Byplan

Ny gåstrategi for Oslo: En vei til bedre helse, trivsel og trafikksikkerhet

At Oslo kommune har lagt til rette for syklende gjennom mange år, har de fleste fått med seg. Nå skal også en strategi for gående settes ut i livet.

Det betyr ikke at Oslo kommune ikke har satset på de gående i mange år allerede, forklarer byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea, når vi spør om strategien er en måte å gjøre opp for gamle synder på.

– Gjennom årene har det politiske flertallet stilt seg bak en rekke tiltak med mål om at Oslo skal bli en enda mer gåvennlig by.

Hun fremhever bilfritt byliv, snarveiprosjektet, trafikksikkerhetstiltak og fartsreduksjon, hjertesoneprogrammet og gateopprustninger som gode eksempler.

– Det har samtidig vært tverrpolitisk enighet og et ønske om at det i enda større grad skal legges til rette for gående i byplanleggingen og i arbeidet med tiltak i etablerte områder. Selve saken om gåstrategien ble lagt frem av det forrige byrådet og følges nå opp av oss, sier Vea.

Marit Kristine Vea
– I et tradisjonelt tankesett er det bilen som har representert frihet. Nå er vi på god vei til å endre dette og for mange er det muligheten til å slippe bilen i hverdagen som er frihet, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea.
Foto: Sturlason

Gående er den største gruppen av trafikanter i dag, og 38 prosent av alle reisene i Oslo skjer til fots. Det forteller at Oslo allerede er en svært vellykket «gåby», med en andel gående som de fleste andre byer ikke er i nærheten av.

En egen gåstrategi skal bidra til ytterligere fokus på denne gruppen og sørge for at arbeidet blir strukturert, prioritert og fulgt opp på en mest mulig effektiv måte.

Ansvaret for oppfølging og koordinering er lagt til Bymiljøetaten.

Rådhusplassen
Rådhusplassen i et udatert bilde fra en tid da det var bilene som satt premissene for trafikken i Oslo.
Foto: Harstad, Oslo byarkiv (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

Fotgjengerne bli prioritert

– Alle går av og til, og noen går mye. Men uavhengig av distansen, er de fleste enige om at det skal være trygt å bevege seg til fots, og at gående er et verdifullt bidrag til bybildet, fortsetter byråden. – Folk som spaserer, gir byen liv, samtidig som det er en klimavennlig måte å komme seg fra sted til sted på.

Alle tiltak i byen som innebære å prioritere vekk bilen, skaper debatt og høy temperatur. Byråden presiserer at tiltak for de gående ikke handler om å gjøre det vanskelig for bilistene. Samtidig er byrådet tydelige på at strategien og tiltakene innebærer en prioritering.


For mange er det muligheten til å slippe bilen i hverdagen som representerer frihet.

Marit Kristine Vea, byråd for miljø og samferdsel

– Bilistene må forholde seg til realiteten, som er at flertallet av trafikantene går eller sykler. Da er det nødvendig å gjøre grep som fordeler arealet på en god måte, for eksempel ved å redusere kjørehastigheten eller gi gående prioritet i veien fremfor andre. Og når det kommer til gruppen under 18 år, som jo alle er gående eller syklende, er bystyret samstemte om at de alltid skal prioriteres først.

Jan-Sverre Syvertsen
Olav Vs gate ved Continental, som nå helt og holdent er reservert myke trafikanter.
Foto: Jan-Sverre Syvertsen

Fire strategiske grep

Bymiljøetaten (BYM) fikk nylig i oppdrag fra sin byrådsavdeling å koordinere oppfølgingen av gåstrategien på tvers av kommunale virksomheter, og er nå i gang med å rigge seg for dette. Hovedgrepet er å utarbeide en felles tiltaksliste, som skal rulleres årlig i forbindelse med kommunens budsjettarbeid

I BYM er seksjonssjef Liv Jorun Andenes klar til å ta ansvar for Byrådets strategi.

– Som kommunens veieier og forvalter av en rekke offentlige byrom, har Bymiljøetaten et stort og viktig ansvar for oppfølging av gåstrategien. I tillegg skal vi sørge for at ulike deler av kommunen jobber på lag når tiltak skal planlegges og settes ut i livet. Vi skal også være pådrivere for at gåstrategien følges godt opp av oss i administrasjonen.

Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Klimaetaten og Ruter er eksempler på aktører som er viktige for realiseringen av gåstrategien.

– Bydelene sitter også på mye viktig lokalkunnskap, og vil derfor ha verdifulle bidrag og innspill i arbeidet med å sette strategi og tiltak ut i livet.

Gåstrategien er sentrert rundt fire strategiske grep:

 • En gangvennlig bystruktur – det er viktig at det oppleves som enkelt og praktisk å gå.
 • Trygge omgivelser – omgivelser som oppleves som sikre og trygge, er viktige for å fremme gange.
 • Attraktive omgivelser – gangvennlighet kan styrkes når omgivelsene er attraktive og har god kvalitet.
 • Redusere biltrafikk – Oslo kommune har et mål om at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel innen 2030.
Liv Jorun Andenes
Seksjonssjef i BYM, Liv Jorun Andenes er glad i byen. Her på et av sine favorittsteder, Oskar Braatens plass på Torshov.
Foto: Privat

32 tiltak gjør det bedre å ferdes til fots

Sammen med disse fire strategiske prioriteringene følger listen med 32 tiltak. Tiltakslisten skal oppdateres årlig og følge med som vedlegg til byrådets forslag til budsjett.

– Strategiens overordnede ambisjon er at innbyggerne skal merke en endring i hverdagen, og at det blir enklere og hyggeligere å bevege seg til fots. Nye byutviklingsområder skal bygges på gåendes premisser. I allerede utbygde områder vil noen kanskje oppdage nye ruter til jobben eller til barnehagen gjennom oppgraderte snarveier og forbedret skilting. Innbyggerne vil trolig også oppleve at drift og vedlikehold forbedres, at biltrafikken blir redusert og at fortau, gangveier og kryss oppgraderes, sier Andenes

Flere mennesker skal gå mer. Flere av befolkningens totale reiser skal gjøres til fots, og alle befolkningsgrupper skal gå mer i hverdagen. Alle grupper skal oppleve at det legges til rette for at de skal kunne gå i Oslo.

For å nå målet har kommunen fire overordnede strategiske grep. Disse grepene innebærer å gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å gå og vil bidra til å redusere biltrafikken.

Strategiske grep

1. En gangvennlig bystruktur

For at flere skal gå mer, er det viktig at det oppleves som enkelt og praktisk å gå. Dette handler blant annet om at det er kort og enkelt å ta seg frem til daglige gjøremål og holdeplasser til fots. En tett bystruktur med nettverk av muligheter til å gå på kryss og tvers, kan bidra til dette. Å sikre gode og raske gangforbindelser når man planlegger og bygger nytt, samt å åpne opp snarveier i eksisterende bebyggelse, er tiltak som støtter opp under en gangvennlig bystruktur. Tilrettelegging med ledelinjer, plass til barnevogn, rullator eller rullestol er også sentrale aspekter for at alle befolkningsgrupper skal kunne gå mer. Viktige satsningsområder er kommuneplanens vektlegging av fortetting og hverdagsbyen, med mål om å tilrettelegge for nabolag som ivaretar innbyggernes daglige behov. Dette er spesielt viktig for at gange skal kunne konkurrere med bilen i ytre by. Attraktive gangreiser til og fra kollektivtransport er også viktig for å få flere til å velge kollektivt (dør-til-dør-prinsippet). Det er også sentralt med mer kunnskap og fokus på tilrettelegging for gående og universell utforming i arealplanleggingen.

2. Trygge omgivelser

Omgivelser som oppleves som sikre og trygge, er viktig for å fremme gange. Dette handler om både trafikksikkerhet og opplevd sosial trygghet. Sikker tilrettelegging kan også redusere ulykkesrisiko og støtter dermed opp under nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken. Norge har flere årstider, og vinteren byr på særskilte utfordringer som kan gjøre det utrygt for gående. Det kan også oppleves som utrygt å ferdes som gående i blandet trafikk, da man kan møte trafikantgrupper som holder en annen fart, inkludert sykler og elsparkesykler. I tillegg kan fysiske hindringer på fortau, som for eksempel feilparkerte elsykler, reklameskilt og annet være til hinder for fremkommeligheten for gående, spesielt for personer med funksjonsned- settelser. Tiltak som bidrar til å gjøre det tryggere å ferdes som gående, inkluderer små og store trafikksikkerhetstiltak, fartsreduksjonstiltak, drift og vedlikehold av fotgjengerarealer gjennom hele året og spesielt på vinterstid, atskilte løsninger for gående og syklende, belysning, krav til utforming av fortau, gateopprusting, universell utforming og skilting til målpunkter og hvilesteder.

