Byplan

Hva nå, Hauketo?

Hvordan skal Hauketo se ut i fremtiden? Tog, buss og biltrafikk er viktige elementer når planene skal utformes.

– Det er tydelig at mange har et hjerte som banker for Hauketo, sier Lena Dänzer-Vanotti. Hun er seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten og ansvarlig for planprogrammet for Hauketo.

Planprogrammet er helt i startgropen. Likevel hadde det møtt opp nesten 120 mennesker på Hauketo ungdomsskole en tirsdagskveld i oktober for å høre om planene.

– Det var mange kommentarer og spørsmål og det var tydelig at mange vil at Hauketo skal bli et best mulig sted å bo, sier hun.

ena Dänzer-Vanotti.
Lena Dänzer-Vanotti er seniorarkitekt i Plan- og bygningsetaten og ansvarlig for planprogrammet for Hauketo.
Foto: Rolf Sandnes

Planprogram

Hauketo er utpekt som knutepunkt og utviklingsområde i kommuneplanen «Oslo mot 2030». Hensikten med planprogrammet er å lage et såkalt «bymessig knutepunkt» på Hauketo, et helhetlig byområde og et godt knutepunkt, gjennom å samkjøre kollektivløsninger, bystruktur, plasser og parker og høyere fortetting med arkitektonisk kvalitet.

I dag er det lite som minner om noe bymessig på Hauketo. Stasjonsområdet ligger i en dal. I planområdet rundt stasjonen bor det rundt 300 mennesker. Istanbul dagligvareforretning, Rema 1000, Peppes pizza og en bingo er de nærmeste naboene til buss- og jernbanestasjonen. Gjennom dalen dundrer bilene på den tett trafikkerte veien.

Varsel om oppstart

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten er ansvarlig for å varsle om at det er satt i gang et planarbeid , og hva formålet med arbeidet er.

Orienteringsmøte

For å følge opp varsel om oppstart. Oslo kommune i regi av PBE er ansvarlige for dette.

Diverse medvirkningstiltak

Eksempelvis barnetråkk, folkemøter, intervjurunder/spørreundersøkelser, informasjonsmøter, verksteder for å oppmuntre til og sikre bredere mengde innspill til beslutningsgrunnlaget.

Offentlig ettersyn

Oslo kommune er ansvarlig for å spre informasjon om forslag til plan, oppfordre til og hente inn innspill, kategorisere og innarbeide innspill som er relevante for planforslaget. På bakgrunn av innspill justere planforslaget for deretter å sende det til politiske ledelse for vurdering og vedtak.

Etterspør møteplasser

En veiledende plan for offentlige rom er en del av planprogrammet. I denne planen skal forslag til gater, torg, plasser og grønt-områder beskrives.

På informasjonsmøtet var offentlige rom og møteplasser noe mange savnet.

– Dersom en er på Hauketo en lørdag formiddag og kjøper en kaffe og en avis, må en skynde seg hjem og drikke den før den blir kald, sa en av de som hadde møtt opp på informasjonsmøtet. – Det er ingen steder å sette seg ned.

Før informasjonsmøtet hadde vi også gjennomført en undersøkelse med alle 5. og 6. klassene på Prinsdal skole, sier Dänzer-Vanotti.

– Resultatene viste at barna stort sett er fornøyde, men at de savner flere og bedre leke- og møteplasser.

Men mange fremholdt også de mange kvalitetene på Hauketo og at stedet har et stort potensial.

Nedre prinsdals vei
Nedre prinsdals vei er en tett trafikkert vei som går tvers gjennom planområdet.
Foto: Harald Skeie

Kollektiv eller biltrafikk

Kollektivtrafikken i dag består av tog og buss. Fra Hauketo til Oslo S tar det ti minutter med tog og 20 minutter med buss. Etter at Follobanen åpner i 2021 blir det sannsynligvis flere avganger på Østfoldbanen. Det eksisterer også planer om å forlenge trikken fra dagens endestasjon på Ljabru til Hauketo.

Hovedproblemet er biltrafikken. I gjennomsnitt passerer det 21 000 biler i døgnet på Hauketo. Til sammenligning definerer Statens vegvesen en høytrafikkert gate som en gate med mer enn 8 000 biler i døgnet.

