Byplan

Slik kan det bli på Lambertseter og Karlsrud

Bedre gater, torg og en ny park. Planene for Lambertseter og Karlsrud er på høring.

– Oppgraderingen av Lambertseter og Karlsrud skal gi området et løft, økt utnyttelse av arealer og nye torg og grøntområder.

Det sier Annika Moland Norderud i Plan- og bygningsetaten. Hun er prosjektarkitekt og saksbehandler for områdereguleringen av Lambertseter og Karlsrud.

Plan- og bygningsetaten har de siste fem årene jobbet med områdereguleringen av Lambertseter og Karlsrud, som har bakgrunn i kommuneplanen fra 2015.

– Vi har hatt mange runder med lokalbefolkningen og interessenter, og barn og unge har vært en viktig del av medvirkningsprosessen i planarbeidet, sier hun.

Nå er planforslaget ute på høring, og du har mulighet til å si din mening.

Engasjement for bomiljøet

I utviklingen av planforslaget har det handlet om å kartlegge utfordringer og å utforme en helhetlig plan som tar hensyn til ulike forutsetninger. Derfor har det vært avgjørende å involvere lokalbefolkning, grunneiere og arkitekter.

Næringsområdet mellom T-banestasjonene Karlsrud og Lambertseter er under områderegulering, og sentralt i planforslaget står bedre gater, torg og en ny park som vil være en sentral møteplass.
Næringsområdet mellom T-banestasjonene Karlsrud og Lambertseter er under områderegulering, og sentralt i planforslaget står bedre gater, torg og en ny park som vil være en sentral møteplass.
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten
Du kan følge saken her.

– Dette planforslaget skiller seg ut ved at det har vært bred variasjon av interesser og synspunkter. Vi har hatt en tett dialog med grunneiere, lokale interesser og naboer gjennom hele prosessen, sier Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Lambertseter Karlsrud planområde
Oslo kommune har store planer for industriområdet mellom Lambertseter og Karlsrud. I dag er det mye asfalt og parkering mellom de lave næringsbyggene, men nå skal dette endres.
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Vi setter stor pris på engasjement for byen. Selv om det er naturlig at ikke alle er enige med alt vi foreslår, bidrar alle meninger positivt til å forme veien videre.

Jørn Roar Moe, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten

Med mål om et Lambertseter og Karlsrud med unik karakter og identitet, har de involverte planlagt helhetlig, og gitt klare retningslinjer for hvordan bygningene skal se ut og fungere.

– Vi ønsker at området skal være attraktivt og et godt sted for alle. Derfor har arkitektur og kartlegging av utfordringer vært sentralt i arbeidet. Trafikkforhold, bygningenes høyder og sol- og skyggeforhold har gitt føringer for planforslaget, sier Jørn Roar.

I framtiden kan nabolaget få kvaliteter det savner, som for eksempel en ny park og et torg.

  • Områdereguleringen av Lambertseter og Karlsrud er forankret i kommuneplanen fra 2015, der konklusjonen er at områdene er lett tilgjengelig med kollektivtransport, og består av næringsarealer med lav utnyttelse. Kommuneplanen identifiserer at området har potensial for fortetting som svar på økt boligbehov og økt befolkningsvekst. Samtidig understreker den betydningen av å ivareta eksisterende næringstilbud.
  • Plan- og bygningsetaten mottok saken fra Byrådsavdelingen i 2018, og program for planarbeidet ble fastsatt i april 2021. Videre har PBE undersøkt konkrete løsninger for området, som har resultert i en områderegulering med konsekvensutredning som nå er på høring. Deretter skal reguleringen behandles politisk hos byrådsavdeling for byutvikling.
  • Planforslaget inneholder blant annet ny park, nye torg, tryggere og bedre veier, boliger, og handels- og servicetilbud.

Du kan lese hele planforslaget her.

– Det sentrale gangstrøket gjennom parken og de varierte aktivitetene og byrommene like ved vil skape mange nye møteplasser hvor man kan slappe av eller delta i felles aktiviteter. Det vil bli veldig spennende å se resultatet! sier Jørn Roar.

Planforslaget som nå er ute på høring inneholder konsekvensutredninger som gir innsikt i hvordan oppgraderingen vil påvirke de som bor i og bruker området.

– Vi skal finne den beste løsningen basert på en helhetlig vurdering av alle aspekter, sier han.

Her ser noe av området som skal oppgraderes på Lambertseter.

Ett steg nærmere et oppgradert Lambertseter

Oslo kommune har store planer for industriområdet mellom Lambertseter og Karlsrud. Nå har planleggingen kommet et hakk lenger.

Lambertseter

Løft for Lambertseter

Oslos eldste drabantby skal få en ansiktsløftning.Publisert: 07. August 2023

Les også disse sakene