Byplan

Slik kan nye Økern sentrum bli

Bor du på Økern, Haraldrud, Risløkka, Ulven, Hasle, Løren, Bjerke eller Refstad? Da vil vi vite hva du ønsker deg i nye Økern sentrum.

– Økern blir sentrum for områdene rundt og vil prege hverdagen til menneskene som bor der. Vi håper beboerne og folk som er på boligjakt i området forteller oss hva de har behov for i sin hverdag, sier Ana Golub, prosjektleder for Økern sentrum i Plan- og bygningsetaten.

Det ligger to planforslag ute til høring. Økern Sentrum ANS eier området og har utformet det ene forslaget. Det andre står Plan- og bygningsetaten for.

– Begge planforslagene gir området et stort løft. Den største forskjellen er at Plan- og bygningsetatens forslag fordeler bygningsvolum og byggehøyder på en annen måte enn forslagsstillers alternativ, sier Golub. – Vårt alternativ har noe lavere prosentuell utnyttelse, men det er fordi vi har en større byggetomt med lokk over t-banen.

Sentralplassen Økern
Høyblokken på Økern skal få stå som et historisk hjerte i et nytt byområde.
Foto: Økern Sentrum ANS

Eierne: Vil styrke Økern sentrum som sentralt knutepunkt

I dag er Økern fortsatt et område med få beboere og et intrikat nettverk av veier og skinner.

I tidligere forslag fra eierne lå det an til at den ikoniske høyblokken fra 1970 skulle rives og erstattes med et større kjøpesenter og badeland.

I dagens forslag fra eierne skal høyblokken likevel få stå som et historisk hjerte i et nytt byområde.

I planforslaget er det lagt opp til et aktivt byrom der første etasje i bygningene har næring ut mot gater og torg.

 • Ulvenveien blir en viktig strøksgate med kollektivfelt, fortau og sykkelfelt.
 • Bilfrie torg skal etableres på begge sider av Ulvenveien.
 • Bebyggelsen langs Ring 2 og over Østre Aker vei blir en støy- og støvskjerm mot nye bomiljøer i øst.
 • Hovinbekken og Refstadbekken skal åpnes og skape blågrønne byrom. Bekkene knytter sammen Hovinparken, Økernparken, Den grønne ringen og flere turveier.
 • Området skal sys sammen med nye ferdselsårer, holdeplasser, mobilitets-hub og grønne lunger. Blant annet med en akse fra Løren til Økernparken og en ny gang- og sykkelvei langs Alnabanen.
 • Høyblokka videreføres og blir omgitt av seks kvartaler med høyhus på opptil 22 etasjer.
 • Flere nye og varierte bomiljøer skal opprettes.
 • Ny bebyggelse mot Ring 3 skjermer synligheten av riksveinettet i det nye bysentrumet.

Planforslaget inkluderer inntil 1 500 boliger, arbeidsplasser, opplevelser, handel og kultur. Forslaget gir innbyggerne nær tilgang til viktige funksjoner som barnehage, skole og parker. I forslaget er en tredjedel av sentrumstomten er satt av til grøntområder, gangvei, torg og vann.

Økern sentrum
I sitt alternativ vil Plan- og bygningsetaten ha noen høye bygg rundt høyblokka.
Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten: Ny bykultur med mennesker i sentrum

Kommunen har like mye areal i sitt alternativ som det er i eiernes, men anbefaler ikke å bygge så tett og høyt som eierne foreslår.

– Gjør vi det, vil bokvaliteten bli lav i mange leiligheter og det vil ikke være nok sollys i gatene. Vi ønsker en menneskelig skala på bebyggelsen, forklarer Golub.

Plan- og bygningsetaten er ikke fremmed for å bygge høyt på Økern, og foreslår bygg på opp til 70 meter i deler av området. Resten av Økern sentrum vil holdes innenfor kravet om maks 42 meter i kommunedelplanen for Økern.

Les mer om planene for Økern Sentrum

– Vi ønsker å ha noen høye bygg rundt høyblokka. Her vil det bli den samme byfølelsen som man får i Bjørvika. Boenhetene som er lavere og nærmere parken vil sannsynligvis tiltrekke seg barnefamilier. Målet er å få variasjon i befolkningssammensetning, sier Golub.

En viktig del av planforslaget til Plan- og bygningsetaten er å skape et mangfold som representerer resten av Oslo.


Vi legger opp til boliger for eneboere, barnefamilier, unge par og eldre. Vi trenger mangfold for å skape et nytt bysentrum.

Ana Golub, prosjektleder for Økern sentrum i Plan- og bygningsetaten

Vil legge lokk over t-banen

Planforslaget fra Plan- og bygningsetaten har en høy andel boliger og kontorer, men sikrer også 100 000 kvadratmeter til ulike funksjoner som kultur, idrett, næring, handel og bevertning.