3. Attraktive omgivelser

Gangvennlighet kan styrkes når omgivelsene er attraktive og har god kvalitet. Gode omgivelser som tilbyr variasjon, gir rom for både rekreasjon, opphold og målrettede reiser. Attraktivitet i omgivelsene tilpasset menneskelig skala kan gjøre at det oppleves som mer spennende å gå, og det kan påvirke opplevelsen av reisens avstand og tid. Tiltak som bidrar til å skape attraktive omgivelser som kan fremme gange, inkluderer blågrønne strukturer, møteplasser og andre rom for opphold, bymøbler, kunst og aktive fasader.

4. Redusere biltrafikk

Oslo kommune har et mål om at biltrafikken skal reduseres med en tredjedel innen 2030. For å nå dette målet må det tilrettelegges for at flere velger å gå fremfor å ta bilen. En reduksjon i biltrafikken vil også i seg selv kunne bidra til å fremme gange. Reduksjon i biltrafikken vil blant annet muliggjøre en omdisponering av areal fra bil til gående og til grønt og økt byliv, noe som både bidrar til en mer gangvennlig bystruktur og mer attraktive omgivelser. Færre biler vil også kunne bidra til tryggere omgivelser, økt trafikksikkerheten, redusert risiko for ulykker og sikre fremkommelighet for de som er helt avhengig av bil, som de med HC-kort og en del varelevering.


Derfor vil byrådet

 • Ivareta god og trafikksikker fremkommelighet for gående, syklende og kollektiv- transport, i angitt prioritert rekkefølge. Ved drift og vedlikehold, og utforming av gater, veier og byrom skal disse transportformene prioriteres fremfor annen motorisert transport, i tråd med det omvendte mobilitetshierarkiet.
 • Sikre at gatenormalens krav til tilrettelegging for gående, samt universell utforming, følges opp i planlegging og prosjektering av offentlige gater, veier og byrom.
 • Videreføre arbeidet med å fortette rundt knutepunkter på en måte som inviterer til gåing og opphold.
 • Legge mer vekt på gangvennlighet i ytre by, herunder styrke sammenhengende gangforbindelser og koblinger til kollektivtransport.
 • Planlegge for flere bilfrie gater og byrom over hele byen.
 • Bidra til god veivisning og merking av eksisterende ruter for gående. Veivisning til knutepunkter og holdeplasser for kollektivtransport er særlig viktig, og veivisningsskilt skal så langt som mulig være universelt utformet.
 • Arbeide for etablering av intuitive gangakser med gode siktlinjer i transformasjons- områder.
 • Etablere og skilte nye snarveier i eksisterende bebyggelse.
 • Arbeide for gode og raske gangforbindelser i byplanleggingen. Fremme en bystruktur med et tett nettverk av gangforbindelser.
 • Arbeide for god informasjon og tilrettelegging for gående ved anleggsarbeid på og ved vei, herunder stille krav til skilting og tilrettelegging ved anleggsarbeid og ved godkjenning av arbeidsvarslingsplaner.
 • Prioritere trafikksikkerhetstiltak for gående og jobbe for å redusere antallet ulykker blant gående, inkludert eneulykker / fallulykker.
 • Fortsette arbeidet med trafikksikkerhet, med fartsreduksjon med skilting og fysiske tiltak og redusert kapasitet for biltrafikk.
 • Arbeide opp mot staten for et mer gangvennlig lovverk og virkemidler som inkluderer nye standarder for fartsgrenser, automatisk trafikkontroll (ATK), mer fleksible skilttyper og muligheter for variert oppmerking.
 • Styrke kommunikasjon for å bedre samspillet mellom gående og andre trafikanter, med mer vekt på kommunikasjon som fremmer gange som mobilitetsform og holdningsskapende arbeid som øker forståelsen for gående og deres behov.
 • Legge til rette for at flere barn og unge skal gå til skole og fritidsaktiviteter, blant annet gjennom å etablere hjertesoner rundt skolene og innføre strengere regulering av bilkjøring, parkering og stans nær skolene.
 • I den videre byutviklingen fortsette arbeidet med å sikre tilstrekkelig bredde på fortau for å gi plass til gående.
 • Fortsette arbeidet med å bedre belysning av fortau, gangveier og gangfelt, i henhold til krav om universell utforming.
 • Fortsette å oppgradere eksisterende infrastruktur for gående.
 • Søke å etablere flere sitte- og liggebenker og hvilemuligheter som kan gi økt rekkevidde for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Disse skal plasseres på en slik måte at de ikke er til hinder for gåendes fremkommelighet.
 • Fortsette å drifte og vedlikeholde infrastruktur for gående, spesielt på vinterstid.
 • Vurdere vinterdrift av elementer, som for eksempel benker, som en del av den helhetlige vinterdriften for å legge til rette for god fremkommelighet for gående.
 • Styrke kunnskapen om kvaliteten på dagens gangnett og rutevalg i gangnettet som grunnlag for prioritering av strekninger for oppgradering og drift.
 • Styrke kommunikasjon, samarbeid og samskaping innad og mellom kommunens etater for å sikre at gåendes interesser blir ivaretatt.
 • Øke kunnskap og fokus på tilrettelegging for gående i arealplanleggingen.
 • Styrke innbyggerinvolvering i forbindelse med tilretteleggingstiltak for gående, for eksempel ved bruk av barnetråkk og seniortråkk.
 • Jobbe for at gående opplever trafikal og sosial trygghet i byrom og parker.
 • Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for gode ledelinjesystemer og utarbeide en veileder for ledelinjer.
 • Fortsette å etablere og drifte offentlige toaletter og drikkefontener som sikrer at flere kan bevege seg ute over lengre tid.
 • Fortsette å etablere og drifte turveier, inkludert vinterdrift.
 • Følge opp at kravene til fremkommelighet for gående ivaretas ved utleie av fortausareal og plassering av skilt, både ved søknadsbehandling og kontroll.
 • Fortsette utbygging av sykkelveinettet og bygge adskilte løsninger for gående og syklene for å redusere fortaussykling.
 • Undersøke tilfredshet blant gående over tid gjennom en holdningsundersøkelse.

