Byplan

– Innbyggerne kjenner byen best

Er du opptatt av hvordan nabolaget ditt ser ut? Kanskje er god tilgang på grøntarealer, kort vei til butikken eller godt kollektivtilbud det viktigste for deg? Nå kan du si din meining om hvordan Oslo skal se ut i fremtiden.

Kommuneplanens arealdel – det høres kanskje tørt ut, men kort fortalt handler den om hva arealet i Oslo skal brukes til. Planen beskriver hvor det kan bygges, hva som kan bygges og hva som bør bevares.

– Det er mye å ta hensyn til når vi skal lage en plan for hvordan Oslo skal dekke innbyggernes behov på best mulig måte. Den skal blant annet beskrive grovt hvordan klima skal ivaretas og hvordan næringsliv og gode nabolag skal henge sammen, sier Anne Therese Anvik.

Hun overtok i sommer som prosjektleder for kommuneplanens nye arealdel. Sammen med kolleger i Plan- og bygningsetaten har hun utarbeidet forslaget som nå er klart for innspill fra Oslos innbyggere.

Mye av arbeidet så langt har handlet om å lage planer basert på nye politiske bestemmelser og eksisterende infrastruktur. Erfaringen fra tidligere plan har også vært viktig for prosjektgruppa.

– Nå er vi godt i gang med å snakke med folk og undersøke om det er noe som bør endres for at innbyggerne i Oslo skal trives enda bedre, sier Anvik.

Anne Therese Anvik
Anne Therese Anvik leder arbeidet med kommuneplanens nye arealdel.
Foto: Anna Larsen

Jobber for å involvere innbyggerne

Minst like viktig som utarbeidelsen av selve arealplanen er innbyggernes rett til å gi innspill.

I løpet av oktober har kommunen arrangert fire informasjonsmøter om de ulike delene av planen.

17. oktober var det duket for møte om «Gode nabolag» på det gamle Munch-museet. Salen var nesten full, og engasjementet høyt blant de oppmøtte. Spørsmålene bar preg av et brennende engasjement for eget nabolag og et ønske om å vite hva de fremtidige planene kan bety.

Si din mening om kommuneplanens arealdel før 22.12.23

– Folk hadde spørsmål om alt fra nærskoler og idrettsanlegg til høyder på nye bygg og fremkommelighet med bil. Det er veldig nyttig for oss å få nye perspektiver på dette, sier Anvik.

Hun oppfordrer alle som har noe på hjertet til å si sin mening.

KPA-møte Gamle Munch
Mange nysgjerrige oslofolk tok turen til informasjonsmøter på det gamle Munchmuseet i oktober.
Foto: Anna Larsen

Ivaretar variasjon og særpreg

Sosial bærekraft er et viktig stikkord i den nye planen. For byen er stor, men alle skal likevel ha mulighet til å finne et nabolag de trives i – og bo der hele livet hvis de vil. Dermed skal alle områder kunne ivareta ulike familier, livssituasjoner og behov.

– Alle skal ha god og trygg tilgang til daglige gjøremål som skoler, barnehager og matbutikker. For å lykkes med det, må vi tenke på hvordan boligene bygges, nabolag og møteplasser fungerer, sier Ida Søgnen Tveit.


Når folk kommer med innspill, har vi et mye bedre utgangspunkt for å lage planer som gjør byen trivelig for alle.

Anne Therese Anvik, Plan.- og bygningsetaten

Som fagansvarlig for utvikling av boligområder og næring har hun god oversikt over hva som har vært suksesskriteriene tidligere.

– Trivsel i ulike områder handler i stor grad om å ivareta særpreget. Det innebærer blant annet å ivareta så mye gammel bebyggelse, store trær og elveløp som mulig. Samtidig så endrer behovene seg med tiden, og det må vi ta hensyn til, sier Søgnen Tveit.

– Arealplanen skal ruste Oslo for fremtiden

Den nye planen bygger på eksisterende arealplan fra 2015. Erfaringer herfra viser at det er behov for klarere rammer for hvordan det skal bygges i Oslo. Høyder, kvalitet og stedstilpasning står sentralt her. I tillegg er det i den nye planen et enda større fokus på boligvariasjon og næring.