Ana Golub
– Planforslaget skal gi en levende 5-minutters by å leve og arbeide i. Det vil si at alle skal ha enkle forbindelser til idrett, grønne områder, kultur og handel., sier Ana Golub i Plan- og bygningsetaten.
Foto: Lars-Ludvig Røed

Mye av planen sammenfaller med forslaget fra eierne, men omfatter også omlegging av Økernveien og oppgradering av gang- og sykkelanlegg i Økernkrysset. En viktig del av Plan- og bygningsetatens forslag er også å legge et lokk med bebyggelse over Økern T-banestasjon, og et lokk med parkareal over deler av T-banesporet mellom Østre Aker vei og Risløkkveien.

– Dette vil samle byen og sette menneskene i fokus. Her skal folk ha mulighet til å leve godt og bevege seg fritt og trygt mellom nabolagene, sier Golub.

Derfor foreslår Plan- og bygningsetaten at planområdet blir bilfritt, og at Ulvenveien blir en grønn strøksgate.

– Planforslaget skal gi en levende 5-minutters by å leve og arbeide i. Det vil si at alle skal ha enkle forbindelser til idrett, grønne områder, kultur og handel.

Plan- og bygningsetaten foreslår et mindre bygningsvolum, men høyere arealutnyttelse enn Økern Sentrum ANS.

 • Arealbruket blir 1/3 bolig, 1/3 kontor og 1/3 handel, kultur og annen næring, idrettstilbud og badeanlegg.
 • Økernveien får ny utforming uten rundkjøring i krysset med Lørenveien og bedre fremkommelighet for syklende og gående.
 • Områdene rundt Økern sentrum skal kobles sammen med flere broer og biltrafikken skal reduseres.
 • Høyblokka bevares og blir gjenbrukt til næring i de nederste etasjene og i påbygg øverst. Resten blir bolig.
 • Boliger og barnehage er sikret en stille side, akseptable luftforhold og gode solforhold. Alle boenheter er hevet over terreng.
 • Ulvenveien blir bredere og sikres 31 meter.
 • Gater, byrom og blågrønn struktur reguleres og sikrer allmenn tilgang.
 • Overvannshåndtering blir i form av grønne tak, dammer, regnbed og en gjenåpning av Hovinbekken og Refstadbekken.
 • Det legges til rette for en større mobilitetshub med blant annet sykkelhotell, -vask, og -verksted, taxiholdeplass og bildeling.
 • Eksisterende t-banestasjonen og deler av t-banesporet overbygges og integreres i bebyggelsen.
 • Det sikres areal til bydelshus med forsamlingslokale, kulturinnhold og -produksjon, idrett og håndverk.
Økern t-banestasjon
I Plan- og bygningsetatens alternativ er t-banestasjonen og deler av t-banesporet overbygd og integrert i bebyggelsen.
Foto: Harald Skeie

Hva er viktigst for deg?

– Forslaget fra eierne baserer seg på Plan- og bygningsetatens anbefaling til oppstart av planarbeid i 2019. Vi jobber godt sammen og setter pris på at de tar inn grønne kvaliteter og kultur i forslaget selv om vi mener forslaget gir lavere bokvalitet enn hva vi ønsker oss, forteller Golub.

Du kan lese mer om detaljene i planforslagene til Økern Sentrum ANS og Plan- og bygningsetaten her.

21. april klokken 18.00 til 20.00 er du velkommen til informasjonsmøte i Økernveien 145. Her får du også se en fysisk modell av planforslagene.

Den offentlige høringsperioden har frist 23. mai 2022. Etter høring vil Plan- og bygningsetaten gå gjennom innkomne innspill sammen med forslagsstiller, og vurdere hva som bør endres i planforslaget, før forslagsstiller ferdigstiller et endelig planforslag. Deretter vil Plan- og bygningsetaten behandle det reviderte planforslaget og sende det til politisk behandling.

– Vi oppfordrer alle til å bidra med sine innspill og behov. Kun da kan vi skape en bykultur som ivaretar behovene til beboerne og arbeidstakere i området for flere generasjoner frem i tid, avslutter Golub.

Planleggerne Ana Golub fra PBE (til høyre) og Jasmin Sajnovic fra BYM står sentralt i arbeidet med å åpne bekken også på Økern.

En bekk vender tilbake

Økern skal forvandles fra et forvirrende trafikkområde til en levende bydel. Midt i det hele skal Hovinbekken få vise seg fram – etter mange tiår i rør. Hvis planleggerne får det som de vil.

På den tidligere tomten til Gartnerhallens gamle distribusjonssenter for frukt og grønt på Økern, planlegges det store forandringer.

Hva skal skje på Økern torg?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil forvandle Økern torg fra nærings- og industriområde til store grøntarealer med boliger, idrettsparker, ungdomsskole og barnehage.

3RW foreslår å fremheve utvalgte steder og sosiale møteplasser med lys.

Den grønne ringen blir tydeligere

Vi har visst hvor Den grønne ringen i Hovinbyen skal gå, men mindre om hva den skal inneholde. Nå ser vi konturene av en identitet, ny og spennende.Publisert: 11. April 2022

Les også disse sakene