og vi vet at vi ikke kan gjøre alle fornøyde. Det er også en plan som kan være utfordrende å forstå. Derfor er det viktig for oss å nå frem med fakta for å unngå misforståelser, sier Bølviken.

Hun oppfordrer alle som er interessert i planforslaget til å gi sine innspill.

– Vi ønsker å ivareta alle parter, og det kan vi bare gjøre hvis vi vet hva som opptar folk, avslutter hun.

Sti på Malmøya
En av mange stier på Malmøya.
Foto: Plan- og bygningsetaten

Kommunen ønsker særlig å høre din mening om

  • Allmennhetens ferdsel i private deler av strandsonen
  • Private badehus og flytebrygger
  • Offentlige rekreasjonsområder som offentlige parker, friområder og idrettshaller
  • Eierskap av naturområder
  • Avgrensing av naturområder ved naturreservat sør på Malmøya
  • Avgrensing mellom natur- og boligformål

Se hele planforslaget og si din mening innen 18. mars 2024

Ormøya

– Friområdene rundt fjorden skal kunne nytes av alle

Strandsonen byr på alt fra bortgjemte badestrender til hyggelige turstier. Nå er friområdene gjort mer tilgjengelige for deg og meg, takket være strandsoneprosjektet til Oslo kommune.

Broa til Malmøya

Legger øyene under lupen

De små øyene er spesielle og verdifulle. Nå skal natur og kultur her sikres med en felles reguleringsplan.

Oslos ukjente perler

Vi er stolte av Slottet, av Akershus festning, av Operaen. Men Oslo er full også av mindre kjente bygg og bygningsmiljøer som vi kan oppsøke og glede oss over. Her er 30 gode forslag.Publisert: 26. Februar 2024

Les også disse sakene