– Arealplanen skal ruste Oslo for fremtiden. Derfor må vi tenke bærekraft både i forhold til klima og økende fare for ekstremvær, men det sosiale spiller også en viktig rolle, sier Søgnen Tveit.

– Vi ser økende levekårsutfordringer, det blir stadig flere eldre og ensomhet er en utfordring.

For å møte utfordringene skal mange eksisterende nabolag utvides, og nye etableres. Særlig i områder med god kollektivdekning skal det tilrettelegges for å bygge flere og varierte boliger. Samtidig er et tilstrekkelig utvalg av butikker, tjenester og annen infrastruktur som kollektivholdeplass i gang eller sykkelavstand viktig i alle områder.

KPA GamleMuncg
Flere fant kartene med planer for Oslo interessante.
Foto: Anna Larsen

Sånn får du oversikt

– Vi vet at planen er omfattende. Jeg vil derfor anbefale å ta utgangspunkt i kartfortellingen på kommunens nettsider. Det er nok den enkleste måten å se hva planen inneholder. I tillegg inneholder planen flere temakart. Her kan du huke av på forskjellige temaer og se hva som gjelder for ditt område, tipser Anne Therese Anvik.

For skal vi tro prosjektlederen, holder det lenge å følge med på sitt eget nabolag. Det finnes også egne dashbord for bolig og næring som gir god oversikt.

  • Nye utviklingsområder som ikke ligger inne i gammel plan: Karihaugen, Ulsrud, Røa øst, Nydalen øst, Lysaker og Montebello. I tillegg er utviklingsområdet ved Vækerø vesentlig endret.
  • Nye utviklingsområder tilknyttet innovasjonsdistriktene: Forskningsparken, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
  • I planen ligger det også utviklingsområder som er vedtatt fra tidligere. Nedre Grefsen er tatt ut som utviklingsområde.
  • Planforslaget har et boligpotensial på inntil 120 000 nye boliger.
  • Befolkningsprognosene anslår at Oslo vil ha omtrent 781 470 innbyggere i 2040 og dermed en vekst på omtrent 50 000 nye husholdninger til samme tidspunkt.
  • Det grønne og blå er styrket i planen, bl.a. er Bånkallia og Hauketo øst lagt inn som grønnstruktur.
  • Planforslaget har bestemmelser om byggegrenser mot vassdrag og sjø.
  • Planen tilrettelegger for redusert klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringene.

Les forslaget til kommuneplanens arealdel

– Alle møtene vi har hatt gjennom høsten og informasjonen vi deler, er for å gjøre innbyggere, utbyggere, foreninger og næringsliv i stand til å gi gode innspill. Det er viktig for oss at alle vet at de kan si meningen sin om akkurat det de vil.

Få bedre oversikt i kartfortellingen.

Prosjektgruppen for arealplanen
– Interessen har vært stor, sier Anne Therese Anvik (nummer to fra venstre). Sammen med flere kollegaer tok hun imot folk og svarte på spørsmål om den nye arealplanen på GamleMunch.
Foto: Anna Larsen

Ønsker tilbakemeldinger fra innbyggerne

Siste frist for å gi innspill er 22. desember 2023. Dermed har du ennå god tid til å sette deg inn i planen gjøre deg opp en mening.

– Vi ønsker oss så mange innspill som mulig. For det er innbyggerne som kjenner byen best, og innspillene kan gjøre oss oppmerksomme på sider ved planen vi ikke har tenkt godt nok gjennom. Tilbakemeldinger har derfor en viktig funksjon for å ivareta innbyggernes perspektiv, konkluderer Anne Therese.

Her kan du gi ditt innspill.

Medvirkning Speedate i Rådhuset

Medvirkning er nøkkelen til bedre byutvikling

– Folks lokalkunnskap er nøkkelen politikerne trenger til å ta gode avgjørelser, sier Hanna E. Marcussen.

Grønn sykkel Kabelgata Hovinbyen

Det viktige verktøyet

Oslos nye kommuneplan vekker både glede og sinne, særlig blant småhuseiere. Men veien fra plan til vedtak er lang – og en kommuneplan er mye mer enn boliger.

Bjorvika Akerselvallmenningen

Oslo mot 2040: Slik planlegges byutviklingen

Revisjonen av kommuneplanens arealdel får stor betydning for hvordan byen skal bli – men hva går den egentlig ut på?Publisert: 06. November 2023

Les også disse sakene