Følg planene for Hauketo i saksinnsyn

Bydelsutvalget Vegard L. Jensen i bydelsadministrasjonen i Søndre-Nordstrand forteller at bydelsutvalget er opptatt av kollektivfelt inn mot Hauketo. Dette vil gjøre det enklere for folk på Bjørndal og Mortensrud å ta toget fra Hauketo til sentrum.

– I dag står bussene og stanger sammen med alle bilene, sier han.

En stor del av trafikkproblemene på Hauketo oppstår som følge av at bilistene ofte kjører langs Ljabruveien til og fra E6 og E18. Knutepunktet Hauketo er ikke egnet til å ta i mot økt trafikk, og dersom det er stor trafikk i Nedre Prinsdals vei, kjører bilene i de smale boligveiene.

Et forslag som vil utredes i planprogrammet er å lage en tunnel, den såkalte Ljabrudiagonalen.

– Bydelsutvalget ønsker en avklaring om Ljabrudiagonalen og om denne eventuelt skal gå til Ljabruveien eller helt til Skulleruddumpa, sier Jensen.

Hauketo gård
Det er også turveier og grønne områder på Hauketo. Til venstre er Hauketo gård som ble bygget ca 1720 og er en av Akers eldste bygninger.
Foto: Harald Skeie

Fortetting

Mange er skeptiske til at det skal bli for tett og ser på ordet «fortetting» som noe veldig negativt. Rykter om at det skal komme 3500 boliger på Hauketo er Lena Dänzer-Vanotti opptatt av å avkrefte.

– Det er for tidlig å si noe om hvor mange boliger det blir, men 3500 blir det iallfall ikke.

Liv Jorun Eriksen i Hauketo og Prinsdal vel sier det er delte meninger om hvor høyt og mye det skal bygges.

– Men skal det bygges høyt og tett må det iallfall legges til rette for turveier og grønne lunger, sier hun.


Vi trenger nærmiljøets kunnskap. Hva vil Hauketobeboere ta vare på og hva kan forbedres?

Lena Dänzer-Vanotti i Plan- og bygningsetaten

Medvirkning og veien videre

Dänzer-Vanotti forklarer hvordan beboerne kan være med og påvirke framtidens Hauketo.

– Vi er i første fase av planarbeidet. Et planprogram gir føringer for hvordan senere planer kan formes. Veiledende plan for offentlige rom kan vise prinsipper på hvordan gater, plasser og offentlige områder skal bli i fremtiden.

– Rammene legges nå, og det er derfor viktig at de som bor her forteller oss hva som er viktig for dem. Vi trenger nærmiljøets kunnskap. Hva vil Hauketobeboere ta vare på og hva kan forbedres? Plan- og bygningsetaten trenger innspillene fra de som bor her for å lage en god plan.

Hauketo kart
Kartet viser avgrensingen for planområdet.
Ill: Plan- og bygningsetaten

Informasjonsmøtet på Hauketo ungdomsskole var første steg på veien. I forlengelse av høringen skal Plan- og bygningsetaten samle inn kunnskap på flere måter. Det begynner med workshops. Borettslag, vel og andre blir invitert til å utnevne representanter som skal delta i disse.

– Planen er å arrangere to slike workshops, sier Dänzer-Vanotti. – Den første skal dreie seg om overordnede rammer og den andre om offentlige rom.

Når resultatene fra disse to workshopene er samlet skal planen på høring våren 2020 og sendes til politisk behandling våren 2021.

HER KOMMER DET BY: Byplanelggerne Karen Rognstad og Frank Båtbukt har her god ustikt til den sørlige delen av Mortensrud, som de skal utarbeide planprogram for i 2016.

Planprogram Mortensrud: Stort utviklingspotensiale

Fra taket av forbrenningsanlegget på Klemetsrud er det fantastisk utsikt nordover mot fredelige gressletter og skogholt på Mortensrud.

Mortensrud T-banestasjon

Mortensrud i støpeskjeen: Flere innspill ønskes!

Flere møteplasser, idrettsanlegg og parker står sentralt i planen for «nye» Mortensrud. Nå inviteres alle beboere og interesserte til åpent møte.

Elever på Mortensrud skole

Barnetråkk: Byplanlegging med de minste

– Vi vil ha kunstgressbane. Grus er farlig for jeg får skrubbsår! Ungene i klasse 5A på Mortensrud skole er klare i sine krav når kommunen spør hva de ønsker av lokal byutvikling.Publisert: 25. Oktober 2018

Les også disse sakene