En annen måte å tenke på

Mange av tiltakene i strategien peker på konkrete problemstillinger, forklarer byråd Vea.

– Det handler for eksempel om veier som er for lange uten trygge overganger for gående. Oslo har også mange kryss som må tilpasses slik at myke trafikanter kan velge den korteste og mest naturlige veien, og Ring 1 er et eksempel på en barriere som splitter byen.

Andre tiltak har også fokus på estetikk og opplevelser.

– Jeg tror mange av oss husker det ene, lange strekket på skoleveien som i ettertid viste seg egentlig ikke å være så langt, men bare veldig kjedelig, smiler Vea.

Gåstrategien handler ikke bare om å prioritere ressurser til byutvikling på en fornuftig måte. Det handler også om vår innstilling og holdning til hvordan vi beveger oss og hva det betyr for klima, miljø, trivsel og trafikksikkerhet.

– I et tradisjonelt tankesett er det bilen som har representert frihet. Når vi tenker sånn, gjenspeiler det seg i måten vi planlegger og bygger byen på.

– Nå er vi på god vei til å endre dette. For mange er det muligheten til å slippe bilen i hverdagen som representerer frihet. Og denne trenden skal Bystyrets gåstrategi være med på å forsterke i årene som kommer, avslutter byråd for miljø og samferdsel, Marit Kristine Vea.

Schous Plass

Trikk og fotgjengere prioriteres i Thorvald Meyers gate

Trikken og fotgjengerne blir vinnerne når «nye» Thorvald Meyers gate står ferdig mot slutten av 2019.

Helle Beer Urheim i bymiljøetaten jobber med å tilrettelegge Oslo for syklister. Her ved Byrute 2, som går fra Storo til Vippetangen.

Sykkel: et naturlig valg for en by i vekst

I Oslo prioriteres bilene vekk for å gi mer plass til sykler. Det er effektiv arealpolitikk.

Olav Vs gate er Norges første utslippsfrie anleggsplass. Byggherre for pilotprosjektet er Bymiljøetaten.

Ny gågate gir nytt liv til sentrum

Før var Olav Vs gate snuplass for byens drosjer. Nå har en av Oslos bredeste promenader blitt oppgradert til gågate med god plass til folk og forretninger.Publisert: 12. Juni 2024

Les også disse sakene